Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


63 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 63-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 16.09.2015Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград  и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-440/01.09.2015 г., относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2015 г.
2. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-460/02.09.2015г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – Павилион № 2, находящ се на ул.”Александър Стамболийски”, УПИ І – болница, кв.306 по плана на гр.Асеновград.
3. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-444/01.09.2015г., относно определяне начална наемна цена на терени – публична общинска собственост, находящи се в с.Тополово.
4. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-443/01.09.2015г., относно отдаване под наем на недвижим имот – Помещение с площ 580 кв.м. /бивше книгохранилище/ част от публична общинска собственост, находящо се на първия етаж в сграда с кад.№ 519.536.1 по КК на гр.Асеновград.
5. Предложение от кмета на общината вх.№ДЗ-448/01.09.2015г., относно придобиване на части от имоти за отваряне на улица в с.Боянци.
6. Предложение от кмета на общината вх.№ 465/03.09.2015 г., относно предоставяне безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ на НЧ “Н.Вапцаров-1894г.” – с.Тополово.
7. Предложение от кмета на общината вх.№ 464/03.09.2015 г., относно продажба на 2 бр. поземлени имоти, находящи се в кв.Долни Воден.(ПК по БФ)
8. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-441/01.09.2015 г., относно продажба на поземлен имот с кад.№ 73147.13.12 по КК на с.Три могили.(ПК по БФ)
9. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-442/01.09.2015 г., относно продажба на 4 броя поземлени имоти, находящи се в гр.Асеновград, ПЗ “Изток”.(ПК по БФ)
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
10. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-462/03.09.2015г., относно откриване на процедура по промяна начина на трайно ползване на ПИ с КИ 99087.19.134 по КК на кв.Горни Воден – частна общинска собственост.
11. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-449/01.09.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99087.37.61 по КК на кв.Горни Воден за “Жилищно застрояване”.
12. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-450/01.09.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя ПИ с КИ 99087.18.143 по КК на кв.Горни Воден за “Складови и обслужващи дейности”.
13. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-452/01.09.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ 00702.18.232 по КК на гр.Асеновград за “Жилищно застрояване”.
14. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-454/01.09.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за ПИ с КИ № 16955.22.3 по КК на с.Горнослав промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ 16955.28.51 по КК на с.Горнослав и обединяването им в един имот за “Производствена и складова дейност”.
15. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-455/01.09.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 99087.18.41 по КК на кв.Горни Воден за “Жилищно застрояване”.
16. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-456/01.09.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 99087.36.15 и КИ 99087.36.16 по КК на кв.Горни Воден за “Жилищно застрояване”.
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-451/01.09.2015 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП /ПРЗ/ за ПИ с КИ № 80437.14.127 по КК на с.Червен.
18. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-439/26.08.2015 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 12992.10.182 по КК на с.Врата за “Къща за гости, зала ресторант с механа и детска площадка”.
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-445/01.09.2015 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 37633.30.41 по КК на с.Козаново за “Склад за селскостопанска техника и продукция”.
20. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-459/02.09.2015 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 99088.19.48 по КК на кв.Долни Воден за ремонт на селскостопанска техника и ПУП /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура.
21. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-458/02.09.2015 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – ПИ с КИ № 00702.5.349 по КК на гр.Асеновград за склад за селскостопански стоки и ПУП /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
22. Докладна записка от кмета на общината вх.№ДЗ-461/02.09.2015г., относно изпълнение на проект “Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014-2020 за гр.Асеновград”, съгласно сключен договор за безвъзмездна финансова помощ, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”.
 
ІV. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
23. Предложение от инж. Мария Вълканиова-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-447/01.09.2015 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Любомила Бориславова Ангелова. (ПК по БФ)
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                  Д-Р СВEТОЗАР ШУМАНОВ

 

 

Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 07.09-10.09.2015Г.
 
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

07.09.2015 Г. (понеделник)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

08.09.2015 Г. (вторник)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

    ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

08.09.2015 Г. (сряда)

от 16.00 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

09.09.2015 Г. (сряда)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

10.09.2015 Г. (четвъртък)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 


Валидно до: 16.09.2015

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД УВЕДОМЯВА, ЧЕ Е НАСРОЧЕН НОВ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БАЧКОВО Валидно до: 21.02.2016
9-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 17.02.2016
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ - ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ МЕСТА ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ Валидно до: 07.02.2016
Покана на кмета на община Асеновград за провеждане на консултации за назначаване състава на СИК Валидно до: 02.02.2016
8-МО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 27.01.2016
НА 22.01.2016 г. /ПЕТЪК/ ОТДЕЛ "МЕСТНИ ПРИХОДИ" НЯМА ДА ОБСЛУЖВАТ ГРАЖДАНИ Валидно до: 22.01.2016
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД СКЛЮЧИ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО С АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015" Валидно до: 21.01.2016
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА "НАЙ-ДОБРО ДОМАШНО ВИНО", РЕКОЛТА 2015 ГОДИНА Валидно до: 15.01.2016
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ ПО ПОВОД КОЛЕДНИТЕ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ Валидно до: 08.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО КОЛЕДНАТА УКРАСА НА ГРАДА Валидно до: 31.12.2015
ПЕРИОДИЧНО СПИРАНЕ ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪТЯ АСЕНОВГРАД-С.ЛЯСКОВО ПОРАДИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Валидно до: 16.12.2015
5-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 16.12.2015
Покана за участие в заключителна пресконференция по проект за Техническа помощ за подготовка на инвест. проекти на гр.Асеновград Валидно до: 10.12.2015
Покана за участие в избор на представители с цел създаването на местно партньорство за кандидатстване по Мярка 19 на „ПРСР“ Валидно до: 07.12.2015
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СИК ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД СЪОБЩАВА Валидно до: 07.12.2015
IV-то редовно заседание на ОбС-Асеновград - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 02.12.2015
КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА ОТПРАВЯ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2016 г. Валидно до: 30.11.2015
Председателят на общински съвет Асеновград свиква III-то извънредно заседание на ОбС Валидно до: 24.11.2015
II-ро - ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ДНЕВЕН РЕД Валидно до: 18.11.2015
Покана за участие в обществен форум относно обект Благоустрояване на част от централната зона и площад „Акад. Николай Хайтов” Валидно до: 16.11.2015

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм