Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


13 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕД НА 13-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 15.06.2016 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл. 13 и чл. 45, ал. 4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-462/26.05.2016 г., относно отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар, гр. Асеновград.
2. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-463/26.05.2016 г., относно отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, находящ се в Търговски център – подплощадно пространство, гр. Асеновград.
3. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-479/31.05.2016 г., относно заявление от ЕТ “Д-р Мевлян Мустафа - АИППМП” за удължаване срока на договор за наем на лекарски кабинет № 34, находящ се на II-ри етаж в сградата на ул. “Александър Стамболийски” №28, Асеновград.
4. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-491/01.06.2016 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект - “Ресторант-стол” - Помещение с обща площ 366.46 кв. м., находящ се на пл. "Акад. Н. Хайтов" № 9, УПИ I - Общински съвет, кв. 195 по плана на Асеновград.
5. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-490/01.06.2016 г., относно писмо от Димитър Маргаритов-Председател на Комисията за защита на потребителите.
6. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-471/26.05.2016 г., относно писмо вх. № 12-00-457/1/ от 19.05.2016г. от Велина Панчева - Директор на Обласна дирекция "Земеделие” - гр. Пловдив.
7. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-466/26.05.2016 г., относно учредяване право на пристрояване в ПИ 00702.511.90 по КК на гр. Асеновград.
8. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-468/26.05.2016 г., относно учредяване на безвъздмездно право на ползване на част от поземлен имот /ПИ/ № 00702.525.94.4 - предоставляващ извън блоково тяло на бл. 7/99, ул." цар Иван Асен II" № 76, гр. Асеновград.
9. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-470/26.05.2016 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 00702.51.167 по КК на гр. Асеновград.
10. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-464/26.05.2016 г., относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект публична общинска собственост - Язовир в местността "Корията", с.Стоево.
11. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-483/31.05.2016 г., относно откриване на процедура за ибор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжлата и експлатацията на ПИ № 51830.85.467 по КК на с.Новаково- язовир "Елока", чрез отдаване под наем.
12. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-467/26.05.2016 г., относно продажба на поз.имот с КИ № 00702.534.11 по КК на гр. Асеновград.(ПК по БФ)
13. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-469/26.05.2016 г., относнопродажба на поз.имот с КИ № 38799.27.36 по КК на с.Косово.(ПК по БФ)
14. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-452/13.05.2016 г., относно молба от Фатме Бейсим Шабан за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
15. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-453/13.05.2016 г., относно молба от Гюлтен Бекир Али за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
16. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-454/13.05.2016 г., относно молба от Хюсние Рюстем Мехмед за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
17. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-455/13.05.2016 г., относно молба от Селбие Раим Халибрям за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
18. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-489/31.05.2016 г., относно промяна на Разчет за финансиране на капиталови разходи на Община Асеновград за 2016 г.(ВСИЧКИ ПК)
19. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-487/31.05.2016 г., относно предложение за нов състав на Комисията за обществен ред и сигурност и приемане на Вътрешни правила за дейността на Комисията за обществен ред и сигурност към Общински съвет Асеновград.
20. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-465/26.05.2016 г., относнодаване на съгласие на подробен устройствен план (ПУП-ПРЗ) на УПИ XII-611 и част от поз. имот 51830.502.337, кв.76 по рег. план на с. Новаково.
21.Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-481/31.05.2016 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на поземлен имот с КИ № 00702.18.351 по КК на гр. Асеновград за "Жилищно застрояване".
22. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-482/31.05.2016 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за УПИ ІІ-109, общински пазар в кв.2 по регулационния план на ПЗ “Север” – гр. Асеновград.
23. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-472/30.05.2016 г., относно одобряване на ПУП-ПП (парцеларен план) за уличен водопровод PE-HDф64/3.8mm/1.00 MPдо поземлени имоти КИ 49151.14.125, КИ 49151.14.121 и КИ 49151.14.136 по кад. карта на с. Мостово и поземлен имот КИ 12992.10.48 по кад. карта на с. Врата-част с. Мостово и част с. Врата.
24.Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-480/31.05.2016 г., относно Одобряване на ПИП - план схема за обект: “Изграждане на водопровод от сондаж № 1 до водомерна шахта на хотел "НИК", преминаващ през ПИ с КИ №№00702.527.149, 00702.527.146 и 00702.527.145 по кад. карта на гр. Асеновград".
 
ІІІ. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
25. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-486/31.05.2016 г., относно промяна на бюджета на Община Асеновград за 2016 г.(ВСИЧКИ ПК)
 
ІV. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
26. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-485/31.05.2016 г., относно отпускане на финансови средства на Салим Мехмед Топал.(ПК по БФ)
27. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-473/30.05.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Янко Благоев Асенов.(ПК по БФ)
28. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-474/30.05.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Нуртен Ахмед Ибрям.(ПК по БФ)
29. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-475/30.05.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Недялка Янкова Тодорова. (ПК по БФ)
30. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-476/30.05.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Ина Илиева Христева. (ПК по БФ)
31. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-477/30.05.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Желязка Стоянова Стайкова. (ПК по БФ)
32. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-492/02.06.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Константин Стефанов Апостолов. (ПК по БФ)
33. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-488/31.05.2016 г., относно молба от Христо Чавдаров.(ПК по БФ)
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/П/
                                                                              /д-р Светозар Шуманов/

 

Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 06.06-09.06.2016Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
06.06.2016 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет. 6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
07.06.2016 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет. 6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
08.06.2016 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет. 6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
09.06.2016 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет. 6, стая 602

 


Валидно до: 15.06.2016

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Поздравление на кмета д-р Емил Караиванов по случай Великденските празници Валидно до: 17.04.2017
РСУО–регион Асеновград ще кандидатства с проект по ОПОС 2014-2020 г. Валидно до: 14.04.2017
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА ОБЩИНСКА БОЛНИЦА Валидно до: 12.04.2017
Община Асеновград предоставя на гражданите дръвчета и храсти за засяване на общински терени Валидно до: 31.03.2017
24 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 29.03.2017
Заповед на Кмета на община Асеновград за ЗАБРАНЯВАНЕ ПРОДАЖБАТА НА СПИРТНИ НАПИТКИ на територията на град Асеновград от 20.00 ч Валидно до: 26.03.2017
Община Асеновград съобщава, че на 17.03.2017 г. Общинска администрация ще работи до 12 часа Валидно до: 17.03.2017
БЧК удължава срока за раздаване на хранителни продукти на нуждаещите се Валидно до: 17.03.2017
Покана за публична среща по проект на Община Куклен в партньорство с Община Асеновград Валидно до: 16.03.2017
Стартира плащането на местните данъци за 2017 г. в Община Асеновград Валидно до: 14.03.2017
БЧК започва раздаването на хранителни продукти на нуждаещите се Валидно до: 10.03.2017
Временна организация на движението заради „Водния проект” въвежда община Асеновград Валидно до: 09.03.2017
23 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 22.02.2017
Съобщение във връзка със снегопочистването на територията на Асеновград Валидно до: 06.02.2017
22 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 25.01.2017
Община Асеновград уведомява, че касите на отдел "Местни приходи" няма да работят на 23.01.2017 г. и 24.01.2017 г. Валидно до: 23.01.2017
От 04.01.2017г. собствениците на МПС на територията на Община Асеновград могат да платят годишния си данък за 2017 г. Валидно до: 23.01.2017
Община Асеновград организира конкурс за най-добро домашно вино реколта 2016 година Валидно до: 16.01.2017
На вниманието на всички училища на територията на община Асеновград Валидно до: 13.01.2017
Утре 11 януари 2017 г. е обявен за неучебен ден за всички ученици на територията на община Асеновград Валидно до: 11.01.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм