Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 бр. общински обекти, находящи се в Асеновград

На основание чл. 81 от Наредбата за реда за  придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и Заповеди №№А-1415, А-1416 и А-1417 от 14.09.2017 г.  на Кмета на Общината 
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА 
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се в гр. Асеновград: 
 
 
      
           Вид и    
     местонахождение
на обекта
 
 
Предназначе- ние
 
площ
 
кв.м.
 
Начална  тръжна цена
за годишен наем
(без ДДС) лв.
и стъпка на наддаване, в лв.
 
Депозит
(в размер на  30 % от началната    тръжна цена)
  в   лв.
 
Дата и час на провеждане
на търга
 
 
1
Обект „Ресторант –стол” - Помещения и оборудване, находящ се на първи етаж в сградата  на Община Асеновград, построена  в   имот с КИ № 00702.518.47 по КК на  гр. Асеновград (УПИ I– Общински съвет, кв.195 по плана на гр. Асеновград), с административен адрес пл. ”Акад. Н. Хайтов” №9, гр. Асеновград.
 
 
Ресторант – стол /обществено хранене с алкохол/
 
 
  обща площ 366.46 кв.м./търговска площ  - 246.59 кв.м. и обсл. части – 119.87 кв.м./
 
 
22 200.00 лв.;
 
Стъпка на наддаване
– 2 000.00 лв.
 
 
6 660.00 лв.
 
 
04.10.2017 г.
 
 8.30 часа
 
 
2
Самостоятелен обект в сграда  с кад. №00702.518.49.1.1 по КК на гр. Асеновград, находящ се  на пл.”Акад. Н. Хайтов” №10, гр. Асеновград
 
 
За търговска дейност
 
 
259.53
 
19 414.68 лв.;
 
Стъпка на наддаване
– 1900.00 лв.
 
 
5 824.40 лв.
 
04.10.2017 г.
 
10.00 часа
3.
Самостоятелен обект в сграда  с кад.  №00702.513.221.2.39 по КК на гр. Асеновград и прилежащи  части: изба в сутеренно ниво, с административен  адрес ул.”Васил Левски” №5, ет.1, гр. Асеновград
 
За търговска дейност
 
 
на  ет.1  - 306 кв.м.
и изба  -
94 кв.м.
         
     19 500.00 лв.;
 
Стъпка на наддаване
- 1900.00 лв.
 
5 850.00  лв.
 
04.10.2017 г.
 
11.30 часа
Срок на отдаване под наем – 5 (пет) години;
Месечната  наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга за обекта от позиция 1, представлява сумата от  1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем за помещенията  и наемната  цена на  движимото общинско имущество, представляващо оборудването в обекта, в размер на  2% месечно от балансовата  стойност  на ДМА, като върху размера на  сумата  се заплаща  и ДДС.   
Месечната  наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга за обект от позиция 2 и 3 , представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща  и ДДС.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка – BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BICна „Инвестбанк” АД – IORTBGSF.
Наемателят на обекта от позиция 1се задължава за срока  на действие на договора:
- при необходимост от основен  или текущ ремонт  и подобрения в обекта,  същите да бъдат извършени от и за негова сметка, след писмено съгласие на наемодателя,  като  след прекратяване на договора  се предадат на наемодателя и останат негова собственост. За стойността на извършените  ремонтни работи да не се иска  прихващане от наема.
- да поддържа  детския  кът и зелените  площи  пред обекта за своя сметка, без да иска прихващане от наема.  Всички извършени подобрения да се предадат на  наемодателя след прекратяване на договора  и останат негова собственост.
- да предоставя  обекта безвъзмездно за ползване при поискване за осъществяване на различни мероприятия с обществено значим характер, след предварително съгласуване с наемодателя за всеки отделен случай.
Наемателят на обект от позиции 2 и 3 се задължава :
- да  се снабди с всички необходими документи за преустройство - въвеждане в експлоатация и работа в  обекта,  за своя сметка за срок не по–дълъг от 1  (една) година, без да иска прихващане от наема;
- да извърши за своя сметка, без да иска прихващане от наема,  всички основни и текущи ремонти и подобрения в обекта  за целия срок на договора, като същите останат собственост на  наемодателя.
Търговете  ще се  проведат в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация се получава от 20.09.2017 г. до 03.10.2017 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел „УОСНИНАР”, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търг, в размер на  30 % от началната тръжна цена, се внася в касата на Общината – Информационен център до 16.30 часа на 03.10.2017 г.
Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел „УОСНИНАР”, стая  502 , ет. V  на Община Асеновград.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 17.10.2017 г. на същото място и при същите условия.
Тръжна документация за повторен търг ще се получава всеки работен ден  от 05.10.2017 г. до 16.10.2017 г.   
Депозит за участие  ще се внася до 16.30 часа на 16.10.2017г. 
За допълнителна информация тел.: 0331/ 20 335

Валидно до: 17.10.2017

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 05.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЯНКО ИВАНОВ НИКОЛАЕВ Валидно до: 29.12.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „Т И А ТЕРАПИС”ООД Валидно до: 29.12.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВСКИ Валидно до: 29.12.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ГОГОВ Валидно до: 29.12.2017
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти в с. Конуш, с. Боянци и гр. Асеновград Валидно до: 22.12.2017
Публични търгове с явно наддаване за продажба на два имота в кв. Горни Воден и гр. Асеновград Валидно до: 12.12.2017
Удължаване срока за закупуване на конкурсна документация за отдаване под наем на помещения в с. П. Евтимово за чит. дейност Валидно до: 08.12.2017
Агенция "Пътна инфраструктура" съобщава за следното инвестиционно предложение "Основен ремонт на Път II-58 "Кърджали-Асеновград" Валидно до: 06.12.2017
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти находящи се в публична общинска собственост в парцел II Валидно до: 05.12.2017
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 4 бр. имоти в Асеновград, с. Мулдава и с. Конуш Валидно до: 21.11.2017
Конкурси за отдаване под наем на помещения в селата: Нар. бани, Леново, Конуш и кв. Д. Воден за читалищна дейност Валидно до: 17.11.2017
Конкурс за отдаване под наем на обект ЧОС – Помещения с обща площ 50.09 кв.м.в с. Патриарх Евтимово за читалищна дейност Валидно до: 17.11.2017
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение № 2 с площ 27.30 кв.м., находящо се в кв. Долни Воден Валидно до: 14.11.2017
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект находящ се в публична общинска собственост– общински пазар Валидно до: 06.11.2017
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект находящ се в публична общинска собственост в – общински пазар Валидно до: 06.11.2017
Публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на обект - публ. общ. собственост в Асеновград за читалищна дейност Валидно до: 03.11.2017
Публично оповестени неприсъствени конкурси за отдаване под наем на обекти - публ. общ. собственост в с. Тополово и с. Избеглии Валидно до: 03.11.2017
Публично оповестени неприсъствени конкурси за отдаване под наем на обекти в . Златовръх и с. Новаково Валидно до: 03.11.2017
Продажба на два поземлени имота в с. Стоево Валидно до: 01.11.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм