Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Обява за конкурс за продажба на имот в Асеновград

На основание  чл.98, ал.4 и  чл. 81 от НРПУРОИ, Решение №498/ 31.08.2016 г. на Общински съвет – Асеновград и  Заповед №А-1577/ 28.09.2016 г. на Заместник-кмета на Община Асеновград
 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА 
 
РЕШЕНИЕ за откриване на конкурсна процедура за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ  поземлен имот с касастрален идентификатор 00702.510.224/нула нула седем нула две точка пет едно нула точка две две четири/ в  гр.Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-52/08.07.2004г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Асеновград, ул.”Индустриална”, площ: 531/петстотин тридесет и един/ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10 м/,  стар идентификатор: 00702.510.109, номер по предходен план: 510.109, квартал 2 по плана на ПЗ”Север”, парцел: IV-510.224, общ.обслужване, съседи: 00702.510.225, 00702.510.223, 00702.510.192, ведно със сграда с кадастрален идентификатор 00702.510.224.1/нула нула седем нула две точка пет едно нула точка две две четири точка едно/, застроена площ: 309 /триста и девет/ кв.м., брой етажи: 1 /един/, предназначение: сграда за обществено хранене.
 
ПРИ  СЛЕДНИТЕ  КОНКУРСНИ  УСЛОВИЯ:
 
І.Начална конкурсна цена:
Не по-ниска от 136 938 лв. /сто тридесет и шест хиляди деветстотин тридесет и осем/ без ДДС.
 
ІІ. Изисквания към всеки от кандидатите:
1. Участниците в публично оповестения конкурс представят идеен инвестиционен проект за развитие на продавания имот за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора за продажба, като поемат ангажимент на кота терен да запазят предназначението на обект за обществено обслужване.
2. Учасниците в конкурса  поемат следните ангажименти:
-  да се изгради обособена зала за спортни дейности за безвъзмездно ползване;
- да се изгради обществено достъпна мултимедийна зала за лица в пенсионна възраст с осигурен достъп до интернет;
- да  се изгради обществено достъпна тоалетна;
- да се изгради информационен кът за обществените събития на Община Асеновград;
- да  се изгради обособена зона за паркиране на велосипеди;
- да се включи декоративно озеленяване на прилежащите части на поземления имот;
- да се изгради комплекс от обекти за търговски цели.
- да се създадат възможности за повишаване на социално икономическата активност на Община Асеновград.
3. Проектът  трябва да съдържа задължително следните предложения и части:
- вид на дейности, които се предвиждат да се осъществяват в имота;
- размер на предвижданите инвестиции по години;
- предвиждани срокове за въвеждане в експлоатация на обекта;
- 3 D визуализация на идейния проект;
- строителен ситуационен план с представени елементи на строителната площадка, включително местоположението, обсега на действието, на механизацията и тяхната взаимовръзка с околното пространство./зелени площи, алеи или съседни обекти/.
- схема на местата за складиране на строителните продукти, временни работилници и контейнери за отпадъци с указания за организацията по събирането и извозването им.
- схема, от която да е видна сигнализация за бедствия и аварии, пожар или злополука и определено място за оказване на първа помощ.
- влаганите продукти при изпълнение на строително-монтажните дейности да отговарят на нормативните изисквания и да осигуряват внедряването на надеждни енергоспестяващи мерки.
 
ІІІ. Условия на конкурса, по които ще се оценяват офертите:
Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да съдържат следните минимални условия:
1. Минимална конкурсна цена за продажба на имота, в размер на 136 938 лв./сто тридесет и шест хиляди деветстотин тридесет и осем/ без ДДС.
2. Размер на инвестициятав лева.
3.Размер на инвестиция за изграждане на обособена спортна зала за спортни дейности за безвъзмездно ползване; изграждане на обществено достъпна мултимедийна зала за лица в пенсионна възраст с осигурен достъп до интернет; изграждане на обществено достъпна тоалетна; изграждане на информационен кът за обществените събития в Община Асеновград; изграждане на обособена зона за паркиране на велосипеди; декоративно озеленяване на прилежащите части на поземления имот; изграждане на обекти за търговски цели.
4. Осигуряване на работни места;
5. Идеен проект, отговарящ на нормативно установените в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане изисквания.
 
IV. Критерии за оценяване на офертите:
Целта на конкурсната процедура е да бъде избрано най-изгодното предложение, като класирането да се извърши на база следните критерии:
1. К1 - Цена (конкурсна цена, за продажба на имота,  в лева, без ДДС) - не по-ниска от 136 938лв./сто тридесет и шест хиляди деветстотин тридесет и осем  лева/ без ДДС.
 Кандидатите получават от 1 до 9 точки.
 2. К2- Размер на инвестиция за изграждане на обособена спортна зала за спортни дейности за безвъзмездно ползване; изграждане на обществено достъпна мултимедийна зала за лица в пенсионна възраст с осигурен достъп до интернет; изграждане на обществено достъпна тоалетна; изграждане на информационен кът за обществените събития в Община Асеновград; изграждане на обособена зона за паркиране на велосипеди; декоративно озеленяване на прилежащите части на поземления имот; изграждане на обекти за търговски цели.
Кандидатите получават от 1 до 9точки.
3. К3- Размер на първоначалната инвестиция в имота в лева.
Кандидатите получават от 1 до 4точки.
 4. К4 - Осигурен брой работни места, които ще бъдат поддържани за срок от 5 години.
Кандидатите получават до 1 точка.
5. K5-Оценка на предложения идеен проект
Кандидатите получават до 1 точка.
На първо място се класира кандидатът, получил най-висока комплексна оценка.
 
V. Изисквания към всеки от кандидатите:
1. Да е регистриран като търговско дружество или като дружество по законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.
2. Да няма парични задължения към държавата по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
3. Да няма задължения към Община Асеновград;
4. Да не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 
VI.Депозит за участие в конкурсната процедура, в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, се внася по банков път, по сметка на Община Асеновград: IBANBG50IORT73758404020000 BIC IORTBGSF,Инвестбанк” АД, клон Асеновград, най-късно до изтичане на срока за подаване на предложенията. Депозитът за участие на спечелилия конкурса участник се освобождава в седемдневен срок от датата на вписването на договора.
 
VII. Цена на документацията за участие в конкурсната процедура, в размер на 72 /седемдесет и два/ лева. Документацията за участие в процедурата се закупува от Център за информационно обслужване на гражданите, находящ се в гр. Асеновград, пл. «Академик Николай Хайтов» №9, всеки работен ден, от 05.10.2016 г. до 19.10.2016 г., от 08:00 до 17:00 часа.
 
VIII. Срок за подаване на предложения за участие в конкурсната процедура– от 05.10.2016 г. до 19.10.2016 г., в Център за информационно обслужване на гражданите, находящ се в гр. Асеновград, пл. «Академик Николай Хайтов» №9.
 
IX.Дата и час за извършване на оглед на обекта, предмет на конкурса – всеки работен ден, от 05.10.2016 г., до 19.10.2016 г., от 10:00 до 12:00 часа.
 
X.Дата и място за провеждане на конкурса – 20.10.2016 г., от 10:00 часа, в сградата на Община Асеновград, пл. «Акад.Николай Хайтов», стая №601.
 
XI. Договорът се сключва след приключване на конкурсната процедура, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта за определяне на спечелил конкурса.
 
XII.Всички данъци, такси и разходи за оценката на имота, дължими по сделката са за сметка на обявения за купувач и се дължат от него при сключване на договора.
 
За допълнителна информация - тел.: 0331/20335

 


Валидно до: 20.10.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРИЯ ПЕТРОВА АНГЕЛОВА, БОГОМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РУМЕН КИРЕВ КОВАЧЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РОСЕН ГЕОРГИЕВ ТОМОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РЕМЗИ РАМАДАН МУХТАР Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИХАТ СЕЛИМОВ КОДЖАМУСТАФОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ АТАНАСОВ БАБАНКОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИХАИЛ ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИЛЕН ТОМОВ ТАЧЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МЕРГЮЛ ФИКРИЕВА ИСМАИЛОВА Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРЧО ЗЛАТЕВ ПАНАЙОТОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛЮБОМИР КОСТАДИНОВ ИЛЧЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИЛИЯН СПАСОВ ДИМИТРОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН ДИМИТРОВ ЗДРАВЧЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЗЛАТКА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕРГИН МЕХМЕД ШАБАН Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ЛИНЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ВЕЛИНОВА Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТИЛЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЕСКО ИВАНОВ ЛИСОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЕСЕЛИН СТЕФАНОВ МАНОЛОВ Валидно до: 14.12.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм