Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


8-МО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 8-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 27.01.2016Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
ІПостоянна комисия по Общинска собственост:
1. Отчет от кмета на общината вх.№ ДЗ-148/11.01.2016 г., относно изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2015 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
2. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-149/11.01.2016 г., относно приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандат 2015-2019 г.
3. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-150/11.01.2016 г., относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2016 г.
4. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-142/11.01.2016 г., относно отдаване под наем на помещения за нуждите на общинската организация на Сдружение “Съюз на пенсионерите – 2004”.
5. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-143/11.01.2016 г., относно отдаване под наем на обект – Помещение с обща площ 62.52 кв.м., обособена част от недвижим имот – публична общинска собственост, находящо се в приземен етаж на сграда, построена в имот с кад.№ 06029.502.259 по КК на с.Боянци.
6. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-144/11.01.2016 г., относно отдаване под наем на помещения – частна общинска собственост с обща площ 31,25 кв.м., находящи се в СЗУ с.Избегли.
7. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-147/11.01.2016 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект – Павилион № 1 с площ 12 кв.м., находящ се на ул.”Цар Иван Асен ІІ”, между о.т.832 и 833, кв.207 по плана на Асеновград.
8. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-154/12.01.2016 г., относно удължаване срока на договор за наем на Терен № 2 с площ 42 кв.м., находящ се на бул.”Васил Левски”, гр.Асеновград, в улична регулация.
9. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-155/12.01.2016 г., относно заявление от СНЦОП “Сдружение на творците – Асеновград” за удължаване срока на договор за наем.
10. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-145/11.01.2016 г., относно продажба на поз.имот с КИ № 51830.502.243 по КК на с.Новаково.
11. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-178/12.01.2016 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 72789.503.525 по КК на с.Тополово.
12. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-146/11.01.2016 г., относно размер, местоположение, правила за ползване и поддържане на мери и пасища от общинския поземлен фонд на територията на Община Асеновград, включени във физически блокове в Системата за идентификация на земеделските парцели за общо и индивидуално ползване, съгласие за тяхното предоставяне и годишен план за паша.
13. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-182/14.01.2016 г., относно молба от Величко Ангелов Манолов за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище. (ПК по ЗСД)
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
14. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-140/11.01.2016 г. относно разчет за финансиране на капиталови разходи на Община Асеновград за 2016 г. (ВСИЧКИ ПК)
15. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-152/12.01.2016 г. относно одобряване на ПУП-ПП (парцеларен план) за обект “Ремонт на съществуващи водопроводи за селата Горнослав и Червен в обсега на техния сервитут”.
16. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-184/14.01.2016 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП /ПУР/ - план за улична регулация за улица с о.т. №№ 6,7,8 и 9 и терен, отреден за озеленяване в кв.7 по регулационния план на ЖК “Запад” – Асеновград.
17. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-138/07.01.2016 г. относно приемане на “Общински план за защита при бедствия”.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
18. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-181/13.01.2016 г., относно одобряване на общата численост и структура на общинската администрация в Община Асеновград, считано от 01.02.2016 г.
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-50/30.11.2015 г. относно предложение за промяна на структурата на ОП “Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци-Асеновград” към Община Асеновград.
20. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-153/12.01.2016 г. относно предложение за промяна на Правилник за устройството и дейността на ОП “Туризъм” гр.Асеновград, численият състав и организационната структура на предприятието. (ПК Правна)
21. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-141/11.01.2016 г., относно приемане на бюджет за 2016 г. на Община Асеновград. (ВСИЧКИ ПК)
22. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-156/12.01.2016 г. относно присъединяване на Община Асеновград към Агенция за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия – Пловдив.
23. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-185/15.01.2016 г., относно кандидатстване с проект “Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България”, за финансиране по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”.
 
ІV. Постоянна комисия по Образование и култура:
24. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-183/14.01.2016 г., относно одобрение на Споразумение за общинско сътрудничество между Община Асеновград, СК “Хамон”, СК “Вдигане на тежести – Асеновград” и ОУ “Никола Вапцаров” за кандидатстване с проектно предложение “Социална интеграция чрез опознаване на етнокултурната специфика-разширяване на знанията за бита и празничните традиции на различните етноси в страната”.
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
25. Отчет от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-157/12.01.2016 г. относно отпуснатите социални помощи за погребения от общинския бюджет за 2015 г. на самотни, бездомни, безпризорни, без близки и роднини граждани, настанени в заведения за социални услуги и регистриране в службите за социално подпомагане лица.
26. Отчет от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-158/12.01.2016 г. относно изпълнение на заложените дейности в Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица живеещи на съпружески начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Асеновград през 2015 г.
27. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-179/13.01.2016 г., относно кандидатстване на Община Асеновград по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2016-2020, Приоритетна ос 2: "Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване" по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейски социален фонд - BG05M9OP001-2.004 "Услуги за ранно детско развитие".
28. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-174/12.01.2016 г. относно отпускане на финансови средства за първо бебе на Община Асеновград за 2016 г.
29. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-175/12.01.2016 г. относно отпускане на социални помощи за погребения от общинския бюджет за 2016 г.
30. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-176/12.01.2016 г. относно отпускане на безвъзмездна финансова помощ на ученици, пътуващи от с.Конуш, с.Избеглии и с.Мулдава до гр.Асеновград.
31. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-162/12.01.2016 г. относно отпускане на еднократна социална помощ на Орхан Али Муса.
32. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-163/12.01.2016 г. относно отпускане на еднократна социална помощ на Денис Мюмюналиев Юсеинов.
33. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-164/12.01.2016 г. относно отпускане на еднократна социална помощ на Албена Здравкова Рангелова.
34. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-165/12.01.2016 г. относно отпускане на еднократна социална помощ на Елена Борисова Иванова.
35. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-166/12.01.2016 г. относно отпускане на еднократна социална помощ на Николай Владимиров Иванов.
36. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-167/12.01.2016 г. относно отпускане на еднократна социална помощ на Янко Атанасов Янков.
37. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-168/12.01.2016 г. относно отпускане на еднократна социална помощ на Шехри Мехмедова Алиосманова.
38. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-169/12.01.2016 г. относно отпускане на еднократна социална помощ на Златка Дамянова Димитрова.
39. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-170/12.01.2016 г. относно отпускане на еднократна социална помощ на Василка Атанасова Костадинова.
40. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-171/12.01.2016 г. относно отпускане на еднократна социална помощ на Вели Осман Имбрамджик.
41. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-172/12.01.2016 г. относно отпускане на еднократна социална помощ на Димитър Борисов Лилев.
42. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-173/12.01.2016 г. относно отпускане на еднократна социална помощ на Рафие Мюмюн Халил.
43. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-177/12.01.2016 г. относно отпускане на еднократна социална помощ на Анка Георгиева Георгиева.
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                                /д-р Светозар Шуманов/
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 18.01-21.01.2016 Г.

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЕКОЛОГИЯ

18.01.2016 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

18.01.2016 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

19.01.2016 Г. (ВТОРНИК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

19.01.2016 Г. (ВТОРНИК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

20.01.2016 Г. (СРЯДА)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРАВНА

20.01.2016 Г. (СРЯДА)

от 16.00 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

21.01.2016 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

21.01.2016 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 

 
 

Валидно до: 27.01.2016

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Дните 09 и 10 януари 2017 г. са обявени за неучебни дни за всички ученици на територията на община Асеновград Валидно до: 10.01.2017
Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Асеновград за 2017 г. Валидно до: 10.01.2017
Дните 05 и 06 януари 2017 г. са обявени за неучебни за всички училища на територията на община Асеновград Валидно до: 05.01.2017
Новогодишно обръщение на кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 03.01.2017
Община Асеновград уведомява, че във връзка с годишното приключване, има промяна в работното време с клиенти Валидно до: 02.01.2017
Коледно - новогодишна програма 2016 г. на община Асеновград Валидно до: 31.12.2016
21 -ВО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 21.12.2016
Покана за информационна среща-МИГ Валидно до: 19.12.2016
Община Асеновград отправя покана Валидно до: 10.12.2016
Покана по „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград" Валидно до: 29.11.2016
Община Асеновград е част от инициативата на ЕС за устойчиво развитие Валидно до: 24.11.2016
20 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 23.11.2016
В Община Асеновград стартира изпълнението на проект "Техническа помощ за Община Асеновград" по ОПРР 2014-2020 г. Валидно до: 07.11.2016
Покана за публична среща по проект на Община Куклен в партньорство с Община Асеновград Валидно до: 03.11.2016
На 31.10.2016 г. изтича срока за плащане на местни данъци Валидно до: 01.11.2016
19 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 26.10.2016
Обява за промяна на маршрута на градска автобусна линия № 2 Валидно до: 23.10.2016
Покана за публична среща по проект на Община Куклен в партньорство с Община Асеновград Валидно до: 18.10.2016
Община Асеновград обявява непрекъснат процес за прием на документи за участие в социалната услуга “ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ” Валидно до: 07.10.2016
БЧК стартира раздаването на хранителни продукти от 01.09.2016 г. до 30.09.2016 г. Валидно до: 30.09.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм