Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


18 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 18-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 28.09.2016Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх. № И-100/09.09.2016г. (ПК Правна)
 
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-676/14.09.2016 г., относно продажба на поземлен имот с КИ№ 00702.532.308 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ)
2. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-677/14.09.2016 г., относно продажба на поземлен имот с КИ№ 99087.504.408 по КК на кв. Горни Воден.(ПК по БФ)
3. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-678/14.09.2016 г., относно продажба на поземлен имот с КИ№ 00702.507.13 по КК нагр.Асеновград. (ПК по БФ)
4. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-645/02.09.2016 г., относно определяне начална наемна цена на Терен с площ 50.00 кв.м. - публична общинска собственост, находящ се в имот с кад. № 00702.512.209 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ)
5. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-672/14.09.2016 г., относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се на II етаж на обект "Пристройка поликлиника", ул."Ал.Стамболийски" № 28, гр.Асеновград.
6. Доклад – мотивирано предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-679/14.09.2016 г., относно издаване на разрешително за водовземане от минерална вода, публична общинска собственост от находище "Леново", сондаж № 12, с.Леново.
7.Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-643/01.09.2016 г., относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд на основание §27, ал. 2, т.1 от Преходните и заключтителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на замеделските земи (ПЗР към ЗСПЗЗ).(ПК по БФ)
8. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-648/10.09.2016 г., относно отдаване под наем на обект-публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар, гр. Асеновград.(ПК по БФ)
9. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-674/14.09.2016 г., относно заявление с вх. № 14-00-3938/30.08.2016г. от Сейяр Рамадан-председател на УС на Сдружение "Бохем" гр.Асеновград.
10. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-675/14.09.2016 г., относномолба с вх. №14-00-3870/25.08.2016г. от Нели Куциянова-управител на КСТ "Асеновец 2006" гр.Асеновград.
11. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-644/02.09.2016 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект-частна общинска собственост-Помещение с обща площ 16.58 кв.м, находящ се на IIетаж на сградата на ул. „Васил Левски” №7, гр. Асеновград.
12. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-673/14.09.2016 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект частна общинска собственост - Терен с площ 60кв.м., находящ се на ул. "Иларион Макриополски", кв.69 в УПИ VII-ЖК по рег. план на гр.Асеновград.
13. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-650/12.09.2016 г., относномолба от Димитринка Христова Паскалева, за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
14. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-651/12.09.2016 г., относномолба от Гюлхан Ниязив Ахмедов и Събка Айдън Ахмедова,за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
15. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-652/12.09.2016 г., относномолба от Ниязи Махмуд Ахмед,за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
16. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-653/12.09.2016 г., относномолба от Славка Петкова Петрова,за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
17. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-654/12.09.2016 г., относномолба от Надка Красимирова Борисова,за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
18. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-655/12.09.2016 г., относномолба от Донка Георгиева Бадева,за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
19. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-656/12.09.2016 г., относномолба от Невена Тодорова Танчева,за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
20. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-657/12.09.2016 г., относномолба от Мюмюне Мюмюн Исмаил,за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
21. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-658/12.09.2016 г., относномолба от Любомира Симеонова Зоева,за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
22. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-681/14.09.2016 г., относноразрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ 37633.160.16 по КК на с. Козаново за "Жилищно застрояване".
23. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-682/14.09.2016 г., относноразрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ 00702.7.359 по КК на гр. Асеновград за "Автосервиз и жилищна сграда".
24. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-683/14.09.2016 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ 99088.19.60 по КК на гр. Асеновград, кв. Долни Воден за "Склад за промишлени стоки".
25. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам. - кмет на общината вх. № ДЗ-684/14.09.2016 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ12992.10.65 по КК на с. Врата за "Жилищно застрояване".
26. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-685/14.09.2016 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот КИ 99087.18.24 по КК на гр. Асеновград, кв. Горни Воден за "Производство, търговия и услуги"
27. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-680/14.09.2016 г., относно одобряване на ПУП/ПП/ - парцеларен план за пътна връзка на УПИ 18.213-КОО-офиси, магазини, ресторант, шивашки цех в границите на ПИ 99087.18.231 по КК на кв. Горни Воден, гр. Асеновград с общински път PVD/10156/ II-86Пловдив-Асеновград-кв. Горни Воден на км. +710/ляво/ засягащ имот 99087.18.162-полски път.
 
ІV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
28. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-649/12.09.2016 г., относно информация за изпълнението на бюджета на община Асеновград и сметките за средствата от Европейския съюз за полугодието на 2016 година.
 
V. Постоянна комисия Правна:
29. Предложение от д-р Светозар Шуманов-Председател на Общински съвет гр.Асеновград вх. № С-47/13.06.2016 г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наребда за преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни, инофрмационни и монументално-декоративни елементи на територията на Община Асеновград.
30. Предложение от д-р Светозар Шуманов-Председател на Общински съвет гр.Асеновград вх. № С-48/13.06.2016 г., относноприемане на Наребда за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за извършване на търговската дейсност на теритоята на Община Асеновград.
 
VІ. Постоянна комисия по Образование и култура:
31. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-646/02.09.2016 г., относноизпълнение на проект „Център за ранно детско развитие-Асеновград”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M90P001-2.004 - „Услугиза ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.
 
VІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
32. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-661/13.09.2016 г., относно отпускане на безвъзмездно финансова помощ на ученици, пътуващи от с.Конуш и с.Избеглиидо гр.Асеновград.(ПК по БФ)
33. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-662/13.09.2016 г., относно молба от Марийка Колева Донева за отпускане на еднократно социална помощ за наемане на лице, което да полага грижи за нея.(ПК по БФ)
34. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-663/13.09.2016 г., относно молба от Филиз Фикриева Бекирефендиева за отпускане на еднократнасоциална помощ за наемане на лице, което да полага грижи за нея. (ПК по БФ)
35. Становище от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-665/13.09.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Дамян Василев Метаксов.(ПК по БФ)
36. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-664/13.09.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Гергана Людмилова Павлова.(ПК по БФ)
37. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-666/13.09.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Весела Йорданова Стефанова.(ПК по БФ)
38. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-667/13.09.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Живко Димитров Гутев.(ПК по БФ)
39. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-668/13.09.2016 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Любка Асенова Лъджалиева.(ПК по БФ)
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/
                                                                                                /д-р Светозар Шуманов/
 
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 19.09-26.09.2016 Г.

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

19.09.2016 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

20.09.2016 Г. (ВТОРНИК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРАВНА

20.09.2016 Г. (ВТОРНИК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

21.09.2016 Г. (СРЯДА)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

26.09.2016 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

26.09.2016 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

от 15.30 ч. ет.6, стая 602

 

 

 


Валидно до: 28.09.2016

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Покана за публична среща по проект на Община Куклен в партньорство с Община Асеновград Валидно до: 18.10.2016
Община Асеновград обявява непрекъснат процес за прием на документи за участие в социалната услуга “ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ” Валидно до: 07.10.2016
БЧК стартира раздаването на хранителни продукти от 01.09.2016 г. до 30.09.2016 г. Валидно до: 30.09.2016
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 30.09.2016
Покана от община Асеновград за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг Валидно до: 29.09.2016
18 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 28.09.2016
Община Асеновград обявява прием на документи за участие в социалната услуга "ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ" Валидно до: 26.09.2016
Движението на МПС-та ще бъде затворено в част от ул. ”Цар Иван Асен II” през неделният ден от 9.00 до 13.00 часа Валидно до: 11.09.2016
В неделя градска автобусна линия №1 ще бъде с променен маршрут Валидно до: 11.09.2016
В Община Асеновград стартира изпълнението на проект „Център за ранно детско развитие - Асеновград” Валидно до: 10.09.2016
ЧЕСТВАМЕ 131 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ Валидно до: 07.09.2016
17 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 31.08.2016
Обучават безработни младежи за парамедици в Пловдив по проект "Нови възможности за младите хора" Валидно до: 31.08.2016
Най-големият и атрактивен ултрамаратон в България – „Персенк ултра” стартира на 19 август, петък от 18:00 часа Валидно до: 24.08.2016
16-ТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД Валидно до: 15.08.2016
Общинска служба по земеделие Асеновград обявява,че са изготвени предварителни регистри на имотите за долупосочените землища Валидно до: 15.08.2016
ПЕРИОДИЧНО СПИРАНЕ ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪТЯ АСЕНОВГРАД - СМОЛЯН ПОРАДИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Валидно до: 26.07.2016
ДВУДНЕВНА КРЪВОДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ В АСЕНОВГРАД Валидно до: 25.07.2016
15 -ТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.07.2016
ЧЕСТВАМЕ 179-TАТА ГОДИШНИНА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ Валидно до: 18.07.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм