Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


14 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕДНА 14-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 06.07.2016Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисиии ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Постоянна комисия Правна:
1. Предложение от група общински съветници вх.№ С-33/23.06.2016 г., относно създаване на звено “Общинска полиция” и доклад от кмета на общината вх.№ ДЗ-539/23.06.2016 г.(ВСИЧКИ ПК)
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-528/21.06.2016 г., относноактуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2016 г.
2. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-538/22.06.2016 г., относно предложение за приемане на Правилник за изменение и допълване на Правилника за устройството, организацията и управлението на общинските пазари и тържища на територията за гр. Асеновград.
3. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-501/10.06.2016 г., относно предоставяне за безвъзмездно ползване на ОП "Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци" Асеновград транспортни средства - собственост на Община Асеновград.
4. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-521/21.06.2016 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект- Помещение с площ 47.04 кв.м., находящо се на първи етаж в сградата, построена в УПИ I - кметство, читалище, озеленяване, кв. 17 по плана на с.Козаново.
5. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-523/21.06.2016 г., относно писмо вх. № 10-00-160/17.06.2016г. от инж. Никола Бадев-началник Служба по геодезия, картография и кадастър-гр. Пловдив при АГКК.
6. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-524/21.06.2016 г., относно отдаване под наем на обект- Помещение с площ 10 кв. м., обособена част от сграда с КИ 00702.511.178.12 по КК на Асеновград, бул. "България" № 49.
7. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-522/21.06.2016 г., относно издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект публична общинска собственост - Язовир е местността "Карабунар", находящ се в с.Леново, община Асеновград.
8. Доклад – мотивирано предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-536/22.06.2016 г., относно издаване на разрешително за водовземане от минерална вода, публична общинска собственост от находище "Леново", сондаж № 16, с.Леново.
9. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-527/21.06.2016 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 00702.523.493 по кад. карта на гр. Асеновград.(ПК по БФ)
10. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-519/21.06.2016 г., относно придобиване на имот - собственост на юридически лица, за обособяване на транспортен достъп до УПИ VIII-жп гара, кв. 2 ПЗ "Север", гр. Асеновград. (ПК по БФ)
11. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-525/21.06.2016 г., относно продажба на поз. имот с КИ № 99087.230.51 по КК на кв. Горни Воден.(ПК по БФ)
12. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-526/21.06.2016 г., относно продажба на поз. имот с КИ № 44831.14.243 по КК на с. Лясково, ведно с построената в имота сграда с КИ  № 44831.14.234.1.(ПК по БФ)
13. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-507/21.06.2016 г., относномолба от Милена Евгениева Димитрова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
14. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-508/21.06.2016 г., относномолба от Недялка Димитрова Димитрова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
15. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-509/21.06.2016 г., относномолба от Руфат Асан Чауш за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
16. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-510/21.06.2016 г., относномолба от Славчо Емилов Росенов за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
17. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-511/21.06.2016 г., относномолба от Асен Колев Асенов за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
18. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-512/21.06.2016 г., относномолба от Гюлфие Рамаданова Заимова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
19. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-513/21.06.2016 г., относномолба от Величка Петрова Иванова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
20. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-514/21.06.2016 г., относномолба от Кръстина Христова Маргаритова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
21. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-515/21.06.2016 г., относномолба от Тунджай Сабахатин Байрямали за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
22. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-516/21.06.2016 г., относномолба от Вера Николова Попова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
23. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-517/21.06.2016 г., относномолба от Марияна Огнянова Соколова за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
24. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-537/22.06.2016 г., относно изменение и допълнение на Решение № 335, взето в Протокол № 11/27.04.2016г. на Общински съвет.
25. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-505/20.06.2016 г., относно одобряване изменение на ПУП (ПРЗ) за УПИ I- комплексно жилищно стоителство, търговия, обществено хранене, услиги и клубове в кв. 1 и УПИ I- детско заведение за 175 деца в кв. 2 по рег. план на ЖК "Юг"- гр. Асеновград.
26. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-529/21.06.2016 г., относно одобряване на ПИП - ПП (парцеларен план) за електропровод 20 кV до поземлени имоти КИ 49151.14.125, КИ 49151.14.121 и КИ 49151.14.136 по кад. карта на с.Мостово и поземлен имот КИ 12992.10.48 по кад. карта на с.Врата.
27. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-506/20.06.2016 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя- поземлен имот с КИ № 99087.21.104 по кад. карта на кв. Горни Воден, гр.Асеновград за "Жилищни нужди".
 
ІV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
28. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-504/20.06.2016 г., относно промяна на решение на ОбС №161/27.01.2016г.
29. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-518/21.06.2016 г., относно приемане на Наредба за измениение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Асеновград.
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
30. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-533/21.06.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Хабибе Мустафа Ибрям.(ПК по БФ)
31. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-534/21.06.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Тензиле Аптурахман Осман.(ПК по БФ)
32. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-535/21.06.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Стефан Илиев Димитров.(ПК по БФ)
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/п/
                                                         /д-р Светозар Шуманов/
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТАНА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 27.06-30.06.2016 Г.

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
27.06.2016 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
28.06.2016 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
29.06.2016 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
29.06.2016 Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
30.06.2016 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 


Валидно до: 06.07.2016

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Забранява се движението по част от ул. „Ал.Стамболийски” - между ул. „Любен Каравелов” и ул. „Асен Карастоянов” Валидно до: 02.07.2017
Фестивалът на сватбените оркестри ще може да се гледа на живо онлайн Валидно до: 25.06.2017
Празникът Калиница Валидно до: 25.06.2017
Паисиеви дни - Асеновград’ 2017 Валидно до: 23.06.2017
Забранява се движението по част от ул. "Ал. Стамболийски" - между ул. "Капитан Райчо" и ул. "Любен Каравелов" Валидно до: 20.06.2017
28 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 14.06.2017
Проект “Социално включване на хората с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост” Валидно до: 09.06.2017
Забранява се движението по част от ул. "Плиска" - от ул. "Захари Стоянов" към пазар "Асеница" Валидно до: 05.06.2017
Честваме Деня на Ботев и падналите за свободата на България Валидно до: 02.06.2017
До 31.05.2017 г. се удължава срокът за раздаване на хранителни продукти на най-нуждаещи се лица Валидно до: 31.05.2017
Забранява се движението по част от ул. „Ал. Стамболийски” - между ул. „Кн. Борис I” и ул. „Средна гора” Валидно до: 31.05.2017
Приложения за кандидатстване по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Валидно до: 31.05.2017
Започват Майските културни празници Асеновград - 2017 година Валидно до: 28.05.2017
26 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 17.05.2017
От 28 април 2017г. стартира раздаването на хранителни продукти от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица Валидно до: 17.05.2017
СЧИТАНО ОТ 18.04.2017 г. до 08.05.2017 г. СЕ ПРОМЕНЯ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА ОБЩИНСКА БОЛНИЦА - АСЕНОВГРАД Валидно до: 08.05.2017
Програма за Великденските празници в община Асеновград Валидно до: 30.04.2017
От 06.03.2017г. до 30.04.2017г. се въвежда временно ограничение на движението на МПС по част от уличната мрежа на гр. Асеновград Валидно до: 29.04.2017
25 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 26.04.2017
Поздравление на кмета д-р Емил Караиванов по случай Великденските празници Валидно до: 17.04.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм