Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на 4 бр. имоти в Асеновград, с. Мулдава и с. Конуш

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения №№  1099, 1101, 1103 и 1105 от 27.09.2017 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-1622, А-1623, А-1624 и А-1625 от 16.10.2017г., Община Асеновград ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕс явно наддаване за продажба напоземлени имоти  в гр. Асеновград, с. Мулдава и с . Конуш
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
07.11.2017г.
9.00 ч.
ПИ№ 49309.8.109 по КК на с. Мулдава, незастроен, трайно предназначение: урбанизиранатеритория, НТП: за съоръжение на електропровод, стар идентификатор: 49309.8.63, съседи: поз. имоти – 49309.896,  49309.8.108 и 49309.8.111 /АЧОС № 5523от 10.07.2014г./
119
2500
1200
200
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
07.11.2017г.
9.45 ч.
ПИ№ 00702.24.234 по КК на гр. Асеновград, м. Чакъла, незастроен, трайно предназначение: земеделскатеритория, НТП: за земеделски труд и отдих, категория на земята при неполивни условия: 10, стар идентификатор: 00702.24.2,номер по предходен план: 22.49, съседи: поз. имоти – 00702.24.155,  00702.24.233, 00702.24.235, и 00702.24.1236 /АЧОС № 6471 от 27.07.2017г./
424
4240
2000
400
72 лв.
/ с ДДС/
3.
07.11.2017г.
10.30 ч.
ПИ№ 00702.27.229 по КК на гр. Асеновград, м. Параколово, незастроен, ТП: зем. територия, НТП: друг вид трайно насаждение, категория на земята при неполивни условия: 9,номер по предходен план: 027229, съседи: поз. имоти – 00702.27.471,  00702.27.38, 00702.27.475, и 00702.27.273  /АЧОС № 6472 от 27.07.2017г./
355
3000
1500
300
72лв.
/ с ДДС/
4.
07.11.2017г.
11.15 ч.
ПИ№ 38385.36.4 по КК на с. Конуш, м. Дялниците, трайно предназначение: земеделскатеритория, НТП: изоставена орна земя, категория на земята при неполивни условия: 3, номер по предходен план: 036004, съседи: ПИ–38385.34.117, 38385.32.118, 38385.36.109, и 38385.36.3 /АЧОС № 6485 от 02.08.2017г./
4066
12198
6000
1000
72лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 24.10.2017г. до 06.11.2017г. /деня  предхождащ  търговете/ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 08.11.2017г. до деня предхождащ повторните търгове – 20.11.2017г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF в срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 501 или 518 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати,повторни търгове ще се проведат на 21.11.2017г.  на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация,тел.: 0331/6-42-55 

Валидно до: 21.11.2017

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 05.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЯНКО ИВАНОВ НИКОЛАЕВ Валидно до: 29.12.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „Т И А ТЕРАПИС”ООД Валидно до: 29.12.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВСКИ Валидно до: 29.12.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ГОГОВ Валидно до: 29.12.2017
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти в с. Конуш, с. Боянци и гр. Асеновград Валидно до: 22.12.2017
Публични търгове с явно наддаване за продажба на два имота в кв. Горни Воден и гр. Асеновград Валидно до: 12.12.2017
Удължаване срока за закупуване на конкурсна документация за отдаване под наем на помещения в с. П. Евтимово за чит. дейност Валидно до: 08.12.2017
Агенция "Пътна инфраструктура" съобщава за следното инвестиционно предложение "Основен ремонт на Път II-58 "Кърджали-Асеновград" Валидно до: 06.12.2017
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти находящи се в публична общинска собственост в парцел II Валидно до: 05.12.2017
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 4 бр. имоти в Асеновград, с. Мулдава и с. Конуш Валидно до: 21.11.2017
Конкурси за отдаване под наем на помещения в селата: Нар. бани, Леново, Конуш и кв. Д. Воден за читалищна дейност Валидно до: 17.11.2017
Конкурс за отдаване под наем на обект ЧОС – Помещения с обща площ 50.09 кв.м.в с. Патриарх Евтимово за читалищна дейност Валидно до: 17.11.2017
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение № 2 с площ 27.30 кв.м., находящо се в кв. Долни Воден Валидно до: 14.11.2017
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект находящ се в публична общинска собственост– общински пазар Валидно до: 06.11.2017
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект находящ се в публична общинска собственост в – общински пазар Валидно до: 06.11.2017
Публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на обект - публ. общ. собственост в Асеновград за читалищна дейност Валидно до: 03.11.2017
Публично оповестени неприсъствени конкурси за отдаване под наем на обекти - публ. общ. собственост в с. Тополово и с. Избеглии Валидно до: 03.11.2017
Публично оповестени неприсъствени конкурси за отдаване под наем на обекти в . Златовръх и с. Новаково Валидно до: 03.11.2017
Продажба на два поземлени имота в с. Стоево Валидно до: 01.11.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм