Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Решение № 560 от 31.08.2016 г. за провеждане на конкурс за управление на "Многопрофилна болница за активно лечение Асеновград"

Р Е Ш Е Н И Е № 560
Взето на Седемнадесето редовно заседание с Протокол № 17от 31.08.2016г.
 
ОТНОСНО: Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна  болница за активно лечение – Асеновград” ЕООД съгласно условията и реда на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
 
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината
 
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА,чл.137, ал.1, т.5 и чл.147 от Търговския закон, чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.10, т.5 и чл.23 от Наредба за реда и условията, при които Общински съвет упражнява правата върху общинската част на капитала в търговските дружества с общинско участие и едноличните търговски дружества,чл.3, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.4, ал.1, чл.5, ал.1, ал.2 и ал.3 и чл.6 от  Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведенияпо Закона за лечебните заведения и предвид фактическите основания в докладна записка вх.№ ДЗ-635/16.08.2016 г. от зам.-кмета на общината,
 
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  А С Е Н О В Г Р А Д
Р Е Ш И:
 
I.Да се проведе конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна  болница за активно лечение – Асеновград” ЕООД съгласно условията и реда на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
 
II. Определя следните условия за провеждане на конкурса по т. I:
  1. Обект на конкурса – Избор на управител на „Многопрофилна  болница за активно лечение – Асеновград” ЕООД
  2. Изисквания към кандидатите:
2.1. да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образованиев областта на здравния мениджмънт;
2.2.да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар/лекар по дентална медицина или икономист, кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицинада имат придобита специалност;
2.3. да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
3. Необходими документи:
3.1. Писмено заявление за участие в конкурса в свободен текст;
3.2. Автобиография – европейски формат;
3.3. Заверено от кандидата копие на диплома за завършено висше образование, с придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина/дентална медицина, свидетелство за призната специалност и квалификация по здравен мениджмънт или диплома за придобита образователно – квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образованиев областта на здравния мениджмънт;
Квалификацията по здравен мениджмънт се удостоверява с документ, съгласно § 3, т. 1, 2, 3 и 4 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
3.4. Заверено от кандидата копие на документ – трудова, служебна или осигурителна книжка, удостоверяващ наличие на трудов стаж минимум пет години като лекар/лекар по дентална медицина или икономист;
3.5. Оригинал на актуално свидетелство за съдимост – доказващо, че лицето не е осъждано за умишлени престъпления и не е лишено от правото да заема съответната длъжност;
3.6. Оригинали на медицинко удостоверение за общо здравословно състояние и удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет по повод психично заболяване,
3.7. Програма за развитието и дейността на „Многопрофилна  болница за активно лечение – Асеновград” ЕООД за тригодишен период.
Заявлението по т. 3.1. се подава лично или чрез пълномощник, като към него се прилагат два отделни плика, както следва:
- плик № 1 - съдържащнеобходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участиепо т.3.2., 3.3., 3.4., 3.5. и 3.6.;
- плик № 2 съдържащразработкапо чл. 2, ал. 2, т. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения/Програма за развитието и дейността на „Многопрофилна  болница за активно лечение – Асеновград” ЕООД за тригодишен периодпо т.3.7./.
Пликовете се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик, надписан с името на кандидата, лечебното заведение, за което се кандидатства и телефон за връзка.
Заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.
4. Място и срок за подаване на документите – Сградата на Община Асеновград, гр. Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” № 9, Център за информационно обслужване на граждани, гише № 1, в 30 дневен срок от датата на публикуване на настоящото решение в един местен вестник, както и на интернет страницата на органа, упражняващ правата на едноличен собственик на капитала.
5. Темите предмет на събеседването са свързани с познаване и прилагане на нормативната уредба в областта на здравеопазването, анализ на финансово – икономическото състояние на лечебното заведение, ресурсна и кадрова обезпеченост, основни проблеми, цели, приоритети и переспективи за развитие на „Многопрофилна  болница за активно лечение – Асеновград” ЕООДи действия за постигане на поставените цели.
Критериите за оценка на разработената Програма за развитието и дейността на дружеството за тригодишен период, както и тези за формиране на оценка от проведеното събеседване са съобразно изискванията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
6. Дата, час и място на провеждане на конкурса – 31.10.2016 г. от 10.00 часа в сградата на Община Асеновград.
 
III.В срок до 30 дни от датата на публикуване на настоящото решение в един местен вестник, както и на интернет страницата на органа, упражняващ правата на едноличен собственик на капитала, управителят на „Многопрофилна  болница за активно лечение – Асеновград” ЕООДда предоставя на кандидатите за участие в конкурса информация относно финансово – икономическото състояние на лечебното заведение, включваща – структура, бюджет, численост и щатно разписание на персонала.
 
IV. Назначава комисия, която да организира и проведе конкурс за възлагане на управлението на „Многопрофилна  болница за активно лечение – Асеновград” ЕООД съгласно условията и реда на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведенияпо Закона за лечебните заведенияв състав:
 
Председател: Инж. Мария Вълканова – Заместник – кмет на Община Асеновград
Секретар: Величка Стойчева – Директор на Дирекция „Хуманитарни дейности” при Община Асеновград
Членове:
  1. Доц. д- р Запрян Запрянов – магистър по медицина
  2. Айтен Салим – правоспособен юрист
  3. Представител на РЗИ – Пловдив
Резервни членове:
  1. Доц. д – р Илиян Дойков – магистър по медицина
  2. Пенка Кисова – правоспособен юрист
  3. Представител на РЗИ – Пловдив
Определя възнаграждение за включените в състава на комисията лица в размер на 50.00 лв.
Представителите на държавата, в комисията за организиране и провеждане на конкурса, които салица по чл. 19, ал. 7 от Закона за администрацията, държавни служители и лица по чл. 107а от Кодекса на трудане получават възнаграждение за участието си в комисията съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
 
V. Възлага на Кмета на Община Асеновград да предприеме необходимите действия по публикуване на настоящото решение в един местен вестник, както и на интернет страницата на органа, упражняващ правата на едноличен собственик на капиталаи да организира конкурсната процедура.
 
VI. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на „Многопрофилна  болница за активно лечение – Асеновград” ЕООД, неразделна част от настоящото решение.
           
VII. Изразява съгласие за срока до утвърждаване на предложеното от комисията класиране и сключване на договор за управление със спечелилия конкурса, управлението на на „Многопрофилна  болница за активно лечение – Асеновград” ЕООДда бъде осъществявано от д-р Иван Йовков Червенков.
 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/Гергана Ангелова/  
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
          /д-р Светозар Шуманов/

Валидно до: 17.10.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРИЯ ПЕТРОВА АНГЕЛОВА, БОГОМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РУМЕН КИРЕВ КОВАЧЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РОСЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РЕМЗИ РАМАДАН МУХТАР Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИХАТ СЕЛИМОВ КОДЖАМУСТАФОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ АТАНАСОВ БАБАНКОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИХАИЛ ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИЛЕН ТОМОВ ТАЧЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МЕРГЮЛ ФИКРИЕВА ИСМАИЛОВА Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРЧО ЗЛАТЕВ ПАНАЙОТОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛЮБОМИР КОСТАДИНОВ ИЛЧЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИЛИЯН СПАСОВ ДИМИТРОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН ДИМИТРОВ ЗДРАВЧЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЗЛАТКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕРГИН МЕХМЕД ШАБАН Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ЛИНЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ВЕЛИНОВА Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТИЛЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЕСКО ИВАНОВ ЛИСОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ МАНОЛОВ Валидно до: 14.12.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм