Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Учредяване на възмездно право на ползване в/у водоем с К№ 55590.65.13 по КК на с. Патриарх Евтимово

На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповед № А-890/27.05.2016 г.  на Кмета на Общината, ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с ЯВНО наддаване а учредяване на възмездно право на ползване върху поземлен имот – частна общинска собственост, с КИ № 55590.65.13 по кадастралната карта на с. Патриарх Евтимово, община Асеновград, с площ 8.587дек. , трайно предназначение: води и водни площи, с начин на трайно ползване: Водоем, местност „Ачатладана”, при съседи: 65.49, 65.12, 65.47, 65.17 и 65.200 /Акт за частна общинска собственост № 5855/16.06.2015 г., вписан под №102, том 9, вх. рег. №2576/17.06.2015 г. на Служба по вписванията/
Предназначение на обекта: за напояване
Срок на отдаване под наем – 5 ( пет ) години;
Начална тръжна цена  за месечно плащане на учреденото право на ползване – 160 лв.  (без  ДДС) и стъпка на наддаване –15.00 лв.
Месечната  цена на учреното право на ползване ще се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка – BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 445900, BICна „Инвестбанк” АД – IORTBGSFили накасата на Информационен център – Общината Асеновград.
Търгът ще се проведе на 22.06.2016 г. от 9.00 часа в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация ще се получава от 06.06.2016 г. до 21.06.2016 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.30 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел УОСНИНАР стая 501 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.  
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.          
Цена на тръжната документация ( с ДДС) - 72 лв. (  седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търга – в размер на 80.00 лв. се внася в касата на Общината – Информационен център до 16.30 часа на 21.06.2016 г.
Оглед на обекта да се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОСНИНАР, стая 501 или 518  на Община Асеновград до деня предхождащ търга.
При неявяване на кандидати повторен търг да се проведе на 06.07.2016 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг да се получава всеки работен ден от 23.06.2016 г. до 05.07.2016 г. Депозитът за участие се внася до 16.30 часа на 05.07.2016 г. 
 
За допълнителна информация тел.: 0331/ 20221 или 25065

 


Валидно до: 06.07.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЙОРДАН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТЪР БОРИСОВ ТРЪМБЕВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН ВАСИЛЕВ ПОПОВСКИ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ГИЧЕВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ПЛАМЕН ДИМИТРОВ ДЖУЛЕВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТРИНКА КРАСИМИРОВА ЧЕРВЕНЛИЕВА Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕМИЛ ИВАНОВ КЬОСЕВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДЖУНЕЙТ ШЕФКЕТОВ КАКАСЮЛЕВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РОСЕН ТОДОРОВ ТОДОРОВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ПЕТЪР ПАВЛОВ ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕВЕЛИН ТОМОВ ЧОЛАКОВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ЯНКОВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИХАЕЛА ДИМИТРОВА АГОВА Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ ЛЕФТЕРОВ ЛЕФТЕРОВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ АТАНАСОВ БОДУРОВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ТЮРКАН МЮМЮНОВ ХАЛИЛ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕТ ГАЛАНТ – ГН – ГАНКА НИКОЛОВА Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕМИЛИЯ КРАСИМИРОВА ГАЙДАРОВА Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЛАДИМИР ПЕТРОВ ПАВЛОВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРИЯ НИКОЛОВА СУЛТАРИЕВА Валидно до: 03.10.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм