Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Списък на спортните обекти и съоръжения предоставяни за ползване под наем на спортните организации за 2017 г. по реда на ЗФВС

Във връзка с Програмата за определяне на общинските спортни обекти и съоръжения,техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване  от  спортните организации за 2017 г. приета с Решение  № 738 от 25.01.2017 г. Общински съвет – Асеновград   и  Писмо  вх. № 04-0055-2 от 17.03.2017 г. от Министерството на младежта и спорта
                        
Община Асеновград  обявява  за отдаване под наем през 2017 г.  следните   спортните обекти и съоръжения, по реда на  Закона за физическото възпитание и спорта и  Правилника за неговото прилагане
 
№ по ред
Спортни обекти  и съоръжения
1.
Поземлен имот с идентификатор32341.36.23 по КК на с. Избегли, целия с площ от 17 659 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: стадион и построената в имота сграда с  кадастрален № 32341.36.23.1, на един етаж,със ЗП от 62 кв.м.с предназначение: спортна сграда, база. За имота е отреден УПИ – спортно игрище, кв. 10по  ПУП на с. Избеглии. АПОС № 957/ 28.11.2003 г.
2.
УПИ ІІ-спортен терен, кв. 48, по плана на с. Червен, целия с площ от 15 560 кв.м, ведно с построената в него масивна съблекалня със ЗП от 68 кв.м., АПОС № 963/ 07.01.2004 г.
3.
Поземлен имот с  идентификатор 06029.502.256 по КК на с. Боянци, с площ от 21 850 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП – стадион и построената в имота сграда – съблекалня с кадастрален № 06029.502.256.1, със ЗП от 80 кв. м., на един етаж, предназначение: спортна сграда, база. Имотът попада в УПИ ІІ-стадион, игрище, зеленина, кв. 23 по ПУП на с. Боянци. АПОС № 3889/ 20.01.2012 г.
4.
Поземлен имот с идентификатор 72789.502.264 по КК на с. Тополово, с площ от 31.902 дка, с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: стадион и построената в имота масивна сграда – съблекалня на един етаж със ЗП от 93 кв. м. За имота е отреден УПИ - спортен терен, кв. 9 по ПУП на с. Тополово. АПОС № 2619/ 27.03.2008 г.
5.
Поземлен имот с идентификатор 55590.111.364 по КК на с. Патриарх Евтимово, с площ от 9.836 дка, с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП – за други видове спорт. За имота е отреден УПИ ІІ-спорт, кв. 47 по ПУП на с. Патриарх Евтимово. АПОС № 2912/ 10.11.2008 г.
6.
Поземлен имот с идентификатор 69273.16.77 по КК на с. Стоево, с площ от 6856 кв.м., трайно предназначение: земеделска територията, НТП –стадион и построената в имота сграда с кадастрален№ 69273.16.77.1, ЗП от 241 кв. м., на един етаж,  предназначение: друг вид сграда за обитаване. АПОС № 3937/ 15.02.2012 г.
7.
Поземлен имот с идентификатор  00702.511.250 по КК на гр. Асеновград, целият с площ от 14 661 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: стадион ;  Част от поземлен имот с идентификатор  00702.511.249 по КК на гр. Асеновград, с площ от 11110 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: стадион и построените в имота  сгради: Сграда  №00702.511.249.1, със ЗП  от 181 кв.м., на един етаж, предназначение: административна, делова сграда (съблекалня); Сграда № 00702.511.249.2 със ЗП 24 кв. м., на един етаж , предназначение: селскостопанска сграда. Площта на  поземлен имот с идентификатор  00702.511.249 по КК на гр. Асеновград е 13330 кв.м. АПОС №6313/ 31.10.2016 г.
Поземлен  имот с идентификатор 00702.511.248 по КК на гр. Асеновград,  целият с площ  от 206 кв. м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: незастроен  имот за обществена сграда, комплекс;  Поземлен  имот с идентификатор 00702.511.247 по КК на гр. Асеновград,  целият с площ  от 13 кв. м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: незастроен  имот за жилищни нужди;  АПОС №6314/31.10.2016 г.
Поземлен  имот с идентификатор 00702.511.296 по КК на гр. Асеновград,  незастроен, целият с площ  от 1110 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: незастроен  имот за спортен  обект;  АПОС №6264/15.09.2016 г.
Поземлен  имот с идентификатор 00702.511.237 по КК на гр. Асеновград,  незастроен, целият с площ  от 335 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: незастроен  имот за жилищни нужди;  АПОС №6265/15.09.2016 г.
Имотите попадат в  УПИ ІV – спортен комплекс, кв. 36 по ПУП на гр. Асеновград.
8.
Терен за мини футбол с площ 1460 кв. м., съгласно Решение № 2092/26.08.2015 г. на Общински съвет Асеновград, колориран със зелен цвят на схема за промяна на предназначението на част от УПИ ІV – спортен комплекс, кв. 36 по плана на Асеновград, изготвена от инж. Атанас Тошев, представляващ обособена част от поземлен имот с идентификатор  00702.511.249 по КК на гр. Асеновград, целия с площ от 13 330 кв.м. АПОС №6313/31.10.2016 г.
Имотът попада в  УПИ ІV – спортен комплекс, кв.36 по ПУП на гр. Асеновград.
9.
Тенис корт с площ 760 кв.м., колориран със син цвят на извадка от регулационния план на УПИ ІV – спортен комплекс, кв. 36 по плана на Асеновград, представляващ обособена част от поземлен имот с идентификатор  00702.511.249 по КК на гр. Асеновград, целия с площ от 13 330 кв.м. АПОС № 6313/31.10.2016 г.
Имотът попада в  УПИ ІV – спортен комплекс, кв. 36 по ПУП на гр. Асеновград.
10.
Поземлен имот с  идентификатор 38385.211.410 по КК на с. Конуш, с площ от 19.069 дка, с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: стадион - АПОС № 3463/20.12.2010 г.и  разположената в имота сграда  с кадастрален №38385.211.410.1, със ЗП от 75кв.м., на един етаж,  предназначение: спортна  сграда, база -АПОС № 5000/19.09.2013г.
11.
Поземленимот с идентификатор 31108.43.168 по КК на с. Златовръх, с площ от 16.922 дка, с трайно предназначение: земеделска територия, НТП: спортно игрище- АПОС № 2605/25.02.2008 г.и разположенатав имота сграда с кадастрален № 31108.43.168.1, със ЗП от 116 кв.м., на един етаж,предназначение: спортна  сграда, база -АПОС № 5154/ 27.11.2013г.
12.
Поземленимот с идентификатор 00702.534.48  по КК на гр. Асеновград, с площ 42 382 кв.м., с трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: стадион  и построените в имота: сграда с кадастрален №00702.534.48.3, със ЗП от 54 кв. м., на един етаж, предназначение: друг вид обществена сграда;  сграда с кадастрален №00702.534.48.4, със ЗП от 35 кв. м., на един етаж, предназначение: друг вид обществена сграда. Имотът включва два урегулирани поземлени имота: УПИ І-Стадиони УПИ VІ – озеленяване и проектирана  улица между двата имота, кв. 2 по ПУП на гр. Асеновград, ПЗ „Изток” -   АПОС № 6210/08.07.2016 г.
 

 


Валидно до: 02.05.2017

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРИАНА МИЛЧЕВА ДИМИТРОВА - ХАРУИЛ Валидно до: 03.08.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАНКА ТАНЕВА СТОЯНОВА Валидно до: 03.08.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТЪР ПАНАЙОТОВ АНГЕЛУШЕВ Валидно до: 03.08.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАЛЕРИ СТОЙКОВ ГЪРБЕВ Валидно до: 03.08.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до БЛАГОЙ ИВАНОВ ЧАНКОВ Валидно до: 03.08.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „БЕРК КАН 99”ЕООД Валидно до: 03.08.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „АДИВИЛ”ЕООД Валидно до: 03.08.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на Терен №8а, находящи се в парцел II на Общински пазар Валидно до: 01.08.2017
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен 18 кв.м., кв. Запад Валидно до: 01.08.2017
Конкурс за продажба на общ. имот с КИ 00702.510.224 по КК на Асеновград, с площ 531 кв.м., находящ се на ул. "Индустриална" Валидно до: 20.07.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за избор на оператор на язовирна стена Валидно до: 18.07.2017
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти в Асеновград и кв. Долни Воден Валидно до: 18.07.2017
Обява за набиране на специалисти в ЦЕНТЪРА ЗА ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ /ЦИУ/ Валидно до: 14.07.2017
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост Валидно до: 14.07.2017
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ 00702.533.185 по КК на Асеновград, ул. Незабравка Валидно до: 07.07.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект находящ се в пуб. общинска собственост в парцел II– Общински пазар Валидно до: 27.06.2017
Продажба на 6 бр. поз. имоти в с. Златовръх, с. Лясково, с. Орешец и гр. Асеновград Валидно до: 27.06.2017
Община Асеновград обявява процедура за позиция "Педагог" за Център за ранно детско развитие-Асеновград Валидно до: 19.06.2017
Община Асеновград обявява процедура за позиция "Медиатор" за Център за ранно детско развитие-Асеновград Валидно до: 19.06.2017
Съобщение за изменение на разрешително № 1 от 08.06.2015 г. за водовземане на минерална вода на "Дина комерс" ООД Валидно до: 15.06.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм