Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Продажба на 6 бр. поз. имоти в с. Златовръх, с. Лясково, с. Орешец и гр. Асеновград

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения №№  885, 886, 887, 889 и 891 от 26.04.2017 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-737, А-738, А-739, А-740, А-741,  и А-742 от 17.05.2017г., Община Асеновград
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ
с явно наддаване за продажба напоземлени имоти  в с. Златовръх, с. Лясково, с. Орешец и гр. Асеновград
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
13.06.2017г.
8.30 ч.
Поз. имот 31108.40.508 по КК на с. Златовръх, м. „Горните ливади”, незастроен, с ТП: земеделска територия, НТП: ливада,  категория на земята: 4,№ по предходен план: 041508, съседи: 31108.40.100, 31108.40.91 и 31108.40.178 /АЧОС 6407от 16.02.2017г./
2909
4700
2300
400
72лв.
/ с ДДС/
13.06.2017г.
9.15 ч.
Поз. имот31108.40.178по КК на с. Златовръх, м. „Горните ливади”, незастроен, ТП: земеделска територия, НТП: ливада,  категория на земята: 4, № по предходен план: 040178, съседи: 31108.40.506, 40.101, 40.100, 40.508,  40.91, 40.90, 40.89, 40.88, 40.176 и 40.275 /АЧОС № 6408от 16.02.2017г./
18845
21400
10000
2000
72 лв.
/ с ДДС/
13.06.2017г.
10.00 ч.
Поз. имот 44834.27.257 по КК на с. Лясково, п.к. 4258, незастроен, ТП: урб.територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: кв. 22, парцел: VІ – общински, съседи: 27.256,  27.315, 27.312  и 27.314. За имота е отреден УПИ VІ – общ., кв. 22 по ПУП на  с. Лясково. /АЧОС № 1957от 05.02.2007г./
795
19875
7500
1000
72 лв.
/ с ДДС/
13.06.2017г.
10.45 ч.
Поз.имот 53761.100.285 по КК на с. Орешец, п.к. 4255, ул. „Караджа войвода”, незастроен, ТП: урб. територия, НТП: скали, съседи: поз. имоти – 100.52, 100.282, 100.297, 100.284, 100.283 и 100.296/АЧОС № 6412от 17.02.2017г./
1442
15200
7500
1000
72 лв.
/ с ДДС/
13.06.2017г.
11.30 ч.
Поз.имот 53761.100.286 по КК на с. Орешец, п.к. 4255, ул. „Атанас Ташев”, незастроен, ТП: урб. територия, НТП: скали, съседи: поз. имоти – 100.322, 100.295, 100.296, 100.283, 100.293, 100.46 и 100.294/АЧОС № 6411 от 17.02.2017г./
1061
11200
5500
1000
72 лв.
/ с ДДС/
13.06.2017г.
12.00 ч.
Поз. имот 00702.726.67 по КК на гр. Асеновград, м. „Свети Илия”, незастроен, ТП: зем.територия, НТП: за земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ), VІІ категория, стар идентификатор: 00702.11.117, номер по предходен план: 21.67, съседи: поз. имоти – 726.64, 726.788, 11.74 и 726.450 /АЧОС 6413от 17.02.2017г./
962
9620
4500
500
72 лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 30.05.2017г. до 12.06.2017г. /деня  предхождащ  търговете/ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 14.06.2017г. до деня предхождащ повторните търгове 26.06.2017г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSFв срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 501 или 518 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 27.06.2017г.  на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация,тел.: 0331/6-42-55 

Валидно до: 27.06.2017

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост - Общински пазар Валидно до: 04.04.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до САБАХТИН РЕМЗИЕВ ХАЛИЛОВ Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НАСЛЕДНИЦИ НА ИВАН НАЙДЕНОВ СТОЯНОВ: МАРИЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН ВАСИЛЕВ ДИМОВ Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ЗАПРЯНОВА - ТАШЕВА Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АНГЕЛ ОГНЯНОВ ГЕОРГИЕВ Валидно до: 25.03.2018
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен № 1 с площ 16 кв.м. в с. Боянци Валидно до: 22.03.2018
Продажба на 4 бр. поз. имоти в Асеновград, кв. Горни Воден, с. Червен и с. Три могили Валидно до: 21.03.2018
Публични търгове за отдаване под наем на едно помещение в с. Боянци и един терен в гр. Асеновград Валидно до: 19.03.2018
Проект на окончателен списък на крайно нуждаещи се граждани за 2018 г. Валидно до: 09.03.2018
Община Асеновград обявява Проекто списък на крайно нуждаещи се граждани за 2018 г. Валидно до: 14.02.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 бр. общински обекти, находящи се в Асеновград и с. Леново Валидно до: 06.02.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект находящ се в публична общинска собственост - Общински пазар Валидно до: 06.02.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти в Търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 06.02.2018
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ51830.502.421 по КК на с. Новаково с площ 455 кв.м., урбанизирана територия Валидно до: 06.02.2018
Трети прием на документи-проект Социално включване на хората с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост Валидно до: 26.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 05.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 05.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЯНКО ИВАНОВ НИКОЛАЕВ Валидно до: 29.12.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм