Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове за продажба на 4 бр. поз. имати в Асеновград, с. Лясково и с. Мулдава

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения №№  458, 470, 471 и 472 от 06.07.2016 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-1273, А-1274, А-1275 и А-1276 от 26.07.2016г., Община Асеновград ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  в гр. Асеновград, с. Лясково и с. Мулдава
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
27.09.2016г.
8.30 ч.
Поземлен имот № 44834.14.243 по КК на с. Лясково, м. Свети Илия, застроен, с ТП: земеделска територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.) и построената в имота сграда с К№ 44834.14.243.1 на един етаж, предназначение: друг вид сграда за обитаване, номер по предходен план: 755084, съседи: поз. имоти – 14.210, 14.247, 14.244, 14.144  и 14.242 /АЧОС № 5814 от 11.05.2015 г./
600 земя и
29 сграда
18000
9000
2000
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
27.09.2016г.
9.15 ч.
Поземлен имот № 00702.533.235 по кадастралната карта на гр. Асеновград, незастроен, с ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: пл. № 533.215, кв. 382, п. VІІ, съседи: поз. имоти – 533.251, 533.236  и 533.234 / АЧОС № 232 от 09.10.1998г./
197
12500
6000
500
72 лв.
/ с ДДС/
3.
27.09.2016г.
10.00 ч.
Поземлен имот №00702.532.322 по ККна гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Цар Иван Асен ІІ”, незастроен, с ТП: урбанизирана територия, НТП: за друг вид застрояване, стар идентификатор: 00702.532.178, номер по предходен план: 532.178, квартал: 353, парцел: VІІІ – аптека, съседи: поз. имоти – 532.179, 532.180, 532.184  и 531.231 / АЧОС № 6130 от 11.05.2016г./
95
9167
4500
900
72 лв.
/ с ДДС/
4.
27.09.2016г.
10.45 ч.
Поземлен имот №49309.28.558 по ККна с. Мулдава, ул. „Сливница”, незастроен, с ТП: урбанизирана територия, НТП: за друг вид застрояване, стар идентификатор: 49309.28.365, номер по предходен план: 28.365, съседи: поз. имоти – 28.387, 28.551, 6.15 и 28.532 / АЧОС № 6140 от 20.05.2016г./
681
10715
5000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 12.09.2016г. до 26.09.2016г /деня  предхождащ  търговете/ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 28.09.2016г. до деня предхождащ повторните търгове 10.10.2016г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSFв срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 501 или 518 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете. 
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 11.10.2016г.  на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок. За допълнителна информация,тел.: 0331/6-42-55 

Валидно до: 11.10.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРИЯ ПЕТРОВА АНГЕЛОВА, БОГОМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РУМЕН КИРЕВ КОВАЧЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РОСЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РЕМЗИ РАМАДАН МУХТАР Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИХАТ СЕЛИМОВ КОДЖАМУСТАФОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ АТАНАСОВ БАБАНКОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИХАИЛ ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИЛЕН ТОМОВ ТАЧЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МЕРГЮЛ ФИКРИЕВА ИСМАИЛОВА Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРЧО ЗЛАТЕВ ПАНАЙОТОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛЮБОМИР КОСТАДИНОВ ИЛЧЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИЛИЯН СПАСОВ ДИМИТРОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН ДИМИТРОВ ЗДРАВЧЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЗЛАТКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕРГИН МЕХМЕД ШАБАН Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ЛИНЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ВЕЛИНОВА Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТИЛЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЕСКО ИВАНОВ ЛИСОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ МАНОЛОВ Валидно до: 14.12.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм