Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Обявление за подбор по проект "Център за ранно детско развитие - Асеновград"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР
 
Община Асеновград кани потенциални кандидати за позиция „Медицинска сестра” в дейност Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейна консултация и подкрепа, индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОР001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05М9ОР001-2.004-0037-С01.
 
Основни цели на проекта:
 • Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие;
 • Повишаване достъпа до услуги устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес.
 
Услугите ще се предоставят в Център за ранно детско развитиена адрес: гр. Асеновград, ж.к. Запад, ул. ”Георги Ковачев“ № 13.
 
1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:
 
  Основни изисквания 
 • да имат висше образование – завършена образователна степен професионален бакалавър или средно специално медицинско образование– медицинска сестра или акушерка;                    
 • да имат професионален опит не по-малък от 1 година в областта на здравните  дейности;
 • да познават нормативната уредба в областта на  здравната грижа за деца;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 
 Специфични изисквания 
 
  Ще се счита за предимство:
 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства;
 • да познават местните уязвими общности в община Асеновград, техните културни особености, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания;
 • да познават спецификата на социалната работа и здравната дейност с различни уязвими групи.
 
2. Профил на длъжността:
 • Оказване на методическа подкрепа на медиаторите, включени в  консултативните  дейности, в които участва;
 • Разработване на  програми и обучителни материали за провеждане на групова и индивидуална работа с бъдещи родители и родители на деца на възраст от 0 до 7 г. на здравна тематика, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
 • Създаване и поддържане на база данни относно потребителите и предоставените им услуги;
 • Идентифициране на потребители на услугите/дейностите по проекта и мотивиране за участие в проектните дейности, включително чрез работа на терен и посещения в домовете, съвместно с медиатор и социален работник;
 • При отчетена необходимост насочване на семействата към Дейност «Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията” и Дейност «Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом»;
 • Осъществяване на координация с екипа на Дейност «Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията”;
 • Организиране и провеждане на групови и индивидуални консултации и подкрепа на бъдещи родители, на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 години и за родители и бъдещи родители на здравна тематика, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
 • Провеждане на индивидуално и групово консултиране на  родители на деца от 3 до 7 години на здравна тематика, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
 • Участие в изготвянето на индивидуални планове за работа с бъдещи родители и родители на деца от 0 до 7 г. съвместно с другите консултанти по съответната услуга;
 • Участие при организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва;
 • Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;
 • Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите, в които участва.
 
3. Срок на договора и работно време: С одобрения кандидат ще бъде сключен договор за услуга / граждански договор/ за срока на проекта. Проектът е със заложен срок на изпълнение до 31.12.2018 г. Работно време: непълно, при работа по график, но не повече от 900 часа за периода на изпълнение на проекта.
 
4. Документи за кандидатстване:
Заинтересованите кандидати следва да представят следните документи:
 • Заявление за участие - Приложение 1;
 • Автобиография по образец - Приложение 2;
 • Декларация по образец - Приложение 3;
 • Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
 • Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.
 
5. Срок и начин за подаване на документи :
Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес:  гр. Асеновград, пл. „Акад. Н. Хайтов” № 9 в Информационен център всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа.
Краен срок за подаване на документите е до 17.00 часа на 27.02.2017 г.
 
6. Етапи на подбора:
 • проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания – административно съответствие;
 • събеседване.
До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.
 
Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени за мястото, деня и часа на провеждане на събеседването.
Събеседването има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.
 
След приключване на работата си, комисията подготвя протокол с резултатите от събеседването и списък с класираните кандидати в тридневен срок от провеждането на интервюто.
 
Кметът на община Асеновград взема решение за сключване договор за услуга с предложените от комисията кандидати.
Обжалването на решението за класиране на кандидатите, не спира изпълнението, поради високата обществена значимост на настоящия проект.
 
 
За допълнителна информация:
Мария Ташева– координатор проект „Център за ранно детско развитие - Асеновград”
тел.: 0331/20 263  и
 
София Бечева– координатор проект „Център за ранно детско развитие - Асеновград”
тел.: 0331/20 341
 
Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ /п/
Кмет на Община Асеновград

Валидно до: 27.02.2017

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до САБАХТИН РЕМЗИЕВ ХАЛИЛОВ Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НАСЛЕДНИЦИ НА ИВАН НАЙДЕНОВ СТОЯНОВ: МАРИЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН ВАСИЛЕВ ДИМОВ Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ЗАПРЯНОВА - ТАШЕВА Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АНГЕЛ ОГНЯНОВ ГЕОРГИЕВ Валидно до: 25.03.2018
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен № 1 с площ 16 кв.м. в с. Боянци Валидно до: 22.03.2018
Продажба на 4 бр. поз. имоти в Асеновград, кв. Горни Воден, с. Червен и с. Три могили Валидно до: 21.03.2018
Публични търгове за отдаване под наем на едно помещение в с. Боянци и един терен в гр. Асеновград Валидно до: 19.03.2018
Проект на окончателен списък на крайно нуждаещи се граждани за 2018 г. Валидно до: 09.03.2018
Община Асеновград обявява Проекто списък на крайно нуждаещи се граждани за 2018 г. Валидно до: 14.02.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 бр. общински обекти, находящи се в Асеновград и с. Леново Валидно до: 06.02.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект находящ се в публична общинска собственост - Общински пазар Валидно до: 06.02.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти в Търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 06.02.2018
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ51830.502.421 по КК на с. Новаково с площ 455 кв.м., урбанизирана територия Валидно до: 06.02.2018
Трети прием на документи-проект Социално включване на хората с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост Валидно до: 26.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 05.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 05.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЯНКО ИВАНОВ НИКОЛАЕВ Валидно до: 29.12.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „Т И А ТЕРАПИС”ООД Валидно до: 29.12.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм