Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Съобщение за издаване на разрешително за обект язовир "Карабунар" с. Леново

СЪОБЩЕНИЕ
 
Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
 
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите и постъпило Заявление в Община Асеновград с вх. № 14-00-2453/31.05.2016 г. от „ВИРЖИНИЯ 69”ЕООД за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект, придружено с изискващите се по чл. 60 от Закона за водите данни и документи, обявявам следното съобщение:
 
1. Цел на заявеното използване на водите: Риборазвъждане, отглеждане на риби и други аквакултури, любителски и спортен риболов.
 
2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:
Воден обект: язовир в землището на с. Леново, общ. Асеновград, местност „Карабунар”, ПИ № 43298.75.229, ПИ № 43298.75.228 и ПИ № 43298.75.227
 
3. Система или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването на водите:
Язовир в землището на с. Леново, общ. Асеновград, обл. Пловдив, местност „Карабунар”, ПИ № 43298.75.229 с площ 55935 кв.м., ПИ № 43298.75.227 с площ 2967 кв.м., и ПИ № 43298.75.228 с площ 729 кв.м.
Технически и технологични параметри
- водоизточник – р.Безименно дере, десен приток на р.Мечка
- язовирната стена е еднородна, изпълнена от земен насип с обем 23.103 м3
- височина на стената откъм язовирното езеро – 8 м
- височина на стената откъм сухия откос при изпускателната шахта на основния изпускател – 13 м
- дължина на стената по короната – 250 м
- ширина на короната – 4,00 м
- общ завирен обем на язовира – 150.103 м3
- мъртъв обем – няма данни
- полезен обем – няма данни
- залята площ при преливника на кота 346 м – 50 дка
- обща площ на имота – 55,934дка
- площ на водосборната област – 3,2 км2
- годишен отток на реката при язовира
  • при обезпеченост 50% - 949.103 м3
  • при обезпеченост 75% - 683.103 м3
4. Място на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, код по ЕКАТТЕ:
Местност „Карабунар”, с. Леново, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ЕКАТТЕ 43298
 
5. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:
  1. Да не се допуска замърсяване на язовирното езеро и околната местност с петролни продукти и битови отпадъци.
  2. Да се следи за техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея.
  3. Да се осъществява оптимално дейността аквакултури /хранене и здравословно състояние на рибите/, с цел предотвратяване на негативен ефект върху водните екосиктеми.
  4. Режим на риболов, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА, ДВ бр. 41/2001 г./
  5. Да се осигурява вода по основното предназначение на язовира – напояване и водопой.
6. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:
Община Асеновград - Деловодство
 
 
Димчо Темелков /п/
Зам. Кмет на Община Асеновград
                          
Съгласувал:/п/
Ваня Костадинова -
Директор на Дирекция “УОАТ”
 
Изготвил: /п/
Ваня Ангелова -
мл. специалист отдел „УОСНИНАР”
 
 
 
 
 
 
 
Поставено на…………………….2016 г. в …………………ч.

Валидно до: 20.06.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХАБИБЕ САЛИ КАЯБАШЪ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАСИЛ АТАНАСОВ ШИГАРМИНОВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАЛЯ КОЛЕВА НИКОЛОВА Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АНГЕЛ НИКОЛОВ ХРИСТОЗОВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАЛЯ КИРИЛОВА ХРИСТОЗОВА Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ЗАХАРИЕВ Валидно до: 03.10.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АХМЕД МЕХМЕД ЯМАЛИ Валидно до: 03.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за подбор на персонал за Център за ранно детско развитие - Асеновград Валидно до: 12.09.2016
Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“ по реда на Закон за социално подпомагане и ППЗСП Валидно до: 01.09.2016
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" гр. Пловдив по чл.37в, ал.1 и график на заседанията на комисиите по чл. 37в, ал.1 Валидно до: 29.08.2016
Допълнително разпределение на свободни пасища, мери и ливади от Държавен поземлен фонд Валидно до: 15.08.2016
Продажба на 2 бр. поземлени имоти в Асеновград, с. Косово Валидно до: 03.08.2016
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на павилион с площ 67.67 кв.м.,на ул. "Марица", Асеновград Валидно до: 02.08.2016
Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир "Елока", с. Новаково - под наем Валидно до: 02.08.2016
Съобщение от Общинска служба по Земеделие гр. Асеновград относно деклариране формата на стопанисване и НТП на земеделските земи Валидно до: 31.07.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 27.07.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 27.07.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост в парцел II – Общински пазар Валидно до: 27.07.2016
Продажба на 3 бр. поземлени имоти в Асеновград, м. Параколово Валидно до: 19.07.2016
Процедура по издаване на разрешение за одоб.доклад за безопасност по чл.109,ал.1 от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал Валидно до: 17.07.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм