Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


13 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕД НА 13-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 15.06.2016 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл. 13 и чл. 45, ал. 4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-462/26.05.2016 г., относно отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар, гр. Асеновград.
2. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-463/26.05.2016 г., относно отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, находящ се в Търговски център – подплощадно пространство, гр. Асеновград.
3. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-479/31.05.2016 г., относно заявление от ЕТ “Д-р Мевлян Мустафа - АИППМП” за удължаване срока на договор за наем на лекарски кабинет № 34, находящ се на II-ри етаж в сградата на ул. “Александър Стамболийски” №28, Асеновград.
4. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-491/01.06.2016 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект - “Ресторант-стол” - Помещение с обща площ 366.46 кв. м., находящ се на пл. "Акад. Н. Хайтов" № 9, УПИ I - Общински съвет, кв. 195 по плана на Асеновград.
5. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-490/01.06.2016 г., относно писмо от Димитър Маргаритов-Председател на Комисията за защита на потребителите.
6. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-471/26.05.2016 г., относно писмо вх. № 12-00-457/1/ от 19.05.2016г. от Велина Панчева - Директор на Обласна дирекция "Земеделие” - гр. Пловдив.
7. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-466/26.05.2016 г., относно учредяване право на пристрояване в ПИ 00702.511.90 по КК на гр. Асеновград.
8. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-468/26.05.2016 г., относно учредяване на безвъздмездно право на ползване на част от поземлен имот /ПИ/ № 00702.525.94.4 - предоставляващ извън блоково тяло на бл. 7/99, ул." цар Иван Асен II" № 76, гр. Асеновград.
9. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-470/26.05.2016 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 00702.51.167 по КК на гр. Асеновград.
10. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-464/26.05.2016 г., относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект публична общинска собственост - Язовир в местността "Корията", с.Стоево.
11. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-483/31.05.2016 г., относно откриване на процедура за ибор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжлата и експлатацията на ПИ № 51830.85.467 по КК на с.Новаково- язовир "Елока", чрез отдаване под наем.
12. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-467/26.05.2016 г., относно продажба на поз.имот с КИ № 00702.534.11 по КК на гр. Асеновград.(ПК по БФ)
13. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-469/26.05.2016 г., относнопродажба на поз.имот с КИ № 38799.27.36 по КК на с.Косово.(ПК по БФ)
14. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-452/13.05.2016 г., относно молба от Фатме Бейсим Шабан за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
15. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-453/13.05.2016 г., относно молба от Гюлтен Бекир Али за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
16. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-454/13.05.2016 г., относно молба от Хюсние Рюстем Мехмед за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
17. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-455/13.05.2016 г., относно молба от Селбие Раим Халибрям за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
18. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-489/31.05.2016 г., относно промяна на Разчет за финансиране на капиталови разходи на Община Асеновград за 2016 г.(ВСИЧКИ ПК)
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-487/31.05.2016 г., относно предложение за нов състав на Комисията за обществен ред и сигурност и приемане на Вътрешни правила за дейността на Комисията за обществен ред и сигурност към Общински съвет Асеновград.
20. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-465/26.05.2016 г., относнодаване на съгласие на подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) на УПИ XII-611 и част от поз. имот 51830.502.337, кв.76 по рег. план на с. Новаково.
21.Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-481/31.05.2016 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с КИ № 00702.18.351 по КК на гр. Асеновград за "Жилищно застрояване".
22. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-482/31.05.2016 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за УПИ ІІ-109, общински пазар в кв.2 по регулационния план на ПЗ “Север” – гр. Асеновград.
23. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-472/30.05.2016 г., относно одобряване на ПУП-ПП (парцеларен план) за уличен водопровод PE-HDф64/3.8mm/1.00 MPдо поземлени имоти КИ 49151.14.125, КИ 49151.14.121 и КИ 49151.14.136 по кад. карта на с. Мостово и поземлен имот КИ 12992.10.48 по кад. карта на с. Врата-част с. Мостово и част с. Врата.
24.Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-480/31.05.2016 г., относно Одобряване на ПИП - план схема за обект: “Изграждане на водопровод от сондаж № 1 до водомерна шахта на хотел "НИК", преминаващ през ПИ с КИ №№00702.527.149, 00702.527.146 и 00702.527.145 по кад. карта на гр. Асеновград".
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
25. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-486/31.05.2016 г., относно промяна на бюджета на Община Асеновград за 2016 г.(ВСИЧКИ ПК)
 
ІV. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
26. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-485/31.05.2016 г., относно отпускане на финансови средства на Салим Мехмед Топал.(ПК по БФ)
27. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-473/30.05.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Янко Благоев Асенов.(ПК по БФ)
28. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-474/30.05.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Нуртен Ахмед Ибрям.(ПК по БФ)
29. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-475/30.05.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Недялка Янкова Тодорова. (ПК по БФ)
30. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-476/30.05.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Ина Илиева Христева. (ПК по БФ)
31. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-477/30.05.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Желязка Стоянова Стайкова. (ПК по БФ)
32. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-492/02.06.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Константин Стефанов Апостолов. (ПК по БФ)
33. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-488/31.05.2016 г., относно молба от Христо Чавдаров.(ПК по БФ)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/П/
                                                                              /д-р Светозар Шуманов/

 

Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 06.06-09.06.2016Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
06.06.2016 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет. 6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
07.06.2016 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет. 6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
08.06.2016 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет. 6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
09.06.2016 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет. 6, стая 602

 


Валидно до: 15.06.2016

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Забранява се движението по част от ул. „Ал.Стамболийски” - между ул. „Любен Каравелов” и ул. „Асен Карастоянов” Валидно до: 02.07.2017
Фестивалът на сватбените оркестри ще може да се гледа на живо онлайн Валидно до: 25.06.2017
Празникът Калиница Валидно до: 25.06.2017
Паисиеви дни - Асеновград’ 2017 Валидно до: 23.06.2017
Забранява се движението по част от ул. "Ал. Стамболийски" - между ул. "Капитан Райчо" и ул. "Любен Каравелов" Валидно до: 20.06.2017
28 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 14.06.2017
Проект “Социално включване на хората с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост” Валидно до: 09.06.2017
Забранява се движението по част от ул. "Плиска" - от ул. "Захари Стоянов" към пазар "Асеница" Валидно до: 05.06.2017
Честваме Деня на Ботев и падналите за свободата на България Валидно до: 02.06.2017
До 31.05.2017 г. се удължава срокът за раздаване на хранителни продукти на най-нуждаещи се лица Валидно до: 31.05.2017
Забранява се движението по част от ул. „Ал. Стамболийски” - между ул. „Кн. Борис I” и ул. „Средна гора” Валидно до: 31.05.2017
Приложения за кандидатстване по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Валидно до: 31.05.2017
Започват Майските културни празници Асеновград - 2017 година Валидно до: 28.05.2017
26 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 17.05.2017
От 28 април 2017г. стартира раздаването на хранителни продукти от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица Валидно до: 17.05.2017
СЧИТАНО ОТ 18.04.2017 г. до 08.05.2017 г. СЕ ПРОМЕНЯ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА ОБЩИНСКА БОЛНИЦА - АСЕНОВГРАД Валидно до: 08.05.2017
Програма за Великденските празници в община Асеновград Валидно до: 30.04.2017
От 06.03.2017г. до 30.04.2017г. се въвежда временно ограничение на движението на МПС по част от уличната мрежа на гр. Асеновград Валидно до: 29.04.2017
25 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 26.04.2017
Поздравление на кмета д-р Емил Караиванов по случай Великденските празници Валидно до: 17.04.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм