Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в гр. Асеновград, с. Червен, с. Стоево и кв. Горни Воден

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения № №  500, 502,503, 504, 506  и  507 от 31.08.2016 г. на Общински съвет -Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-1520, А-1521, А-1522, А-1523, А-1524, А- 1525, А- 1526, А- 1527, А- 1528 и А-1529 от 17.09.2016 г., Община Асеновград
 
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба напоземлени имоти  в гр. Асеновград, с. Червен, с. Стоево и кв. Горни Воден
 

 

Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
25.10.2016 г
8.30 ч.
Поз. имот с КИ80437.101.518 по ККна с. Червен, Община Асеновград, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 80437.10.366, номер по предходен план: квартал: 59, парцел: ІХ – общ., съседи: 101.527, 101.519, 101.517 и 101.516 /АЧОС № 4347/07.11.2012г./ За имота е отреден УПИ ІХ – общински, кв. 59 по ПУП на с. Червен.
588
11160
5000
1000
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
25.10.2016 г.
9.15 ч.
Поз.имот с КИ80437.101.519 по ККна с. Червен, Община Асеновград, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 80437.10.366, номер по предходен план: квартал: 59, парцел: Х – общ., съседи: 101.520, 101.518, 101.527, 101.516 и 101.515 /АЧОС № 4348/08.11.2012г./ За имота е отреден УПИ Х – общински, кв. 59 по ПУП на с. Червен.
445
8900
4000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
3.
25.10.2016 г.
10.00 ч.
Поз.имот с КИ80437.101.520 по ККна с. Червен, Община Асеновград, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 80437.10.457, номер по предходен план: квартал: 59, парцел: ХІ – общ., съседи: 101.521, 101.519, 101.527, 101.515 и 101.514 /АЧОС № 4349/08.11.2012г./ За имота е отреден УПИ ХІ – общински, кв. 59 по ПУП на с. Червен.
462
9240
5000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
4.
25.10.2016 г.
10.45 ч.
Поз.имот с КИ80437.101.521 по ККна с. Червен, Община Асеновград, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 80437.10.457, номер по предходен план: квартал: 59, парцел: ХІІ – общ., съседи: 101.522, 101.520, 101.527, 101.514 и 101.513 /АЧОС № 4350/08.11.2012г./ За имота е отреден УПИ ХІІ – общински, кв. 59 по ПУП на с. Червен.
469
9380
5000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
5.
25.10.2016 г.
11.30 ч.
Поз.имот с К№ 00702.506.51 по КК на Асеновград, ПЗ „Север”,  незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП: незастроен имот за обществена сграда, комплекс, съседи: 506.50, 506.52, 506.10 и 506.24  /АЧОС № 6209 от 08.07.2016г./
560
21000
10000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
6.
25.10.2016 г.
12.00 ч.
Поз. имот с КИ 69273.25.290 по КК на с. Стоево, незастроен, ТП – урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 69273.25.275, номер по предходен план: квартал: 17, парцел: ХVІІ - общински, съседи: поземлени имоти №№ 25.291, 25.289, 25.176 и 25.175/АЧОС № 4490 от 06.02.2013г./
567
6600
3300
500
72 лв.
/ с ДДС/
7.
25.10.2016 г.
14.00 ч.
Апартамент № 2, находящ се на ІІ – ри жилищен етаж с К№ 00702.522.192.1.2 и 5.867 %  ид. части от общите части и правото на строеж /АЧОС № 5627/05.11.2014г./ и 27.27/163.66  ид.ч. от гараж, представляващ паркомясто /АЧОС № 5629/05.11.2014г./
73.92
54083.33
27000
2000
72 лв.
/ с ДДС/
8.
25.10.2016 г.
14.45 ч.
Апартамент № 12, находящ се на VІ – ти жилищен етаж с К№ 00702.522.192.1.12 и 9.288 % ид.ч. от общите части и правото на строеж /АЧОС № 5626/05.11.2014г./, С.О.С с КИ №  00702.522.192.1.22 – склад с площ 7 кв.м. с 0.555 % ид.ч. от общите части /АЧОС № 5628/05.11.2014г. и 27.27/163.66 ид.ч. от гараж, представляващ паркомясто /АЧОС № 5629/05.11.2014г./
117.03
84083.33
42000
3000
72 лв.
/ с ДДС/
9.
25.10.2016 г.
15.30 ч.
Поз. имот с КИ 99087.230.51 по КК на Горни Воден, м. Сингел, незастроен, с ТП: земеделска територия, НТП: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ЗСПЗЗ), номер по предходен план: 030051, съседи: поз. имоти – 99087.230.103, 230.2, 230.1, 99088.134.102  и 99088.38.82 /АЧОС № 6155 от 06.06.2016 г./
599
3500
1800
300
72 лв.
/ с ДДС/
10.
25.10.2016 г.
16.00 ч.
97.40 % ид.ч. от самостоятелен обект в сграда с КИ № 00702.518.21.1.46  по КК и КР на гр.Асеновград, находящ се в сграда 1, разположена в поз. имот с КИ № 00702.518.21 по КК на Асеновград, предназначение на СО: за търговска дейност /бивш магазин Детмаг/, брой нива на обекта: 2 /две/, прилежащи части: 23,358 %ид.ч. от общите части на сградата и  правото на строеж,  при граници: ниво 1: съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – 518.21.1.41, 518.21.1.42, 518.21.1.43, 518.21.1.44 и  518.21.1.45, над обекта няма; ниво 2: съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта: 518.21.1.16, 518.21.1.18, 518.21.1.17, 518.21.1.14, 518.21.1.13 и 518.21.1.15 /Акт за частна общинска собственост № 5421 от 12.05.2014 г., вписан по надлежния ред в Служба по вписванията – Асеновград/
1370.82
887000
300000
30000
72 лв.
/ с ДДС/
 
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
 
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 11.10.2016 г. до 24.10.2016г. /деня  предхождащ  търговете/ от отдел "УОСНИНАР" стая 502 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 26.10.2016 г. до деня предхождащ повторните търгове 07.11.2016 г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
 
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF в срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
 
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 502 или 518 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
 
     При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 08.11.2016 г.  на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
 
     За допълнителна информация,тел.: 0331/6-42-55

Валидно до: 08.11.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Съобщение за издаване на разрешително за водовземане на СНЦ "Тенис клуб АКТИВ СПОРТ" гр. Асеновград Валидно до: 08.05.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект находящ се в пуб. общинска собственост в парцел II– Общински пазар Валидно до: 08.05.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект „ТЕРЕН” пуб. общ. собственост в УПИ II– Плувен комплекс Валидно до: 08.05.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект № 35+36, находящ се в Търговски център подплощадно пространство Валидно до: 08.05.2017
Списък на допуснати кандидати за длъжността Главен експерт в отдел „ПИДРПП" Валидно до: 05.05.2017
Списък на спортните обекти и съоръжения предоставяни за ползване под наем на спортните организации за 2017 г. по реда на ЗФВС Валидно до: 02.05.2017
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 помещения - общинска собственост в с. Боянци и Асеновград. Валидно до: 28.04.2017
Съобщение относно ПУП - ПРЗ за поземлен имот КИ 21676.27.99 по КК на с. Добростан Валидно до: 26.04.2017
Справка за постъпило предложение относно публикуване на Наредба за условията и реда на издаване на разрешителни за водовземане Валидно до: 26.04.2017
Община Асеновград обявява конкурс за заемане на длъжността Главен експерт в отдел „ПИДРПП” на дирекция „Правно нормиране” Валидно до: 20.04.2017
Списък на допуснатите кандидати за длъжността Старши вътрешен одитор в отдел „Вътрешен одит” Валидно до: 12.04.2017
Община Асеновград обявява процедура за позиция „Стоматолог” за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 30.03.2017
Обявление за датите и часовете на заседанията на комисиите по населени места, които ще определят масиви за ползване на имоти Валидно до: 27.03.2017
Община Асеновград обява за конкурс за заемане на длъжността старши вътрешен одитор по служебно правоотношение в администрацията Валидно до: 26.03.2017
Публични търгове за продажба на 3 имота общинска собственост в Асеновград, с. Леново и с. Конуш Валидно до: 21.03.2017
Община Асеновград обявява конкурс за заемане на длъжността директор на ДГ "Асенова крепост" гр. Асеновград Валидно до: 16.03.2017
Списък на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд в Община Асеновград по населени места определени за отдаване под наем Валидно до: 15.03.2017
Община Асеновград обявява проект на окончателен списък на крайнонуждаещи се граждани за 2017 г. Валидно до: 14.03.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХРИСТО ЛАЗАРОВ ЧУЧЕВ Валидно до: 13.03.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХРИСТО ИЛИЕВ ДРАГАНОВ Валидно до: 13.03.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм