Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове за продажба на 9 обекта общ. собственост в гр. Асеновград, с. Тополово, с. Мулдава, кв. Горни Воден, Долни Вод

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения №№  240, 241, 243, 244, 245, 246 и 247 от 30.03.2016г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-633, А-634, А-635, А-636, А-637, А-638, А-639 ,  А-640 и А-641 от 15.04.2016г., Община Асеновград
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  на територията на гр. Асеновград, с. Тополово, с. Мулдава, кв. Горни Воден, Долни Воден  и с. Нови Извор
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
18.05.2016г.
8.30 ч.
Поз. имот с КИ № 00702.23.431 по КК на гр. Асеновград, м. „Кацаря”, земеделска  територия, НТП – друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, ІІІ категория, стар идентификатор: 00702.23.72, съседи: поз. имоти – 506.137, 528.1, 23.26, 23.420, 23.419, 23.418, 23.79, 23.73, 23.430 и 23.28 /Акт за частна общинска собственост № 5549 от 09.09.2014г./
5416
27080
13000
2000
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
18.05.2016г.
9.15 ч.
Поз. имот с КИ № 72789.502.55 по КК на с. Тополово, застроен, ТП – урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: квартал : 49, парцал: VІ, ведно с построената в имота сграда: К№ 72789.502.55.1 на два етажа, предназначение: друг вид обществена сграда, съседи: поз. имоти №№ 502.579, 502.56, 502.53 и 502.54 /АЧОС № 6051 от 18.02.2016г./
земя -  1749
 
сграда -  361
52000
26000
2000
72 лв.
/ с ДДС/
3.
 
18.05.2016г.
10.00 ч.
Поз. имот КИ № 49309.27.323 по КК на с. Мулдава, м. „Параколово”, земеделска  територия, НТП – друг вид трайно насаждение, ІХ категория, стар идентификатор: 49309.11.51, номер по предходен план: 027323, съседи: поз. имоти – 27.433, 27.170, 11.84, 27.356 и 27.358 /Акт за частна общинска собственост № 5983 от 16.11.2015г./
1814
18140
9000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
4.
18.05.2016г.
10.45 ч.
Поз. имот с КИ № 99087.223.7 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград, незастроен, ТП: земеделска територия, НТП – друг вид земеделска земя, ІХ категория, стар идентификатор: 99087.223.5, номер по предходен план: 223.5, съседи: поз. имоти – 99087.225.58, 225.5, 20.30, 20.29, 223.6 и 225.8. /АЧОС № 6038 от 01.02.2016 г./
3467
17320
8500
1000
72 лв.
/ с ДДС/
5.
18.05.2016г.
11.30 ч.
Поз.имот с К№ 99088.130.37 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград, незастроен, ТП– земеделска територия, НТП – за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ЗСПЗЗ), ІІІ категория, стар идентификатор: 99088.130.28, съседи: поз. имоти №№ 130.38, 130.36 и 130.29. /АЧОС № 3850 от 28.11.2011г./
352
1400
700
100
72 лв.
/ с ДДС/
6.
18.05.2016г.
12.00 ч.
Поз.имот с К№ 99088.130.38 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград, незастроен, ТП– земеделска територия, НТП – за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ЗСПЗЗ), ІІІ категория, стар идентификатор: 99088.130.28, съседи: поз. имоти №№ 130.39, 130.36, 130.37 и 130.29. /АЧОС № 3851 от 28.11.2011г./
372
1480
740
100
72 лв.
/ с ДДС/
7.
18.05.2016г.
14.00 ч.
Поз. имот КИ № 99088.502.382 по КК на кв. Долни Воден, гр. Асеновград, застроен, ТП: урбанизирана  територия, НТП – за друг обществен обект, комплекс,  номер по предходен план: квартал:, парцел V-502.382, обществено обслужване, съседи: поз. имоти – 99088.501.161 и 99088.502.73 /Акт за частна общинска собственост № 6021 от 12.01.2016г./
230
26200
13000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
8.
18.05.2016г.
14.45 ч.
Поз.имот № 32398.21.52 по КК на с. Нови извор, м. „Елан тепе”, незастроен, ТП – земеделска територия, НТП – изоставена орна земя, VІ категория, съседи: поз. имоти №№ 22.263, 21.53, 21.41, 21.42, 22.308 и 22.307  /АЧОС № 5788 от 03.04.2015г./
2388
3040
1500
300
72 лв.
/ с ДДС/
9.
18.05.2016г.
15.30 ч.
Поз.имот № 32398.21.54 по КК на с. Нови извор, м. „Елан тепе”, незастроен, ТП – земеделска територия, НТП – изоставена орна земя, VІ категория, съседи: поз. имоти №№ 111.53, 22.263, 111.1, 21.41 и 21.53  /АЧОС № 5789 от 03.04.2015г./
829
1054
500
100
72 лв.
/ с ДДС/
 
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 03.05.2016г. до 17.05.2016г /деня  предхождащ  търговете/ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 19.05.2016г. до деня предхождащ повторните търгове - 02.06.2016г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF в срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 501 или 410 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 03.06.2016г.  на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация,тел.: 0331/6-42-55 ил 0331/20-308

Валидно до: 03.06.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РУМЕН КИРЕВ КОВАЧЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РОСЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РЕМЗИ РАМАДАН МУХТАР Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИХАТ СЕЛИМОВ КОДЖАМУСТАФОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ АТАНАСОВ БАБАНКОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИХАИЛ ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИЛЕН ТОМОВ ТАЧЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МЕРГЮЛ ФИКРИЕВА ИСМАИЛОВА Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРЧО ЗЛАТЕВ ПАНАЙОТОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛЮБОМИР КОСТАДИНОВ ИЛЧЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИЛИЯН СПАСОВ ДИМИТРОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН ДИМИТРОВ ЗДРАВЧЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЗЛАТКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕРГИН МЕХМЕД ШАБАН Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ЛИНЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ВЕЛИНОВА Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТИЛЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЕСКО ИВАНОВ ЛИСОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ МАНОЛОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА ХРИСТЕВА Валидно до: 14.12.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм