Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове за продажба на 8 бр. имоти - общ. собственост в с. Червен, Бачково, Стоево и Тополово

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения №№  309, 310, 311, 312 и 313 от 27.04.2016г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-780, А-781, А-782, А-783, А-784, А-785, А-786 и А-787 от 11.05.2016г., Община Асеновград  ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  на територията на с. Червен, с Бачково, с. Стоево и с. Тополово
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
07.06.2016г.
8.30 ч.
Поземлен имот с К№ 80437.100.286 по КК на с. Червен, п.к 4252, ул. „Тракия”, незастроен, ТП– урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване (до 10м.), номер по предходен план: 590000548, квартал: 48, парцел: V, съседи: поз. имоти №№ 100.287, 100.283, 100.285, 100.290 и 100.335. За имота е отреден УПИ V – общински, кв. 48 по ПУП на с. Червен /АЧОС № 6069 от 14.03.2016г./
1279
12500
6000
1000
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
07.06.2016г.
9.15 ч.
Поземлен имот с К№ 80437.100.290 по КК на с. Червен, п.к 4252, ул. „Тракия”, незастроен, ТП– урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване (до 10м.), номер по предходен план: 590000648, квартал: 48, парцел: VІ, съседи: поз. имоти №№ 100.286, 100.285, 100.280, 100.359, 100.335 и 100.279. За имота е отреден УПИ VІ – общински, кв. 48 по ПУП на с. Червен /АЧОС № 6068 от 14.03.2016г./
769
7500
3000
500
72 лв.
/ с ДДС/
3.
 
07.06.2016г.
10.00 ч.
Поз. имот КИ № 02974.10.154по КК на с. Бачково, земеделска  територия, НТП – друг вид земеделска земя, ІХ категория, стар идентификатор: 02974.10.150, номер по предходен план: част от 10.1, съседи: поз. имоти – 10.29, 10.148, 10.149, 10.93, 10.94, 11.586, 11.605, 11.395, 11.396, 10.121и 10.153/Акт за частна общинска собственост № 6081от 21.03.2016г./
1269
1900
900
100
72 лв.
/ с ДДС/
4.
07.06.2016г.
10.45 ч.
Поз. имот КИ № 69273.25.287по КК на с. Стоево, незастроен, ТП – урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 69273.25.275, номер по предходен план: квартал: 17, парцел: ХІV - общински, съседи: поз. имоти №№ 25.286, 25.288, 25.291/АЧОС № 4486 от 30.01.2013г./
702
5500
2500
500
72 лв.
/ с ДДС/
5.
07.06.2016г.
11.30 ч.
Поз. имот КИ № 69273.25.288по КК на с. Стоево, незастроен, ТП – урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 69273.25.275, номер по предходен план: квартал: 17, парцел: ХV - общински, съседи: поз. имоти №№ 25.287, 25.286, 25.178, 25.177, 25.289 и 25.291/АЧОС № 4487 от 30.01.2013г./
795
6200
3000
500
72 лв.
/ с ДДС/
6.
07.06.2016г.
12.00 ч.
Поз. имот КИ № 72789.502.633 по КК на с. Тополово, община Асеновград, незастроен, с трайно предназначение: урб.територия, НТП: за друг обществен обект, комплекс, при граници: поз. имоти – 502.341, 502.634, 502.333 и 502.337.  За имота е отреден УПИ ХІ – 502.633, кв. 6 по одобрен ПУП на с. Тополово /АЧОС № 5516 от 09.07.2014г./
343
7700
3500
800
72 лв.
/ с ДДС/
7.
07.06.2016г.
14.00 ч.
Поз. имот КИ № 72789.502.236по КК на с. Тополово, община Асеновград, застроен, с трайно предназначение: урб.територия, НТП: за търговскиобект, комплекс,номер по предходен план: квартал: 10,съседи: поз. имоти – 502.568, 502.235и 502.237.  /АЧОС № 4441от 12.12.2012г./
109
1200
500
50
72 лв.
/ с ДДС/
8.
07.06.2016г.
14.45
Поз. имот КИ № 72789.502.237по КК на с. Тополово, община Асеновград, незастроен, с трайно предназначение: урб.територия, НТП: за друг вид озеленени площи,номер по предходен план: квартал: 10,съседи: поз. имоти – 502.568, 502.238, 502.239, 502.620, 502.586, 502.236и 502.235.  /АЧОС № 4440от 12.12.2012г./
749
10250
5000
100
72 лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 19.05.2016г. до 06.06.2016г /деня  предхождащ  търговете/ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 08.06.2016г. до деня предхождащ повторните търгове - 20.06.2016г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSFв срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 501 или 518 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати, повторни търговеще се проведат на 21.06.2016г.  на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация,тел.: 0331/6-42-55 

Валидно до: 21.06.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Община Асеновград обявява процедура за позиция „Медиатор” за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 10.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция „Юрист” за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 10.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция „Стоматолог” за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 04.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция „Педиатър” за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 04.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция „Медицинска сестра” за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 04.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция "Гинеколог" за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 04.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция "Акушерка" за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 04.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КРУМ ПЕТРОВ СУЛТАРИЕВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ПЕТЪР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕВЕЛИН ЛЕВЕНТОВ КЪРАЛИЕВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРИЯН ИВАНОВ ЧЕЛЕБИЕВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КИРИЛ ОГНЯНОВ КОСТАДИНОВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КРАСИМИР ТОДОРОВ ПЕТКОВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЙОРДАН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТЪР БОРИСОВ ТРЪМБЕВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН ВАСИЛЕВ ПОПОВСКИ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГИЧЕВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ДЖУЛЕВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТРИНКА КРАСИМИРОВА ЧЕРВЕНЛИЕВА Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕМИЛ ИВАНОВ КЬОСЕВ Валидно до: 03.10.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм