Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Обява за набиране на специалисти в ЦЕНТЪРА ЗА ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ /ЦИУ/

Договор BG05М9ОР001-2.005-0092-С01
Проект: „Социално включване на хора с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост”
Бенефициент:община Асеновград
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР:
 
Община Асеновград в качеството си на бенефициент по проект Социално включване на хора с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост”
 
ОБЯВЯВА ПОДБОР
за набиране на специалисти в ЦЕНТЪРА ЗА ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ /ЦИУ/ за следните длъжности:
 
1. Обявлението за подбор за длъжността „Социален работник" код по НКПД2635 6002   – 1 бр. съдържа следната информация:
 
/1/ Наименование на работодателя: община Асеновград;
 
/2/ Кратко описание на длъжността: Социалният работник изготвя документация, съгласно нормативната уредба и изисквания по поректа. Извършва дейности за информиране и консултиране по социални дейности, извършва социална работа за преодоляване на социалната изолация, предоставя социални услуги свързани с консултации и комбинирана социална работа за социална интеграция,извършва социални дейности за активиране на личностните ресурси и др, извършва директна работа с потребителите, предоставя консултации от социален характер на потребителите, води и съхранява досиетата на потребителите на услугата с прилежащите документи съгласно изискванията; участва в екипни срещи,в подготовката и реализацията на информационните кампании с цел промяна на нагласите в обществото към хората с увреждания при изготвянето и изпълнението на индивидуалните трудови, терапевтични и интеграционни програми за работа и при извършването на индивидуална оценка на потребностите, поддържа контакти със системата от услуги в общността; партнира си с местни институции.
 
/3/Минималните изисквания за заемане на  длъжността:
Образователна степен  -  висше-бакалавър
 
/4/ Специфични изисквания за заемане на  длъжността: 
Да притежава умение и нагласа за работа с хора с трайни увреждания, възрастни хора в риск: хора в зависимост от грижа поради увреждане или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот или в риск от социална изолация и социално изключване.
 
2. Обявлението за подбор за длъжността "Сътрудник социални дейности" код по НКПД3412 3006– 2 бр., съдържа следната информация:
 
/1/Наименование на работодателя: община Асеновград;
 
/2/Кратко описание на длъжноста: Изготвя документация, съгласно нормативната уредба и изисквания по поректа.Организира цялостната административно-социална дейност, събиране на групи за работа, осъществява връзка и координация на потребителите с експертите, участва при необходимост в извършването на индивидуална оценка на потребностите, участва в подготовката и реализацията на информационните кампании с цел промяна на нагласите в обществото към хората с увреждания, участват в екипите при изработването на индивидуалните трудови, терапевтични и   интеграционни програми за работа; извършва директна работа с потребителите, осъществява и поддържа връзка със семействата и близките им; води и съхранява досиетата на потребителите на услугата с прилежащите документи съгласно изискванията; поддържа контакти със системата от услуги в общността; партнира си с местни институции.
 
/3/ Минималните изисквания за заемане на  длъжността:
Образователна степен  -  средно образование
 
/4/ Специфични изисквания за заемане на  длъжността: 
Да е лице с увреждания
 
3. Обявлението за подбор за длъжността „Медицинска сестра” код по НКПД 2221 5007   - 1 бр., съдържа следната информация:
 
/1/ Наименование на работодателя: община Асеновград; 
   
/2/ Кратко описание на длъжноста: Предоставя  здравни консултации и информация съгласно индивидуалните потребности на  потребителлите по поректа; осигурява достъп на потребителите доздравни услуги, придружаване до болнични заведения, осъществява и поддържа контакти със здравни институции, имащи отношение към целевата група,подкрепя и подпомага избора на лекар/зъболекар, участва в екипни срещи при изработването на индивидуалните трудови, терапевтични и интеграционни програми за работа по отношение на медицинската част, подготвя и провежда здравни беседи за различни заболявания,подготвя и води обучение за здравословен начин на живот,участва в подготовката и реализацията на информационните кампании с цел промяна на нагласите в обществото към хората с увреждания, участва в извършването на индивидуална оценка на потребностите и други. Води и съхранява документацията съпътстваща услугата. Изготвя документация, съгласно нормативната уредба и изисквания по поректа.
 
/3/ Минималните изисквания за заемане на  длъжността:
Образователна степен  -  средно специално
Професионален опит  -  минимум 1 година
             
/4/ Специфични изисквания за заемане на  длъжността:
Професионална област на образователната спетен  – медицинска сестра, здравни грижи,медицинска образователна степен.
Професионален опит  - най - малко  1 година по специалността.
 
 
4. Обявлението за подбор  за длъжността „Психолог”, код по НКПД-2634 6001 съдържа следната информация:
 
/1/Наименование на работодателя: община Асеновград;
 
/2/ Кратко описание на длъжноста:Предоставяне на психологическа подкрепа, психологически консултации и подпомагане за активиране на търсене на работа,работи върху мотивацията за трудова реализация,  работа за изграждане умения за самостоятелно справяне в условията на ограничен пазар на труда и нарастваща бедност, участва в подготовката и реализацията на информационните кампании с цел промяна на нагласите в обществото към хората с увреждания; в екипите при изработването на индивидуалните трудови, терапевтични и интеграционни програми за работа; в извършването на индивидуална оценка на потребностите; в дейности за себепознание; по-добро разбиране на общ. отношения и спазването на социални норми и правила и др. Изготвя документация, съгласно нормативната уредба и изисквания по поректа. Участва в екипни срещи, води и поддържа необходимата документация съпътстваща услугата.
 
/3/ Минималните изисквания за заемане на  длъжността:
Образователна степен  -  висше,бакалавър
 
/4/ Специфични изисквания за заемане на  длъжността: 
Професионална област на висшето образование – психолог
 
5. Обявлението за подбор  за длъжността „Юрист”, код по НКПД- 2611 7021 съдържа следната информация:
 
/1/ Наименование на работодателя: община Асеновград;
 
/2/ Кратко описание на длъжноста: Предоставяне на правна подкрепа и консултации. Предоставя информиране по трудово-правни въпроси, консултира по въпроси за трудови и осигурителни права и други. Участва в екипни срещии в разработването на брошури за трудови и осигурителни права на лицата, полагащи грижи за зависими членове на семействата или на хора с увреждания. Изготвя документация, съгласно нормативната уредба и изисквания по поректа, води и поддържа необходимата документация съпътстваща услугата.
 
/3/ Минималните изисквания за заемане на  длъжността:
Образователна степен  -  висше-магистър
Професионален опит  -  1 година
 
/4/ Специфични изисквания за заемане на  длъжността: 
Професионална област на висшето образование –право.
Професионален опит  - най - малко  1 година като юрист.
           
6. Необходими документи за кандидатстване:
  1. Писмено заявление за участие по образец  /Приложение 1/;
  2. Автобиография по образец  /Приложение 2/;
  3. Декларация по образец  /Приложение 3/;
  4. Документ за самоличност/за спрвка/;
  5. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
  6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/ако е приложимо/;
  7. Копие от ЕР на ТЕЛК /ако е приложимо/.
 
7. Начин на провеждане на подбора:
1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените по т.6 документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.
2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати;
           
8. Място и срок за подаване на документите:Документите се подават лично  в сградата на Домашен социален патронаж на следния адрес: гр. Асеновград, бул. «България»  № 25,  всеки работен ден от 8.00 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.00 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.  За контакти :  телефон 0331 /6 37 12.
Период на подаване  на документи от 07.07.2017 г. до 14.07.2017 г. включително.
Краен срок за подаване на документите -  до 16.00 часа на 14.07.2017 г.
 
9. Общодостъпно място на което ще се обявяват списъците: офиса на Домашен социален патронаж.
 
10. На спечелилите кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор за срока на проекта, като социалният работник ще бъде назначен да извършват дейността си по осем часа дневно, сътрудниците социални дейности ще бъдат назначени да извършват дейността си по шест часа дневно, а юристът, психологът и медицинската сестра ще бъдат назначени да извършват дейността си по два часа дневно от 01.08.2017 г.

 


Валидно до: 14.07.2017

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект находящ се в публична общинска собственост в – общински пазар Валидно до: 06.11.2017
Публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на обект - публ. общ. собственост в Асеновград за читалищна дейност Валидно до: 03.11.2017
Публично оповестени неприсъствени конкурси за отдаване под наем на обекти - публ. общ. собственост в с. Тополово и с. Избеглии Валидно до: 03.11.2017
Публично оповестени неприсъствени конкурси за отдаване под наем на обекти в . Златовръх и с. Новаково Валидно до: 03.11.2017
Продажба на два поземлени имота в с. Стоево Валидно до: 01.11.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХРИСТО ТОДОРОВ ТОНЧЕВ Валидно до: 23.10.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ПАНАЙОТ СЛАВЧЕВ НАЙДЕНОВ Валидно до: 23.10.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МУСТАФА АКИФОВ МУСТАФОВ Валидно до: 23.10.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИХАИЛ ХРИСТЕВ ТОРТОПОВ Валидно до: 23.10.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИЯНА АПОСТОЛОВА ПАНДОВА Валидно до: 23.10.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГРУДЛЕВ Валидно до: 23.10.2017
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 бр. общински обекти, находящи се в Асеновград Валидно до: 17.10.2017
Списък на допуснати кандидати за длъжността Финансов контрольор в отдел „Правен”, дирекция „Правно нормиране” Валидно до: 10.10.2017
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти в търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 10.10.2017
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 4 бр. обекти-общинска собственост в Асеновград и с. Нар. бани Валидно до: 29.09.2017
Община Асеновград обявява конкурс за заемане на длъжността Финансов контрольор в отдел „Правен” на дирекция „Правно нормиране” Валидно до: 25.09.2017
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 2 бр. имоти в Асеновград и с. Златовръх Валидно до: 05.09.2017
Обявление относно заповед № А-1146/24.07.2017 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот КИ 21676.99 по КК на с.Добростан Валидно до: 29.08.2017
Публични търгове за отдаване под наем на 7 терена и 1 помещение/павилионен тип/ в гр. Асеновград Валидно до: 24.08.2017
Публичен търг за отдаване под наем на Помещение /павилионен тип/ с площ 165 кв.м., частна общ. собственост, находящо се на ул. Л Валидно до: 08.08.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм