Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно надддаване за продажба на 7 бр. имоти в Асеновград, с. Червен и с. Новаково

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения №  149 от 27.01.2016г. и № 194 и №195 от 17.02.2016г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-269, А-270, А-271, А-272, А-273., А-274 и А-275 от 26.02.2016г., Община Асеновград ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  на територията на гр. Асеновград, с. Червен  и с. Новаково
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв.
Депозит за
Участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
05.04.2016г.
9.00 ч.
ПИ51830.502.243по КК на с. Новаково, община Асеновград,урб.  територия, НТП – за друг обществен обект, комплекс, съседи: поз. имоти – 163.20, 163.21, 163.1, 502.240 и 502.337. За имота е отреден УПИ ІХ-619, кв. 75 по ПУП на с. Новаково /Акт за частна общинска собственост № 4439 от 12.12.2012г./
924
7680
3500
700
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
05.04.2016г.
9.45 ч.
ПИ№ 00702.535.198по КК на гр. Асеновград, ПЗ „Изток”, незастроен, ТП: урб.  територия, НТП – за друг вид производствен, складов обект, съседи: ПИ №№ 535.203, 535.186, 535.63 и 535.202. За имота е отреден УПИ VІІІ – 535.198, стоп. дейност, кв. 1 по ПУП на Асеновград /Акт за ЧОС № 5900 от 12.08.2015г./
4853
84494
40000
2000
72 лв.
/ с ДДС/
3.
 
05.04.2016г.
10.30 ч.
ПИ№ 00702.535.199по КК на гр. Асеновград, ПЗ „Изток”, незастроен,  ТП: урб.територия, НТП – за друг вид производствен, складов обект, съседи: ПИ №№ 535.200, 535.79, 535.203 и 535.202. За имота е отреден УПИ ІХ – 535.199, стоп. дейност, кв. 1 по ПУП на Асеновград /Акт за ЧОС № 5901 от 12.08.2015г./
4145
71956
35000
2000
72 лв.
/ с ДДС/
4.
05.04.2016г.
11.15 ч.
ПИ№ 00702.535.200 по КК на гр. Асеновград, ПЗ „Изток”, незастроен, ТП: урб.  територия, НТП – за друг вид производствен, складов обект, съседи: ПИ №№ 535.191, 535.79, 535.199 и 535.202. За имота е отреден УПИ Х – 535.200, стоп. дейност, кв. 1 по ПУП на Асеновград /Акт за ЧОС № 5902 от 12.08.2015г./
2999
43580
20000
2000
72 лв.
/ с ДДС/
5.
05.04.2016г.
12.00 ч.
ПИ№ 00702.535.201по КК на гр. Асеновград, ПЗ „Изток”, незастроен, ТП: урб.  територия, НТП – за друг вид производствен, складов обект, съседи: ПИ №№ 535.179, 535.79, 535.191 и 535.202. За имота е отреден УПИ ХІ – 535.201, стоп. дейност, кв. 1 по ПУП на Асеновград /Акт за ЧОС № 5903 от 12.08.2015г./
2986
42793
20000
2000
72 лв.
/ с ДДС/
6.
05.04.2016г.
14.00 ч.
ПИ№ 80437.101.524по КК на с. Червен, незастроен, ТП– урб.територия, НТП – ниско застрояване (до 10м.), съседи: поз. имоти №№ 101.525, 101.523, 101.527, 101.511 и 101.510. За имота е отреден УПИ ХV – общински, кв. 59 по ПУП на с. Червен, одобрен със Заповед № А – 313/08.06.1992г. /АЧОС № 4353 от 08.11.2012г./
625
6530
3000
500
72 лв.
/ с ДДС/
7.
05.04.2016г.
14.45 ч.
ПИ№ 80437.101.525по КК на с. Червен, незастроен, ТП– урб.територия, НТП – ниско застрояване (до 10м.), съседи: поз. имоти №№ 101.527, 101.524 и 101.510. За имота е отреден УПИ ХVІ – общински, кв. 59 по ПУП на с. Червен, одобрен със Заповед № А – 313/08.06.1992г. /АЧОС № 4354 от 08.11.2012г./
662
8050
4000
500
72 лв.
/ с ДДС/Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 21.03.2016г. до 04.04.2016г /деня  предхождащ  търговете/ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 06.04.2016г. до деня предхождащ повторните търгове -18.04.2016г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозититеза участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSFв срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършватслед закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 501 или 410 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати,повторнитърговеще се проведатна 19.04.2016г.  на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.За допълнителна информация,тел.: 0331/6-42-55 ил 0331/20-308

Валидно до: 19.04.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА ХРИСТЕВА Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АЙДЪН ЮСЕИНОВ МЕХМЕДОВ Валидно до: 14.12.2016
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 7 бр. имоти в Асеновград и с. Конуш Валидно до: 14.12.2016
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на два терена в Асеновград, съгласно одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ Валидно до: 13.12.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 08.12.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 08.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РОСЕН РУМЕНОВ ГЕРАСИМОВ Валидно до: 30.11.2016
Заповед № А -1808 / 03.11.2016 г. за изземване на имот, находящ се в парцел II - Общински пазар Валидно до: 29.11.2016
Продажба на 3 бр. имоти в Асеновград и кв. Горни Воден чрез публични търгове с явно наддаване Валидно до: 23.11.2016
Заповед № А-1708 от 14.10.2016 г. за спиране на административно производство Валидно до: 20.11.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост в парцел II – Общински пазар Валидно до: 15.11.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за учредяване на възмездно право на ползване върху ПИ с К№ 69273.7.72 по КК на с. Стоево Валидно до: 09.11.2016
Публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в гр. Асеновград, с. Червен, с. Стоево и кв. Горни Воден Валидно до: 08.11.2016
Публичен търг с явно наддаване за отдаване на терен с площ 50 кв.м., предназначение - търговия на дребно с промишлени стоки в Ас Валидно до: 04.11.2016
Публични търгове с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена за стопанисване, поддръжка и експлоатация чрез предоста Валидно до: 21.10.2016
Обява за конкурс за продажба на имот в Асеновград Валидно до: 20.10.2016
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 10 кв.м., обособена част от сграда К№ 00702.511.178.12 п Валидно до: 19.10.2016
Решение № 560 от 31.08.2016 г. за провеждане на конкурс за управление на "Многопрофилна болница за активно лечение Асеновград" Валидно до: 17.10.2016
Публични търгове за продажба на 4 бр. поз. имати в Асеновград, с. Лясково и с. Мулдава Валидно до: 11.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиции „Социален работник” и "Логопед" за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 10.10.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм