Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Съобщение за издаване на разрешително за водовземане на "ЛЕНОВЕКС" с. Леново от сондаж № 12

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Съгласно чл. 62 “а”, ал. 1 от Закона за водите и постъпило Заявление в Община Асеновград с вх. № 14.00.2671 от 14.06.2016 г. за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост или публична общинска собственост, чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от Закона за водите данни и документи, обявявам следното съобщение:
 
1. Цел на заявеното използване на водите:
За бутилиране и продажба на минерална вода.
 
2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:
Концесия за добив на минерална вода и използването и чрез водовземане, което се извършва със средства осигурени от концесионера и на негов риск за бутилиране на минерална вода и/или газирани и други напитки, в състава, на които се включва минерална вода.
 
3. Системите или съоръженията, чрез които ще се реализира използването
Водоизточник на минерална вода сондаж № 12 от находище “Леново” с. Леново, публична общинска собственост в село Леново, Община Асеновград, включително принадлежностите: ПИ с идентификатор № 43298.77.94 по кадастралната карта на селото в местността “Пърженака/Янаклък” с площ 5395 кв. м., сондаж № 12 с изградената за него сграда с идентификатор № 43298.77.94.1 със застроена площ 5 кв. м. и СОЗ пояс първи.
Имотът е актуван с Акт за публична общинска собственост № 5302/30.01.2014 г., вписан в С.В. вх. № 344/31.01.2014 г., акт 1, том 2. 
 
4. Мястото на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, кода по единния класификатор на административно-териториалната единица.
с. Леново, община Асеновград, област Пловдив, ЕКАТЕ – 43298.
 
5.Проектираните параметри на използване:
Количество вода – 5 960 куб.м.
Период за черпене на водата – целогодишно.
Температура на водата – 20 градуса С.
Понижение на водното ниво – 9.00 м. помпажно до кота 286.84м.
 
6.Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите.
- да добива минералната вода от сондаж № 12, село Леново, като я използва за целите на предоставеното право на добив, до размера на разрешеното водно количество.
- да оборудва водоизточника с индуктивни водомери за измерване на добитите водни количества, устройства за измерване на експлоатационното водно ниво, както и кранове за вземане на водни проби за анализ на сурова вода.
- да води отчетност за добитата минерална вода – предмет на концесията.
- да добива минерална вода и да ползва водовземното съоръжение в съответствие с изискванията за устойчиво развитие, като не допуска неправилна експлоатация, която може да доведе до загуба на ресурса и до увреждане и компроментиране на водовземното съоръжение.
- да добива минерална вода с подходящи технологии, технически и технологични средства, които да гарантират опазване на качествата на минералната вода и да са в съответствие с действащите нормативни актове и установени стандарти.
- да съставя и води изискващата се за правилната и безопасна експлоатация на находището геоложка, техническа и технологична документация.
- концесионерът дължи заплащане на годишно концесионно плащане върху реално ползваното количество минерална вода при единична стойност 3.15 лева без ДДС за 1 куб.м. минерална вода.
- размерът на минималното годишно концесионно плащане, определен върху 80 на сто от предоставения експлоатационен ресурс 4768 куб.м. и единична стойност 3.15 лева без ДДС  за 1 куб.м. минерална вода е 15 000 лева без ДДС.
 
7.Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица.
Община Асеновград,пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9, информационен център в 14 дневен срок от обявяването на съобщението.
 
 
Димчо Темелков /п/
Зам. Кмет на Община Асеновград    
 
Директор на дирекция “УОАТ” /п/
Ваня Костадинова
 
Съгласувал:/п/
Пенка Кисова -
Н-к отдел “Правен”
 
Изготвил: /п/
Ваня Ангелова
Мл. специалист “УОСНИНАР”

Валидно до: 11.07.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир "Елока", с. Новаково - под наем Валидно до: 02.08.2016
Съобщение от Общинска служба по Земеделие гр. Асеновград относно деклариране формата на стопанисване и НТП на земеделските земи Валидно до: 31.07.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 27.07.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в пуб. общ. собственост– Търговски център Валидно до: 27.07.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост в парцел II – Общински пазар Валидно до: 27.07.2016
Продажба на 3 бр. поземлени имоти в Асеновград, м. Параколово Валидно до: 19.07.2016
Процедура по издаване на разрешение за одоб.доклад за безопасност по чл.109,ал.1 от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал Валидно до: 17.07.2016
Списък на допуснатите кандидати за длъжността Младши експерт в отдел "Организация на движението, транспорт и контрол" Валидно до: 14.07.2016
Съобщение за издаване на разрешително за водовземане на "ЛЕНОВЕКС" с. Леново от сондаж № 12 Валидно до: 11.07.2016
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 9 кв.м., находящ се на ул. Авксентий Велешки" Валидно до: 07.07.2016
Учредяване на възмездно право на ползване в/у водоем с К№ 55590.65.13 по КК на с. Патриарх Евтимово Валидно до: 06.07.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБЕКТ –ПЛУВЕН КОМПЛЕКС, КВ.390 ПО ПЛАНА НА АСЕНОВГРАД Валидно до: 30.06.2016
Публичен търг за избор на оператор за стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовир "Корията", с. Стоево - под наем Валидно до: 28.06.2016
Община Асеновград обявява конкурс за заемане на длъжността младши експерт в дирекция "Управление на общински активи" Валидно до: 27.06.2016
Съобщение за издаване на разрешително за водовземане на "АКВА ЛЕНОВО" с. Леново от сондаж № 16 Валидно до: 21.06.2016
Публични търгове за продажба на 8 бр. имоти - общ. собственост в с. Червен, Бачково, Стоево и Тополово Валидно до: 21.06.2016
Съобщение за издаване на разрешително за обект язовир "Карабунар" с. Леново Валидно до: 20.06.2016
Допълнително разпределение в съседно землище пасищата, мерите и ливадите собственост на Община Асеновград Валидно до: 15.06.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СУНАЙ ИСМЕТ ШАКИР Валидно до: 13.06.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РАЛИЦА НИКОЛОВА ВАСИЛЕВА Валидно до: 13.06.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм