Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


31 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 31-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
30.08.2017Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх.№ И-82/14.07.2017 г.(ПК Правна)
 
ІІ. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-389/10.08.2016 г., относно информация за изпълнението на бюджета на община Асеновград и сметките за средства от Европейския съюз за полугодието на 2017г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-370/01.08.2017 г., относно отдаване под наем на обект-публична общинска собственост, находящ се в Търговски център-подплощадно пространство, гр.Асеновград.(ПК по БФ).
2. Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-359/17.07.2017 г., относно отдаване под наем на помещение-част от недвижим имот-публична общинска собственост, находящи се в сграда построена със средства на самооблагане, находяща се в имот с кадастрален идентификатор 00702.518.39 по КК на гр.Асеновград.(ПК по БФ).
3. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-362/21.07.2017 г., относно отдаване под наем на сграда - библиотека, построена в УПИ VII - магазин, ресторант и младежки клуб, кв.43 по плана на с.Новаково и сграда с КИ 51830.502.218.4 по КК на с. Новаково.(ПК по БФ).
4. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-363/21.06.2017 г., относно отдаване под наем на помещения, находящи се в сграда, построена в имот с КИ 31108.100.287 по КК на с.Златовръх (парц.I - културен дом и лятно кино, кв.42 по плана с.Златовръх).(ПК по БФ).
5. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-365/25.07.2017 г., относно отдаване под наем на помещения, находящи се в сграда с КИ №72789.501.694.1 по КК на с.Тополово, с предназначение "Сграда на култура и изкуство".(ПК по БФ).
6. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-366/27.07.2017 г., относно отдаване под наем на обект с КИ №00702.518.47.1 - "Ресторант - стол", обособена част от недвижим имот с публична общинска собственост - Помещения с обща площ 366.46 кв.м. /търговска площ - 138.75 кв.м. и обсл. части - 227.71 кв.м./ и оборудване, находящ се на първи етаж в сградата на община Асеновград, построена в имот с КИ №00702.518.47 по КК на гр. Асеновград, УПИ I - Общински съвет, кв. 195 по плана на гр. Асеновград с административен адрес пл. "Акад. Николай Хайтов" №9, /АПОС №28/15.04.1997г./.(ПК по БФ).
7. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-393/11.08.2017 г., относно отдаване под наем на помещения, находящи се в сграда-читалище с КИ 32341.35.240.1, построена в ПИ №32341.35.240 по КК на с.Избеглии. (ПК по БФ).
8. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-406/16.08.2017г., относно молба с вх.№14-00-3722/16.08.2017г. от "КИНГ-С.Н" ЕООД, наемател на Павилион №13 и Павилион №14, находящи се на Общински пазар, гр.Асеновград.
9. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-356/13.07.2017 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект частна общинска собственост с КИ №69273.25.137.1 - Помещение с обща площ 27.55кв.м. /стоматологичен кабинет с площ - 12.09 кв.м., чакалня - 12.76 кв.м. и санитарен възел - 2.70кв.м./, находящо се на първи етаж в сграда на кметството, построена в имот 75, включен с пар.VII - кметството и поща, кв.14 по плана на с. Стоево.
10.Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-360/18.07.2017 г., относно удължаване срока на договор за наем на обект частна общинска собственост, представляващ помещение в сграда-временна постройка /дървена барака/ с площ 74 кв.м., находяща се в имот с КИ №00702.508.68 по КК на гр.Асеновград, за имота е отреден УПИ І-ЖК, кв.1 по ПУП на ж.к. "Запад", гр.Асеновград, актуван АЧОС №6461/10.07.2017г., вписан под №152, том 9, дв.вх.рег.№2744/12.07.2017г. от Служба по вписванията-Асеновград /съгласно схема по чл.56 от ЗУТ, приета с Решение №1290/31.01.2007г. на Общински съвет-Асеновград/.
11. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-364/21.07.2017г., относно удължаване срока на договор за наем на обект частна общинска собственост - терен №3 с площ 6 кв.м., находящ се в ПИ 00702.508.42 по КК на гр. Асеновград, УПИ IX - 31, кв.5 по плана на ж.к. Запад, гр. Асеновград, съгласно схема по чл.56 от ЗУТ, приета с решение №1290/31.01.2017г. на Общински съвет Асеновград с административен адрес ул. "Книжна Фабрика" №25.
12. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-372/02.08.2017г., относно удължаване срока на договор за наем на обект - помещение - павилионен тип с площ 20 кв.м., попадащ в ПИ 00702.525.15. по КК на гр. Асеновград (двора на ОУ "Никола Вапцаров", гр. Асеновград).
13. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-390/11.08.2017г., относно удължаване срока на договор за наем на обект частна общинска собственост, помещение с обща площ 26.13 кв.м. /стая №2, площ 19.22 кв.м. и обслужващи площи -6.91 кв.м./, находящо се на третия етаж в сграда построена в имот с КИ 00702.518.141 УПИ V5441. кв.195 по плана на гр.Асеновград с административен адрес ул."цар Иван Асен ІІ"№9А /бивш битов комбинат/.
14. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-391/11.08.2017г., относно удължаване срока на договор за наем на обект-частна общинска собственост-помещение с обща площ 28.83 кв.м. (стаи №№ 7 и 8 и обсл.части), находящи се на ІІ етаж в сграда построена в имот с КИ 00702.513.221 по КК на Асеновград (УПИ І-КЖС, магазин и ТП, кв.65 по плана на Асеновград), с административен адрес ул.Васил Левски" №7, гр. Асеновград.
15. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-392/11.08.2017г., относно заявление с вх.№14-00-3369/20.07.2017г. от Мария Атанасова Пейчева-председател на УС на Сдружение с нестопанска цел Център за местни инициативи и развитие в Асеновград.
16. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-375/03.08.2017г., относно предоставяне безвъзмездно за управление на преместваем обект /фургон/, поставен върху терен с площ 80кв.м. - частна общинска собственост, част от имот с КИ 00702.533.280 по КК на гр. Асеновград на Областна дирекция МВР - Пловдив и актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017г.
17. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-343/29.06.2017г., относно промяна предназначението на общински имот частна общинска собственост /бивш ресторант "Кристал"/ и актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост.
18. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-344/30.06.2017г., относно промяна на предназначението на самостоятелен обект в сграда №00702.518.49.1.1 по КК на гр. Асеновград и актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017г.
19. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-352/12.07.2017г., относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот 00702.518.21.1.46 по КК и кадастралните регистри на гр.Асеновград.(ПК по БФ).
20. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-351/11.07.2017г., относно продажба на поземлен имот с КИ №69273.25.290 по КК на с.Стоево.(ПК по БФ).
21. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-358/17.07.2017г., относно продажба на ПИ с КИ №69273.7.72 по КК на с.Стоево.(ПК по БФ).
22. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-367/27.07.2017г., относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на основание §27, ал.2. т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ПЗР към ЗСПЗЗ).
23. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-353/12.07.2017г., относно молба от Софка Асенова Любенова за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
24. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-354/12.07.2017г., относно молба от Севджан Осамнова Алиева за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
25. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-355/12.07.2017г., относно молба от Марияна Йорданова Рашева за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
26. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-357/14.07.2017г., относно молба от Метин Халим Мухтар за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
 
ІV. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
27. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-404/15.08.2017 г., относно разрешаване изготвяне за проект за ПУП -Парцеларен план за обект "Кабелно електрозахранване за УПИ XIX-100.470 кв.22 по регулационния план на с. Долнослав”.
28. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-398/14.08.2017г., относно разрешаване изготвянето на ПУП –ПРЗ за промяна предназначението на горска територия-част от имот КИ №49309.12.31 по КК на с.Мулдава за помпена станция и ТП.
29. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-397/14.08.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот с КИ №49309.24.11 по КК на с.Мулдава за жилищно застрояване.
30. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-399/14.08.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот с КИ №00702.18.554 по КК на гр.Асеновград за жилищно застрояване.
31. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-400/14.08.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя-поземлен имот с КИ №00702.19.9 по КК на гр.Асеновград за складове за промишлени стоки.
32. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-401/14.08.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя- ПИ с КИ №00702.18.111 по КК на гр.Асеновград за жилищно застрояване.
33. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-403/15.08.2017 г., относно разрешаване изготвяне на ПУП (ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя-ПИ с КИ №99087.18.158 по КК на гр.Асеновград, кв. Горни Воден за "Жилищно застрояване".
 
V. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
34. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-405/16.08.2017 г., относно промяна на Разчета за финансиране на капиталови разходи и бюджета на община Асеновград за 2017г.
35. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-388/10.08.2017 г., относно поемане на общински дълг във връзка с осигуряване на финансиране на изпълнение на проект "Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа с изграждане на ПСОВ за гр.Асеновград, България, финансиране от Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020, Приоритетна ос "Води", име и код на процедурата: BG16M1OP002-1.006 "Изпълнение на ранни В и К проекти".
36. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-395/11.08.2017 г., относно необходимост от издаване на запис на заповед от проект с наименование "Градска среда-благоустрояване на открити публични пространства в гр.Асеновград.
37. Предложение от Божидар Малинов-Председател на ПК по Бюджет и финанси вх.№ С-21/16.08.2017г., относно прекратяване на Договор за възлагане на управлението на "Обреден дом" ЕООД ЕИК 115552710, сключен с Дора Димитрова Делчева и определяне на временно изпълняващ длъжността управител на дружеството.
 
VI. Постоянна комисия Правна:
38. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-394/11.08.2017г., относно приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешително за водовземане, управление и ползване на находищата на минерална вода на територията на община Асеновград.
 
VII. Постоянна комисия по Екология:
39. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-376/04.08.2017 г., относно приемане на Програма за намаляване нивата на замърсяване с фини прахови частици /ФПЧ10/ и кадмий /Cd/ и достигане на установените норми в атмосферния въздух с План за действие за периода 2016-2019г. на община Асеновград.
 
VIII. Постоянна комисия по Образование и култура:
40. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмета на общината вх.№ ДЗ-374/02.08.2017 г., относно утвърждаване маломерни паралелки за учебната 2017/2018г.
41. Докладна записка от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-373/02.08.2017г., относно включване на училища и детски градини от община Асеновград в списъка на средищните училища и детски градини.
42. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-396/14.08.2017г., относно одобряване на предложение от Сдружение "Устремени", "Обезпечаване на информационна среда и туристическа инфраструктура в защитена територия "Лале баир"-находище на диво родопско лале".
 
IX. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
43. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-377/07.08.2017 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на община Асеновград.
44. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-378/07.08.2017 г., относно отпускане на финансови средства на Невена Христева Чолакова. (ПК по БФ)
45. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-379/07.08.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Маруда Петкова Москова. (ПК по БФ)
46. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-380/07.08.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Филип Христов Христов. (ПК по БФ).
47. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-381/07.08.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Вилдан Юсеин Караали.(ПК по БФ).
48. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-382/07.08.2017 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Калбие Мурад Рашид. (ПК по БФ).
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД: /п/                                                                                                                                                                      д-р Светозар Шуманов
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К 
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАДЗА  ПЕРИОДА 21.08-24.08.2017 Г.

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЕКОЛОГИЯ

21.08.2017 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

от 15:30 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

21.08.2017 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

22.08.2017 Г. (ВТОРНИК)

от 15.30 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

22.08.2017 Г. (ВТОРНИК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРАВНА

23.08.2017 Г. (СРЯДА)

от 15.30 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

23.08.2017 Г. (СРЯДА)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

24.08.2017 Г. (ЧЕТВЪРТЪК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 


Валидно до: 30.08.2017

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

140 г. от Освобождението на България от османско иго Валидно до: 05.03.2018
38- мо Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 28.02.2018
Община Асеновград обявява шести международен конкурс за хумор и сатира „Голямата къща на мъдрите хора – Асеновград 2018” Валидно до: 20.02.2018
Промяна в организацията на движението в гр. Асеновград Валидно до: 08.02.2018
Промяна в организацията на движението в гр. Асеновград Валидно до: 06.02.2018
Промяна в организацията на движението в гр. Асеновград Валидно до: 05.02.2018
Празници на виното Валидно до: 01.02.2018
Конкурс за най-вкусни станимашки сармички Валидно до: 31.01.2018
37- то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 31.01.2018
Заповеди за споразумения - мери, пасища и ливади Валидно до: 31.01.2018
Започва плащането на данък превозни средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък Валидно до: 19.01.2018
Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Асеновград за 2018 г. Валидно до: 15.01.2018
Община Асеновград организира конкурс за най-добро домашно вино реколта 2017 година Валидно до: 15.01.2018
Пети национален поетичен конкурс за любовна лирика Валидно до: 12.01.2018
Община Асеновград уведомява, че във връзка с годишното приключване, има промяна в работното време Валидно до: 02.01.2018
На 7 декември ще запалим светлините на коледната елха в центъра на Асеновград Валидно до: 31.12.2017
Актуална информация за въведената временна организация на движението по улиците в гр. Асеновград Валидно до: 30.12.2017
Актуален маршрут на градските автобусни линии от общинската транспорна схема Валидно до: 29.12.2017
35-то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - проект за Дневен ред и график комисии Валидно до: 20.12.2017
Актуален маршрут на междуселищните автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми Валидно до: 18.12.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм