Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба на поземлени имоти на територията на Община Асеновград

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение наРешения № № 2079, 2077, 2082, 2078, 2080, 2081и 2083от 26.08.2015г. на Общински съвет -Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-2295, А-2296, А-2297, А-2298, А-2299, А-2300 и А-2301от 14.09.2015г.,
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ
с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  на територията на Община Асеновград – кв. Долни Воден, с. Мулдава, гр. Асеновград, с. Бачково, с. Долнослав и с. Червен

 

 

Дата и час на търга

Описание на поземления имот

Площ

/кв.м./

Начална

тръжна

цена  в лв.

Депозит за

Участие в лв.

Стъпка

на наддаване в лв.

Цена на тръжна  документация

1.

02.10.2015г. 09.00ч.

поз. имот с КИ № 99088.19.104по ККна кв. Долни Воден, м. “Бахчалъка”, незастроен, с трайно предназначение: земеделска територия, НТП: нива,ІІІ категория

399

1600

500

100

72лв.

/ с ДДС/

2.

 

 

 

02.10.2015г. 09.45ч.

поз. имот с КИ № 49309.8.105по кад. карта на с. Мулдава,  незастроен, с трайно предназна-чение: урбанизиратеритория, НТП: ниско застрояване

447

11 175

5500

500

72 лв.

/ с ДДС/

3.

 

02.10.2015г. 11.00ч.

поз. имот с КИ № 00702.8.241по кад. карта на Асеновград, м. “Капсида”, незастроен, с трайно предназначение: зем.територия, НТП: нива, V категория

1920

8640

2000

600

72 лв.

/ с ДДС/

4.

 

02.10.2015г. 11.45ч.

поз. имот с КИ № 02974.11.669 по ККна с. Бачково,  с ТП: урбан.територия, НТП: ниско застрояване,ведно с построената в имота сграда 02974.11.669.1, с площ 26 кв.м., на 1 етаж, сграда на транспорта

258

15200

7500

1000

72 лв.

/ с ДДС/

5.

 

02.10.2015г. 12.00ч.

поз. имот с КИ № 00702.511.183по кад. карта на гр. Асеновград,  незастроен, с трайно предназна-чение: урбанизиратеритория, НТП: ниско застрояване

300

47400

23500

2000

72 лв.

/ с ДДС/

6.

02.10.2015г. 14.00ч.

поз. имот с КИ № 22839.100.199по кад. карта на с. Долнослав,  незастроен, с трайно предназна-чение: урбанизиратеритория, НТП: ниско застрояване

193

2228

1000

100

72 лв.

/ с ДДС/

7.

 

02.10.2015г. 14.45ч.

поз. имот с КИ № 80437.19.3по кад. карта на с. Червен, м. “Бекир”, незастроен, с трайно предназначение: земеделска територия, НТП: нива, VІІкатегория

23740
60 000
30000
3000
72 лв.
/ с ДДС/
 
 
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
  
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 18.09.2015 г. до 01.10.2015 г. /деня  предхождащ  търговете/ от отдел "УОСНИНАР" стая 410 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 05.10.2015 г. до деня предхождащ повторните търгове-16.10.2015 г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
 
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF в срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
 
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 410 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
 
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведатна 19.10.2015г.  на същото място и при същите условия.
 
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
 
За допълнителна информация,тел.: 0331/ 20-308
 

 

 

Валидно до: 13.10.2015

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до САМЕТ ЙЪЛМАЗ АХМЕД Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „СОМЕГ” ЕООД Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТЕФАН НЕДЕЛЧЕВ АВРАМОВ Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „СЪНСЕТ” ЕООД Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ТЕОДОР ЗДРАВКОВ МИРЧЕВ Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ТЕОДОРА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХРИСТО ДИАНОВ КАРАГЬОЗОВ Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХУЛИЯ ХАЛИТ АПТИШ - КАМБЕР Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЮЛИЯН МИЛЕНОВ КЮШЕВ Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЮЛИЯНА БОРИСОВА МИНЧЕВА Валидно до: 28.01.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЯСЕН СТЕФАНОВ СОЛАКОВ Валидно до: 28.01.2016
Списъци за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността директор на дирекция "УРБД" Валидно до: 08.01.2016
Община Асеновград обявява свободни помещения за извършване на здравни дейности Валидно до: 31.12.2015
Обявление на подбор за двама социални работници, предоставящи услугата "ПРИЕМНА ГРИЖА" по проект "ПРИЕМИ МЕ 2015" Валидно до: 21.12.2015
Обявление за конкурс за заемане на длъжност Директор на дирекция "Управление на ресурси и бази данни" Валидно до: 18.12.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КПТУ„ВЪЗРАЖДАНЕ” Валидно до: 17.12.2015
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 3 бр. поз.имота, находящи се в с. Три могили и кв. Долни Воден Валидно до: 17.12.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „ТРАКИЯ АГРО ИНВЕСТ” ООД Валидно до: 09.12.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СЕЛЧУК САБРИ СЮЛЕЙМАН Валидно до: 09.12.2015
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СВОБОДА КРАСИМИРОВА ТАФРОВА Валидно до: 09.12.2015

Страница: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм