Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


32 -то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - проект за Дневен ред и график комисии

ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕД НА 32-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 27.09.2017Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии
и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Писмо от Областния управител на област Пловдив вх.№ И-107/07.09.2017 г.(ПК Правна)
 
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-446/12.09.2017 г., относно oтдаване под наем на обект - публична общинска собственост, находящ се на общински пазар, гр. Асеновград.
2. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-447/12.09.2017 г., относно oтдаване под наем на обект - публична общинска собственост, находящ се на общински пазар, гр. Асеновград.
3. Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-434/12.09.2017 г., относно отдаване под наем на помещения, находящи се в сграда с КИ №38385.210.172.1, построена в ПИ № 38385.210.172 по КК на с. Конуш.(ПК по БФ).
4. Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-435/12.09.2017г., относно отдаване под наем на помещения, находящи се в сграда, построена в югоизточна част на УПИ IX - администрация, търговия и обществено хранене, кв.15 по плана на с. Патриарх Евтимово.(ПК по БФ).
5. Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-436/12.09.2017г., относно отдаване под наем на помещения, находящи се в сграда с КИ №99088.503.289.1, построена в ПИ с КИ №99088.503.289 по КК на кв. Долни Воден.(ПК по БФ).
6. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-448/12.09.2017 г., относно удължаване срока на договорите на обекти - публична общинска собственост, находящи се на общински пазар, гр. Асеновград.
7. Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-437/12.09.2017г., относно определяне начална наемна цена на Помещение №2 с площ 27.30кв.м., обособена част от павилион - общинска собственост, поставен върху терен - публична общинска собственост, в улична регулация в кв. 30 по плана на кв. Долни Воден, гр.Асеновград.(ПК по БФ).
8. Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-439/12.09.2017г., относно прилагане на регулационния план за ПИ №38385.211.254 по КК на с. Конуш.
9. Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-438/12.09.2017г., относно продажба на поземлен имот с КИ№ 49309.8.109 по КК на с. Мулдава. (ПК по БФ).
10.Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-450/12.09.2017г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 99087.36.21 по КК на кв. Горни Воден.(ПК по БФ).
11.Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-451/13.09.2017г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 00702.24.234 по КК на гр. Асеновград.(ПК по БФ).
12.Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-452/13.09.2017г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 00702.27.229 по КК на гр. Асеновград.(ПК по БФ).
13.Предложение от Димчо Темелков- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-453/13.09.2017г., относно продажба на поземлен имот с КИ № 38385.36.4 по КК на с. Конуш.(ПК по БФ).
 
ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
14. Докладна записка от Кмета на общината вх. № ДЗ-454/14.09.2017г., относно промяна на Разчета за финансиране на капиталови разходи за 2017г.
15. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-424/08.09.2017г., относно изменение и допълнение на Решение № 2044, взето на Шестдесет и първо Редовно заседание на Общински съвет-Асеновград.
16. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-421/08.09.2017г., относно разрешаване за изменение на ПУП (ПРЗ) за УПИ 23.402-складова база за съхранение и сортиране на селскостопанска продукция за разширение на площадката с ПИ №00702.23.402. и промяна на предназначението на ПИ с ИД №00702.23.401 по КК на гр.Асеновград.
17. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-422/08.09.2017г., относно съгласие за изготвяне на ПУП (ПРЗ) за УПИ XII-озеленяване в кв.266 по регулационния план на гр. Асеновград.
18. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-423/08.09.2017г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП - Парцеларен план за обект на техническа инфраструктура - външен водопровод до УПИ I-48, кв.11 по регулационния план на с. Козаново, отразен в кадастралната карта идентификатор №37633.100.546.
19. Предложение от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-430/08.09.2017г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП - Парцеларен план за обект за „Водопроводно отклонение” за поземлен имот КИ №72789.68.239 по КК на с. Тополово.
20. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-420/08.09.2017г., относно разрешаване изготвянето на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на горска територия – част от поземлен имот КИ №49309.12.31 по КК на с.Мулдава за пречиствателно съоръжение.
21. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-425/08.09.2017г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ №00702.7.309 по КК на гр.Асеновград за „Фурна за хляб”.
22. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-426/08.09.2017г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ №99087.19.139 по КК на гр.Асеновград, кв.Горни Воден за „Къща за гости и ресторант”.
23. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-427/08.09.2017г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя – поземлен имот КИ №99088.19.48 по КК на гр.Асеновград, кв.Долни Воден за "Жилищно застрояване".
24. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-428/08.09.2017г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделска земя - поземлен имот КИ №00702.24.996 по КК на гр.Асеновград за "Жилищно застрояване".
25. Предложение от инж.Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-429/08.09.2017г., относно Разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на имот с КИ №99087.13.10 по КККР на кв.Горни Воден, гр.Асеновград за "Складова база за промишлени стоки" и обединяването му с УПИ 13.7, складова база за промишлени стоки по КККР на кв. Горни Воден, гр.Асеновград.
 
IV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
26. Докладна записка от Кмета на общината вх.№ ДЗ-432/11.09.2017г., относно одобряване на Актуализация на Общински план за развитие 2014-2020г. на община Асеновград.
27. Докладна записка от Кмета на общината вх.№ ДЗ-455/14.09.2017г., относно изменение на Решение №961, взето на Двадесет и шесто редовно заседание с Протокол №26 от 17.05.2017г. на Общински съвет-Асеновград за кандидатстване с проект: "Насърчаване на социалното включване на уязвими групи, чрез осигуряване заетост в сферата на строителството и поддръжката на общински обекти в община Асеновград" по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.
 
V. Постоянна комисия по Образование и култура:
28. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-431/11.09.2017г., относно oдобряване предложения от Центъра за местни инициативи и развитие Асеновград проект, “Рехабилитация, изграждане на екопътека с наименование ‘Кутрата’”
29. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-433/12.09.2017г., относно финансово подпомагане в областта на културата на Димитър Ангелов-Цампи.
 
VI. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
30. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-440/12.09.2017г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Весела Йорданова Стефанова.(ПК по БФ).
31. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-441/12.09.2017г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Георги Ангелов Петров.(ПК по БФ).
32. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-442/12.09.2017г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Ангелина Николова Стайкова.(ПК по БФ).
33. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-443/12.09.2017г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Любен Ясенов Асенов.(ПК по БФ).
34. Предложение от инж.Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-444/12.09.2017г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Стоянка Петрова Делимова.(ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:   /П/                                                                                                              
                                                                                           д-р Светозар Шуманов
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 18.09-21.09.2017Г.

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
18.09.2017Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
18.09.2017Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
19.09.2017Г. (вторник)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
19.09.2017Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
20.09.2017Г. (сряда)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
20.09.2017Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 
 

Валидно до: 27.09.2017

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

140 г. от Освобождението на България от османско иго Валидно до: 05.03.2018
38- мо Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 28.02.2018
Община Асеновград обявява шести международен конкурс за хумор и сатира „Голямата къща на мъдрите хора – Асеновград 2018” Валидно до: 20.02.2018
Промяна в организацията на движението в гр. Асеновград Валидно до: 08.02.2018
Промяна в организацията на движението в гр. Асеновград Валидно до: 06.02.2018
Промяна в организацията на движението в гр. Асеновград Валидно до: 05.02.2018
Празници на виното Валидно до: 01.02.2018
Конкурс за най-вкусни станимашки сармички Валидно до: 31.01.2018
37- то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 31.01.2018
Заповеди за споразумения - мери, пасища и ливади Валидно до: 31.01.2018
Започва плащането на данък превозни средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък Валидно до: 19.01.2018
Покана за публично обсъждане на проекта на бюджет на Община Асеновград за 2018 г. Валидно до: 15.01.2018
Община Асеновград организира конкурс за най-добро домашно вино реколта 2017 година Валидно до: 15.01.2018
Пети национален поетичен конкурс за любовна лирика Валидно до: 12.01.2018
Община Асеновград уведомява, че във връзка с годишното приключване, има промяна в работното време Валидно до: 02.01.2018
На 7 декември ще запалим светлините на коледната елха в центъра на Асеновград Валидно до: 31.12.2017
Актуална информация за въведената временна организация на движението по улиците в гр. Асеновград Валидно до: 30.12.2017
Актуален маршрут на градските автобусни линии от общинската транспорна схема Валидно до: 29.12.2017
35-то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - проект за Дневен ред и график комисии Валидно до: 20.12.2017
Актуален маршрут на междуселищните автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми Валидно до: 18.12.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм