Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


11 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 11-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 27.04.2016 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-367/12.04.2016 г., относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2016г.
2. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-375/12.04.2016 г., относно отдаване под наем на Помещение с площ 101.68 кв.м., обособена част на недвижим имот-публична общинска собственост, находящо се в административна сграда с КИ 99087.504.213.2 по КК на кв. Горни Воден.
3. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-374/12.04.2016 г., относно определяне начална наемна цена на терен-публична общинска собственост, находящ се на ул. "Авксентий Велешки", гр. Асеновград.
4. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-373/12.04.2016 г., относно предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот - общинска собственост на ОП "Туризъм".
5. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-379/13.04.2016 г., относно учредяване на вещно право на ползване на поземлен имот ПИ № 55590.65.13 – водоем, находящ се в с.Патриарх Евтимово, местност “Ачатладана”.
6. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-376/12.04.2016 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 31108.100.124 по кадастралната карта на с.Златовръх. (ПК по БФ)
7. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-372/12.04.2016 г., относно разпореждане с ПИ № 99088.134.94 по КК на кв. Долни Воден - частна общинска собственост.(ПК по БФ)
8. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-368/12.04.2016 г., относно разпореждане с ПИ № 69273.25.287 по КК на с. Стоево - частна общинска собственост.(ПК по БФ)
9. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-369/12.04.2016 г., относно разпореждане с ПИ КИ № 99201.500.250 по КК на с.Нареченски бани, кв. Наречен - частна общинска собственост.(ПК по БФ)
10. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-387/14.04.2016 г., относно разпореждане с ПИ № 69273.25.288 по КК на с.Стоево - частна общинска собственост.
11. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-370/12.04.2016 г., относно продажба на поз. имот с КИ № 72789.502.633 по КК на с. Тополово.(ПК по БФ)
12. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-371/12.04.2016 г., относно продажба на 2 бр. поземлени имоти, находящи се в с.Червен.(ПК по БФ)
13. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-382/13.04.2016 г., относно продажба на поземлени имоти с кад.№ 72789.502.236 и № 72789.502.237 по КК на с. Тополово.(ПК по БФ)
14. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-331/31.03.2016 г., относномолба от Сание Излям Юсеин за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
15. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-332/31.03.2016 г., относно молба от Пламен Димитров Желязков за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
16. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-333/31.03.2016 г., относно молба от Митко Пламенов Кетенлиев за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
17. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-334/31.03.2016 г., относно молба от Анна Федоровна Драгнева удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
18. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-335/31.03.2016 г., относно молба от Захарина Емилова Илиева за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
19. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-336/31.03.2016 г., относно молба от Анка Ангелова Желязкова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
20. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-337/31.03.2016 г., относно молба от Светлана Донкова Пашова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
21. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-338/31.03.2016 г., относно молба от Фатмегюл Мюмюнова Зейналова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
22. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-339/31.03.2016 г., относно молба от Реджеп Рамадан Хаджирюстемов за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
23. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-340/31.03.2016 г., относно молба от Рамадан Реджеб Кехая за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
24. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-341/31.03.2016 г., относно молба от Назмие Идриз Хасан за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
25. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-342/31.03.2016 г., относно молба от Гюлтен Ахмед Ибрям за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
26. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-343/31.03.2016 г., относно молба от Феим Ферад Ферад за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
27. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-344/31.03.2016 г., относно молба от Арити Николова Дюлгерова и Люба Василева Дюлгерова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
 28. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-345/31.03.2016 г., относно молба от Христина Николова Асенова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
29. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-330/31.03.2016 г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация и контрол при паркиране на МПС и безопасност на движението на превозни средства и граждани на територията на гр. Асеновград.(ПК Правна)
30. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-351/05.04.2016 г., относно приемане на План за противодействие на тероризма и защита от терористична дейност в Община Асеновград.
31. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-388/14.04.2016 г., относно даване на съгласие за изменение на ПУП на ПЗ "Север" гр. Асеновград на кв.1, УПИ І-озеленяване, улица и урегулиране на поземлени имоти 00702.505.146, 99087.12.10 и 99087.12.11.
32. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-380/13.04.2016 г., относно разрешаване изготвянето на проект на ПУП – парцеларен план за Вътрешно ел. захранване на Базова станция на Теленор № 3109 в поземлен имот КИ 99088.130.4 по КК на кв.Долни Воден.
33. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-381/13.04.2016 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ 99088.18.58 по КК на кв.Долни Воден за “Автосалон”.
34. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-383/13.04.2016 г., относно разрешаване за изменение на ПУП (ПРЗ) за УПИ II-011004- за цех за производство на сладки за разшерение на площадката на обекта с ПИ с ИД 00702.11.2 КК гр. Асеновград и промяна на предназначението му по ЗОЗЗ.
35. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-384/13.04.2016 г., относно разрешаване за изготвяне на ПУП (ПРЗ) за УПИ VII-420, УПИ VIII- общ. и УПИ IX-общ., в кв. 31 по регистрационния план на с. Боянци.
36. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-385/13.04.2016 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ № 69273.16.33 по КК на с. Стоево за "Жилищно застрояване".
37. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-386/13.04.2016 г., относно разрешаване за изготвяне на ПУП (ПРЗ) за УПИ I-Детско заведение и УПИ  II-Училище в кв.20 по регулационния план на с. Леново.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
38. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-363/11.04.2016 г., относно приемане на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград. (ПК Правна)
39. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-364/12.04.2016 г., относно определяне размера на годишната вноска за 2016 г. на Община Асеновград за участието във фонд “Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ.
40. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-361/08.04.2016 г., относно приемане на годишен финансов отчет за 2015 г. на "Медицински център I- Асеновград" ЕООД и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет за 2016г. на дружеството. (ПК по ЗСД)
41. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-362/08.04.2016 г., относно приемане на годишен финансов отчет за 2015 г. на "МБАЛ - Асеновград" ЕООД и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет за 2016 г. на дружеството.(ПК по ЗСД)
 
ІV. Постоянна комисия Правна:
42. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-377/12.04.2016 г., относно изменение и допълнение на Наредбата за осигуряване и поддържане на обществен ред, чистота, организация и безопасност на движението на територията на Община Асеновград.(ПК по УРТО)
 
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
43. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-350/05.04.2016 г., относно одобряване на предложени от Клуб по спортни танци "Асеновец", проект "Нашият опит и успех - европейска програма по спортни танци.
 
VІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
44. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-352/05.04.2016 г., относно приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Асеновград 2016-2020 г.
45. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-366/12.04.2016 г., относно Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община Асеновград за 2017г.
46. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-353/05.04.2016 г., относно приемане на общинска програма за закрила на детето за 2016 г.
47. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-346/31.03.2016 г., относно утвърждаване Списъка на крайнонуждаещите се граждани за 2016 г.
48. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-365/12.04.2016 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград.
49. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-359/05.04.2016 г., относно отпускане на финансови средства на абитуриенти от випуск 2015/2016, на които единият от родителите е починал.
50. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-355/05.04.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Териториална съюзна организация на слепите-Асеновград.
51. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-354/05.04.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Ели Данаилова Данаилова.(ПК по БФ)
52. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-356/05.04.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Иван Иванов Костадинов.(ПК по БФ)
53. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-357/05.04.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Шазие Юсеин Мухлова.(ПК по БФ)
54. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-358/05.04.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Красимир Ангелов Христозов.(ПК по БФ)
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                             /д-р Светозар Шуманов/
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 18.04-21.04.2016 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
18.04.2016 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
19.04.2016 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
19.04.2016 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
20.04.2016 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
20.04.2016 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
21.04.2016 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 

 


Валидно до: 27.04.2016

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

С цел подобряване качеството на предлаганите услуги ЕВН България Електроразпределение АД съобщава Валидно до: 14.06.2016
За шеста поредна година община Асеновград ще се включи в кампанията „ Да изчистим България заедно” Валидно до: 04.06.2016
Община Асеновград набира доброволци за участие в предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации Валидно до: 31.05.2016
С цел подобряване качеството на предлаганите услуги ЕВН България Електроразпределение АД съобщава Валидно до: 30.05.2016
Богата културна програма ще предшества празника на Община Асеновград – 29 май Валидно до: 30.05.2016
12 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 18.05.2016
Поздравление от кмета на Асеновград д-р Емил Караиванов по повод Великден Валидно до: 04.05.2016
11 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 27.04.2016
Община Асеновград набира приемни семейства по проект "Приеми ме 2015" Валидно до: 11.04.2016
Месец по-рано стартира кампанията по плащане на Данък върху недвижимите имоти и Такса за битови отпадъци Валидно до: 31.03.2016
10 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 30.03.2016
Публично обсъждане на годишен отчет за изпълнение на бюджета на Община Асеновград за 2015 г. Валидно до: 22.03.2016
Община Асеновград кани представители на бизнеса и организации за участие в избор на обекти за Инвестиционна програма по ОПРР Валидно до: 21.03.2016
Поздравление по повод 8-ми март от кмета на Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 11.03.2016
Община Асеновград уведомява избирателите с трайни увреждания, който желаят да гласуват с подвижна избирателна урна Валидно до: 21.02.2016
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД УВЕДОМЯВА, ЧЕ Е НАСРОЧЕН НОВ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО БАЧКОВО Валидно до: 21.02.2016
9-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 17.02.2016
ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ - ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ВАКАНТНИ МЕСТА ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ Валидно до: 07.02.2016
Покана на кмета на община Асеновград за провеждане на консултации за назначаване състава на СИК Валидно до: 02.02.2016
8-МО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 27.01.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм