Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Заповед № А -1808 / 03.11.2016 г. за изземване на имот, находящ се в парцел II - Общински пазар

О Б Щ И Н А   А С Е Н О В Г Р А Д,  О Б Л А С Т   П Л О В Д И В
 
З А П О В Е Д
 
№ A - 1808
Асеновград, 03.11.2016 г.
 
Във връзка с писмо изх. № 94-З-82 / 19.08.2016 г. и писмо изх. № 94-Х-165 / 29.09.2016 г., със Заповед № А -1790 / 31.10.2016 г. на кмета на общината е назначена комисия със задача да извърши на 01.11.2011 г. от 11.00 часа приемане на обект – Помещение – Магазин № 7 – публична общинска собственост със застроена площ 38.00 кв. м., в т.ч. търговска – 11 кв.м., складова – 10 кв.м., производствена – 17 кв.м. и допълнително застроена търговска площ 16 кв.м., находящ се в парцел II– общински пазар, кв. 21 по плана на ПЗ „Север“ от „МЕРСИ ГРУП” ЕООД, представлявано от Зехра Туран. На 01.11.2016 г. комисията констатира, че обектът не е освободен, за което е съставен  протокол от същата дата.

 С оглед на горното и на основание чл. 44 ал. 2 от Закона за Местното самоуправление и местната администрация и чл. 65 от Закона за общинската собственост

ИЗЗЕМВАМ:
 
От „МЕРСИ ГРУП ООД, ЕИК 203248483, със седалище и адрес на управление: гр. Кърджали, ж.к. Възрожденци, бул.“Христо Ботев“ № 9, бл. ОЦК, вписано в Агенция по вписванията – Пловдив, с удостоверение изх. № 20141009160721 / 09.10.2014 г., представлявано от Зехра Туран – управител, с ЕГН на РТурция 1266266****, следният  недвижим имот: Помещение – Магазин № 7 – публична общинска собственост със застроена площ 38.00 кв.м., в т.ч. търговска – 11 кв.м., складова – 10 кв.м., производствена – 17 кв.м. и допълнително застроена търговска площ 16 кв.м., находящ се в парцел II– общински пазар, кв. 21 по плана на ПЗ „Север“
 
МОТИВИ:
 
1. Договорът за наем, сключен между Община Асеновград и „Мерси груп” ЕООД за обект –  Помещение – Магазин № 7 – публична общинска собственост със застроена площ 38.00 кв.м., в  т.ч. търговска – 11 кв.м., складова – 10 кв.м., производствена – 17 кв.м. и допълнително застроена търговска площ 16 кв.м., находящ се в парцел II– общински пазар, кв.21 по плана на ПЗ „Север“ е прекратен на  09.10.2016 г.
2. С писмо изх. № 94-З-82 / 19.08.2016 г. на „МЕРСИ ГРУП” ЕООД, представлявано от Зехра Туран е даден четиринадесетдневен срок за погасяване на задълженията, като при отказ да бъдат изпълнени започва да тече едномесечно предизвестие за прекратяване на договора. Видно от справка в търговския регистър поддържан от Агенция по вписванията наемателят е променил седалището и адресът си на управление на 04.08.2016г. за което съгласно чл.12, ал.2 от договора за наем не е уведомил Община Асеновград. Съгласно чл.12, ал.3 от горецитирания договор при промяна на адреса и неизпълнение на задължението по ал.2, изпратеното писмо на посочения в договора адрес за кореспонденция се смята за получено. Изпратено е и писмо изх. № 94-Х-165 / 29.09.2016г. на седалището и адресът на управление в гр.Кърджали, ж.к.Възраждане, бул“Христо Ботев“ №9, бл.ОЦК и същото е върнато като непотърсено.Наемателат не е изпълнил задълженията си и доброволно не е освободил и предал гореописания обект.
3. Със Заповед № А-1790 / 31.10.2016 г. на кмета на Общината е назначена комисия, която да извърши приемане на обекта Помещение – Магазин № 7 – публична общинска собственост със застроена площ 38.00 кв.м., в  т.ч. търговска – 11 кв.м., складова – 10 кв.м., производствена – 17 кв.м. и допълнително застроена търговска площ 16 кв.м., находящ се в парцел II– общински пазар, кв.21 по плана на ПЗ „Север“от „МЕРСИ ГРУП” ЕООД, представлявано от Зехра Туран.
4. Видно от подписания на 01.11.2016 г. протокол е че обектът не е освободен  и не е предприета процедура по освобождаване.
 
До настоящия момент помещенията не са предадени от бившия наемател „МЕРСИ ГРУП” ЕООД, поради което на основание чл.277, ал.1 от АПК
 
ОТПРАВЯМ:
 
Покана за доброволно изпълнение в четиринадесет дневен срок, считано от датата на връчване на настоящата Заповед. При неосвобождаване на обекта в оказания срок, на основание чл. 65 от Закона за общинската собственост
 
НАСРОЧВАМ:
 
Изпълнение по административен ред  от 11.00 часа на първия работен ден след изтичане на четиринадесетдневния срок за доброволно изпълнение .
 
Препис от заповедта да се връчи на „МЕРСИ ГРУП” ЕООД, с ЕИК 203248483, представлявано от Зехра Туран,  на органите на  Полицията  за оказване на съдействие, съобразно чл. 65, ал.3 от ЗОС и на дейност „Пазари и тържища“ при Община Асеновград за изпълнение.
 
Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на АПК. Съгласно чл. 65, ал. 4 от ЗОС обжалването не спира изпълнението.
 
Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ/п/
Кмет на Община Асеновград
 
Съгласувал: /п/
Дияна Желязова,ст. юрисконсулт отдел „Правен”

 


Валидно до: 29.11.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РОСЕН РУМЕНОВ ГЕРАСИМОВ Валидно до: 30.11.2016
Заповед № А -1808 / 03.11.2016 г. за изземване на имот, находящ се в парцел II - Общински пазар Валидно до: 29.11.2016
Продажба на 3 бр. имоти в Асеновград и кв. Горни Воден чрез публични търгове с явно наддаване Валидно до: 23.11.2016
Заповед № А-1708 от 14.10.2016 г. за спиране на административно производство Валидно до: 20.11.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект, находящ се в пуб. общ. собственост в парцел II – Общински пазар Валидно до: 15.11.2016
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за учредяване на възмездно право на ползване върху ПИ с К№ 69273.7.72 по КК на с. Стоево Валидно до: 09.11.2016
Публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти в гр. Асеновград, с. Червен, с. Стоево и кв. Горни Воден Валидно до: 08.11.2016
Публичен търг с явно наддаване за отдаване на терен с площ 50 кв.м., предназначение - търговия на дребно с промишлени стоки в Ас Валидно до: 04.11.2016
Публични търгове с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена за стопанисване, поддръжка и експлоатация чрез предоста Валидно до: 21.10.2016
Обява за конкурс за продажба на имот в Асеновград Валидно до: 20.10.2016
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 10 кв.м., обособена част от сграда К№ 00702.511.178.12 п Валидно до: 19.10.2016
Решение № 560 от 31.08.2016 г. за провеждане на конкурс за управление на "Многопрофилна болница за активно лечение Асеновград" Валидно до: 17.10.2016
Публични търгове за продажба на 4 бр. поз. имати в Асеновград, с. Лясково и с. Мулдава Валидно до: 11.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиции „Социален работник” и "Логопед" за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 10.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция „Медиатор” за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 10.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция „Юрист” за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 10.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция „Стоматолог” за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 04.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция „Педиатър” за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 04.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция „Медицинска сестра” за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 04.10.2016
Община Асеновград обявява процедура за позиция "Гинеколог" за Център за ранно детско развитие – Асеновград Валидно до: 04.10.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм