Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Обява за набиране на специалисти в ЦЕНТЪРА ЗА ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ /ЦИУ/

Договор BG05М9ОР001-2.005-0092-С01
Проект: „Социално включване на хора с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост”
Бенефициент:община Асеновград
 
 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР:
 
Община Асеновград в качеството си на бенефициент по проект Социално включване на хора с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост”
 
ОБЯВЯВА ПОДБОР
за набиране на специалисти в ЦЕНТЪРА ЗА ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ /ЦИУ/ за следните длъжности:
 
1. Обявлението за подбор за длъжността „Социален работник" код по НКПД2635 6002   – 1 бр. съдържа следната информация:
 
/1/ Наименование на работодателя: община Асеновград;
 
/2/ Кратко описание на длъжността: Социалният работник изготвя документация, съгласно нормативната уредба и изисквания по поректа. Извършва дейности за информиране и консултиране по социални дейности, извършва социална работа за преодоляване на социалната изолация, предоставя социални услуги свързани с консултации и комбинирана социална работа за социална интеграция,извършва социални дейности за активиране на личностните ресурси и др, извършва директна работа с потребителите, предоставя консултации от социален характер на потребителите, води и съхранява досиетата на потребителите на услугата с прилежащите документи съгласно изискванията; участва в екипни срещи,в подготовката и реализацията на информационните кампании с цел промяна на нагласите в обществото към хората с увреждания при изготвянето и изпълнението на индивидуалните трудови, терапевтични и интеграционни програми за работа и при извършването на индивидуална оценка на потребностите, поддържа контакти със системата от услуги в общността; партнира си с местни институции.
 
/3/Минималните изисквания за заемане на  длъжността:
Образователна степен  -  висше-бакалавър
 
/4/ Специфични изисквания за заемане на  длъжността: 
Да притежава умение и нагласа за работа с хора с трайни увреждания, възрастни хора в риск: хора в зависимост от грижа поради увреждане или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот или в риск от социална изолация и социално изключване.
 
2. Обявлението за подбор за длъжността "Сътрудник социални дейности" код по НКПД3412 3006– 2 бр., съдържа следната информация:
 
/1/Наименование на работодателя: община Асеновград;
 
/2/Кратко описание на длъжноста: Изготвя документация, съгласно нормативната уредба и изисквания по поректа.Организира цялостната административно-социална дейност, събиране на групи за работа, осъществява връзка и координация на потребителите с експертите, участва при необходимост в извършването на индивидуална оценка на потребностите, участва в подготовката и реализацията на информационните кампании с цел промяна на нагласите в обществото към хората с увреждания, участват в екипите при изработването на индивидуалните трудови, терапевтични и   интеграционни програми за работа; извършва директна работа с потребителите, осъществява и поддържа връзка със семействата и близките им; води и съхранява досиетата на потребителите на услугата с прилежащите документи съгласно изискванията; поддържа контакти със системата от услуги в общността; партнира си с местни институции.
 
/3/ Минималните изисквания за заемане на  длъжността:
Образователна степен  -  средно образование
 
/4/ Специфични изисквания за заемане на  длъжността: 
Да е лице с увреждания
 
3. Обявлението за подбор за длъжността „Медицинска сестра” код по НКПД 2221 5007   - 1 бр., съдържа следната информация:
 
/1/ Наименование на работодателя: община Асеновград; 
   
/2/ Кратко описание на длъжноста: Предоставя  здравни консултации и информация съгласно индивидуалните потребности на  потребителлите по поректа; осигурява достъп на потребителите доздравни услуги, придружаване до болнични заведения, осъществява и поддържа контакти със здравни институции, имащи отношение към целевата група,подкрепя и подпомага избора на лекар/зъболекар, участва в екипни срещи при изработването на индивидуалните трудови, терапевтични и интеграционни програми за работа по отношение на медицинската част, подготвя и провежда здравни беседи за различни заболявания,подготвя и води обучение за здравословен начин на живот,участва в подготовката и реализацията на информационните кампании с цел промяна на нагласите в обществото към хората с увреждания, участва в извършването на индивидуална оценка на потребностите и други. Води и съхранява документацията съпътстваща услугата. Изготвя документация, съгласно нормативната уредба и изисквания по поректа.
 
/3/ Минималните изисквания за заемане на  длъжността:
Образователна степен  -  средно специално
Професионален опит  -  минимум 1 година
             
/4/ Специфични изисквания за заемане на  длъжността:
Професионална област на образователната спетен  – медицинска сестра, здравни грижи,медицинска образователна степен.
Професионален опит  - най - малко  1 година по специалността.
 
 
4. Обявлението за подбор  за длъжността „Психолог”, код по НКПД-2634 6001 съдържа следната информация:
 
/1/Наименование на работодателя: община Асеновград;
 
/2/ Кратко описание на длъжноста:Предоставяне на психологическа подкрепа, психологически консултации и подпомагане за активиране на търсене на работа,работи върху мотивацията за трудова реализация,  работа за изграждане умения за самостоятелно справяне в условията на ограничен пазар на труда и нарастваща бедност, участва в подготовката и реализацията на информационните кампании с цел промяна на нагласите в обществото към хората с увреждания; в екипите при изработването на индивидуалните трудови, терапевтични и интеграционни програми за работа; в извършването на индивидуална оценка на потребностите; в дейности за себепознание; по-добро разбиране на общ. отношения и спазването на социални норми и правила и др. Изготвя документация, съгласно нормативната уредба и изисквания по поректа. Участва в екипни срещи, води и поддържа необходимата документация съпътстваща услугата.
 
/3/ Минималните изисквания за заемане на  длъжността:
Образователна степен  -  висше,бакалавър
 
/4/ Специфични изисквания за заемане на  длъжността: 
Професионална област на висшето образование – психолог
 
5. Обявлението за подбор  за длъжността „Юрист”, код по НКПД- 2611 7021 съдържа следната информация:
 
/1/ Наименование на работодателя: община Асеновград;
 
/2/ Кратко описание на длъжноста: Предоставяне на правна подкрепа и консултации. Предоставя информиране по трудово-правни въпроси, консултира по въпроси за трудови и осигурителни права и други. Участва в екипни срещии в разработването на брошури за трудови и осигурителни права на лицата, полагащи грижи за зависими членове на семействата или на хора с увреждания. Изготвя документация, съгласно нормативната уредба и изисквания по поректа, води и поддържа необходимата документация съпътстваща услугата.
 
/3/ Минималните изисквания за заемане на  длъжността:
Образователна степен  -  висше-магистър
Професионален опит  -  1 година
 
/4/ Специфични изисквания за заемане на  длъжността: 
Професионална област на висшето образование –право.
Професионален опит  - най - малко  1 година като юрист.
           
6. Необходими документи за кандидатстване:
  1. Писмено заявление за участие по образец  /Приложение 1/;
  2. Автобиография по образец  /Приложение 2/;
  3. Декларация по образец  /Приложение 3/;
  4. Документ за самоличност/за спрвка/;
  5. Копие от документи за придобитата образователна степен, допълнителни квалификации;
  6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит/ако е приложимо/;
  7. Копие от ЕР на ТЕЛК /ако е приложимо/.
 
7. Начин на провеждане на подбора:
1. Първи етап - разглеждане и проверка на подадените по т.6 документи за съответствие с обявените изисквания за съответната длъжност.
2. Втори етап – интервю с допуснатите кандидати;
           
8. Място и срок за подаване на документите:Документите се подават лично  в сградата на Домашен социален патронаж на следния адрес: гр. Асеновград, бул. «България»  № 25,  всеки работен ден от 8.00 до 12.30 часа и от 13.30 до 17.00 часа. Задължително е представянето на оригиналите на копираните документи за сверяване от служителите определени да приемат документите.  За контакти :  телефон 0331 /6 37 12.
Период на подаване  на документи от 07.07.2017 г. до 14.07.2017 г. включително.
Краен срок за подаване на документите -  до 16.00 часа на 14.07.2017 г.
 
9. Общодостъпно място на което ще се обявяват списъците: офиса на Домашен социален патронаж.
 
10. На спечелилите кандидати ще бъде предложен срочен трудов договор за срока на проекта, като социалният работник ще бъде назначен да извършват дейността си по осем часа дневно, сътрудниците социални дейности ще бъдат назначени да извършват дейността си по шест часа дневно, а юристът, психологът и медицинската сестра ще бъдат назначени да извършват дейността си по два часа дневно от 01.08.2017 г.

 


Валидно до: 14.07.2017

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост - Общински пазар Валидно до: 04.04.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до САБАХТИН РЕМЗИЕВ ХАЛИЛОВ Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НАСЛЕДНИЦИ НА ИВАН НАЙДЕНОВ СТОЯНОВ: МАРИЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН ВАСИЛЕВ ДИМОВ Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ЗАПРЯНОВА - ТАШЕВА Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АНГЕЛ ОГНЯНОВ ГЕОРГИЕВ Валидно до: 25.03.2018
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен № 1 с площ 16 кв.м. в с. Боянци Валидно до: 22.03.2018
Продажба на 4 бр. поз. имоти в Асеновград, кв. Горни Воден, с. Червен и с. Три могили Валидно до: 21.03.2018
Публични търгове за отдаване под наем на едно помещение в с. Боянци и един терен в гр. Асеновград Валидно до: 19.03.2018
Проект на окончателен списък на крайно нуждаещи се граждани за 2018 г. Валидно до: 09.03.2018
Община Асеновград обявява Проекто списък на крайно нуждаещи се граждани за 2018 г. Валидно до: 14.02.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 бр. общински обекти, находящи се в Асеновград и с. Леново Валидно до: 06.02.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект находящ се в публична общинска собственост - Общински пазар Валидно до: 06.02.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти в Търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 06.02.2018
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ51830.502.421 по КК на с. Новаково с площ 455 кв.м., урбанизирана територия Валидно до: 06.02.2018
Трети прием на документи-проект Социално включване на хората с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост Валидно до: 26.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 05.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 05.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЯНКО ИВАНОВ НИКОЛАЕВ Валидно до: 29.12.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм