Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена за стопанисване, поддръжка и експлоатация чрез предоста

На основание чл. 81 от НРПУРОИ и Заповеди № № А-1512, 1513, 1514, 1515 и 1516  от 16.09.2016 г.  на  заместник - кмета на Общината ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ с ЯВНО наддаване за избор на оператор на язовирна стена за стопанисване, поддръжка и експлоатация чрез предоставяне под наем на: 
по ред
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот /ПИ/
Площ
/дка/
Начална тръжна цена за годишен наем  в лв.
 /без ДДС/
Стъпка на наддаване
 в лв.
Депозит за участие
в лв.
1.
11.10.2016 г.
9.00 ч.
ПИ №51830.64.171 по КК на с. Новаково, община Асеновград, област Пловдив, с ТП: води и водни обекти, НТП: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение– язовир, находящ се в м. „Локвата”, при съседи: 51830.62.390, 51830.64.172, 51830.64.320, 51830.64.168, 518360.64.169, 51830.64.166          / АПОС № 277 от 28.10.1998 г./
 
42.366
 
3 600
 
300
 
720
2.
11.10.2016 г.
10.15 ч.
ПИ №32398.22.260 по КК на с. Нови Извор, община Асеновград, област Пловдив, с ТП: води и водни площи, НТП: язовир, находящ се в м. „Елан Тепе”, при съседи: 32398.22.261, 72789.68.593, 32398.112.20, 32398.112.21, 32398.112.19, 32398.112.18, 32398.112.1, 32398.112.2, 32398.22.262              / АПОС № 274 от 28.10.1998 г./
 
29.860
 
2 500
 
250
 
500
3.
11.10.2016 г.
11.00 ч.
ПИ №49309.7.81 по КК на с.Мулдава, община Асеновград, област Пловдив, с ТП: земеделска територия, НТП: язовир, находящ се в м. „Прута”, при съседи: 49309.7.49, 49309.7.80, 80437.2.1, 49309.6.124, 49309.6.115, 49309.7.1
/ АПОС № 285 от 28.10.1998 г./
 
28.454
 
2 500
 
250
 
500
4.
11.10.2016 г.
12.00 ч.
ПИ №69273.12.19 по КК на с. Стоево, община Асеновград, област Пловдив, с ТП: територия, заета  от води и водни обекти, НТП: язовир, находящ се в м. „Дорука”, при съседи: 69273.14.3, 69273.12.55, 69273.12.21, 69273.12.20, 69273.12.56, 69273.1.91
/ АПОС № 460 от 10.02.2000 г./
 
26.907
 
2 500
 
250
 
500
5.
11.10.2016 г.
14.00 ч.
ПИ №69273.18.17 по КК на с. Стоево, община Асеновград, област Пловдив, с ТП: територия, заета  от води и водни обекти, НТП: язовир, находящ се в м. „Дорука”, при съседи: 69273.1.91, 69273.12.56, 69273.18.26, 69273.18.13, 69273.18.42, 69273.1.74
/ АПОС № 462 от 10.02.2000 г./
 
40.359
 
3 000
 
300
 
600

Търговете ще се проведат в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.

Предназначение на обекта:
Сезонно регулиране на повърхностния отток с цел използването му за напояване и риборазвъждане.
Срок на договора за  наем – 10 ( години ) години;
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща ДДС. 
Месечната  наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка – BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BICна „Инвестбанк” АД – IORTBGSF, или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
Право за участие в търговете имат лицата, отговарящи на изискванията за „оператор на язовирна стена” по смисъла на Закона за водите - физически лица хидроспециалисти или юридически лица, които разполагат със служител хидроспециалист за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени от собственика.
Тръжната документация се получава от 29.09.2016 г. до 10.10.2016 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел УОСНИНАР, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.      
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.    
Цена на тръжната документация ( с ДДС) - 72 лв. (  седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търг – в размер на 20 % от началната тръжна цена за годишен наем се внася в касата на Общината – Информационен център до 16.30 часа на 10.10.2016 г.
Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел УОСНИНАР, стая 502  на Община Асеновград.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 21.10.2016 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторен търг ще се получава всеки работен ден от 12.10.2016 г. до 20.10.2016 г. Депозитът за участие за повторен търг ще се внася до 16.30 часа на 20.10.2016 г.
За допълнителна информация: тел. 0331/ 20 335

Валидно до: 21.10.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане на СНЦ "Тенис клуб АКТИВ СПОРТ" гр. Асеновград Валидно до: 08.05.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект находящ се в пуб. общинска собственост в парцел II– Общински пазар Валидно до: 08.05.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект „ТЕРЕН” пуб. общ. собственост в УПИ II– Плувен комплекс Валидно до: 08.05.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект № 35+36, находящ се в Търговски център подплощадно пространство Валидно до: 08.05.2017
Списък на допуснати кандидати за длъжността Главен експерт в отдел „ПИДРПП" Валидно до: 05.05.2017
Списък на спортните обекти и съоръжения предоставяни за ползване под наем на спортните организации за 2017 г. по реда на ЗФВС Валидно до: 02.05.2017
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 помещения - общинска собственост в с. Боянци и Асеновград. Валидно до: 28.04.2017
Съобщение относно ПУП - ПРЗ за поземлен имот КИ 21676.27.99 по КК на с. Добростан Валидно до: 26.04.2017
Справка за постъпило предложение относно публикуване на Наредба за условията и реда на издаване на разрешителни за водовземане Валидно до: 26.04.2017
Община Асеновград обявява конкурс за заемане на длъжността Главен експерт в отдел „ПИДРПП” на дирекция „Правно нормиране” Валидно до: 20.04.2017
Списък на допуснатите кандидати за длъжността Старши вътрешен одитор в отдел „Вътрешен одит” Валидно до: 12.04.2017
Община Асеновград обявява процедура за позиция „Стоматолог” за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 30.03.2017
Обявление за датите и часовете на заседанията на комисиите по населени места, които ще определят масиви за ползване на имоти Валидно до: 27.03.2017
Община Асеновград обява за конкурс за заемане на длъжността старши вътрешен одитор по служебно правоотношение в администрацията Валидно до: 26.03.2017
Публични търгове за продажба на 3 имота общинска собственост в Асеновград, с. Леново и с. Конуш Валидно до: 21.03.2017
Община Асеновград обявява конкурс за заемане на длъжността директор на ДГ "Асенова крепост" гр. Асеновград Валидно до: 16.03.2017
Списък на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд в Община Асеновград по населени места определени за отдаване под наем Валидно до: 15.03.2017
Община Асеновград обявява проект на окончателен списък на крайнонуждаещи се граждани за 2017 г. Валидно до: 14.03.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХРИСТО ЛАЗАРОВ ЧУЧЕВ Валидно до: 13.03.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХРИСТО ИЛИЕВ ДРАГАНОВ Валидно до: 13.03.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм