Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

СЪОБЩЕНИЕ
Съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите и постъпило Заявление с вх. № 14-00-2650-2/01.09.2017 г. от  оператора „САМАРОВИ ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление гр. Асеновград 4230, ул. „Александър Стамболийски” №41, ет.1, ап.4, ЕИК 204261494, представлявано заедно и поотделно от Ралица Руменова Самарова, ЕГН 801123**** и Йордан Димитров Самаров, ЕГН 760117****,  за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – язовири – публична общинска собственост, придружено с изискващите се по чл. 60 от Закона за водите данни и документи, обявявам следното съобщение:
1.    Цел на заявеното използване на водите: Риборазвъждане
2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:
Воден обект: Язовир, с площ 42.366 дка, находящ се местност „Локвата”, представляващ ПИ №51830.64.171  по КК на с. Новаково, община Асеновград, област Пловдив, с трайно предназначение: Води и водни обекти, начин на трайно ползване: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение - язовир, при съседи: 51830.62.390, 51830.64.172, 51830.64.320, 51830.64.168, 51830.64.169, 51830.64.166. 
3. Система или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването на водите:
Целият воден обект - язовир в землището на с. Новаково, общ. Асеновград, местност „Локвата”, ПИ № 51830.64.171 с площ 42.366 дка.
Технически и технологични параметри,  съгласно „Анализ на техническото
състояние на язовирната стена и съоръженията към нея” от 2017 г.:
- водоизточник – планински потоци;
- язовирната стена е  земно насипен тип;
- височина на стената – 14 м.;
- дължина на стената по короната – 250 м.;
- ширина на короната – 2.90 – 3.80 м.;
- общ обем на язовира – 145 000 куб. м.;
- залята площ  съгласно измерване към 04.2017 г. – 37 дка;
- площ на имота –42.366 дка;
- преливник – челен, представляващ  затревен земен канал;
-ширина на преливника – 12.80 м.;
- характерни коти:
. кота корона
–  най –ниска кота било – 384.69 м.;
–  най –висока  кота било –  около 385.42 м.;
.кота преливен ръб – 382.86 м.
4. Място на използване на водите, местността, административно-териториалната и териториалната единица, код по ЕКАТТЕ:
Язовир, с площ 42.366 дка, представляващ ПИ №51830.64.171,   местност „Локвата”, в землище с. Новаково, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ЕКАТТЕ 51830. Имотът е публична общинска собственост – АПОС № 277 от 28.10.1998г.
5. Проектни параметри на ползването:
Язовир, с площ 42.366 дка , залята площ 37 дка.
6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:
1. Да не се допуска замърсяване на язовирното езеро и околната местност с петролни продукти и битови отпадъци.
2. Да се следи за техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея.
3. Да предоставя вода за напояване на собствениците и ползвателите на земеделски земи, чиито площи се напояват от язовира, без да се нарушава санитарно –хигиенния минимум (наличие на полезен воден обем в язовира – над технологичния минимум, необходим за поддържане  живота на рибите и за контрола върху качеството на водите, обитавани от риби).
4.  Да се осъществява оптимално дейността риборазвъждане /хранене и здравословно състояние на рибите/, с цел предотвратяване на негативен ефект върху водните екосистеми.
5.  Режим на риболов, съгласно Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА, ДВ бр. 41/2001 г./
6.  Да се осигурява вода по основното предназначение на язовира – напояване и водопой.
7. Място за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:
Община Асеновград, пл. „Акад. Николай Хайтов” №9,  Деловодство
Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и 3 от Закона заводите заинтересованите лица могат да възразят срещу издаване на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14-дневен срок от обявяване на съобщението.
 
  С уважение:                                                                             
  Д-Р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ
  Кмет на Община Асеновград
       
22.12.2017 г.

Валидно до: 05.01.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар гр. Асеновгра Валидно до: 21.08.2018
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен, находящ се в ПИ 00702.531.133 по КК на А-д, с площ 95.85 кв.м. Валидно до: 09.08.2018
Община Асеновград съобщава, че е изработен ПП за обект – кръгово кръстовище при км 23+020 за кв. Долни Воден Валидно до: 20.07.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 5 бр. имоти в гр. Асеновград, кв. Горни Воден и с. Патриарх Евтимово Валидно до: 17.07.2018
Списък на спортните обекти за отдаване под наем през 2018г. по реда на ЗФВС и Правилника за неговото прилагане Валидно до: 30.06.2018
Публичен търг с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена на язовир "Елока", с Новаково Валидно до: 26.06.2018
Община Асеновград обявява процедура за позиция "Педагог" за Център за ранно детско развитие - Асеновград Валидно до: 18.06.2018
Община Асеновград обявява процедура за позиция "Медиатор" за Център за ранно детско развитие - Асеновград Валидно до: 18.06.2018
Конкурс за отдаване под наем на помещение 50.60 кв.м. и тераса 15 кв.м., предназначение "Бюфет" в сграда - читалище, с. Избеглии Валидно до: 08.06.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар гр. Асеновград Валидно до: 05.06.2018
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 01.06.2018
Продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на МБПЛР "Св. Богородица" ,с Нар. бани Валидно до: 30.05.2018
Съобщение за водовземане от язовир с. Мулдава, м. Прута, издадено на ЕТ "Гюнай Исмаил 2016" Валидно до: 28.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ШАБАН НАИМ БАЙРЯМ Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РЕМЗИ САЛИХ ХАДЖИЯКУП СЕВДИЕ ТАХИР ХАДЖИЯКУП Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХРИСТИНА КОСТАДИНОВА ХАДЖИКОСТОВА НИКОЛИНА КОСТАДИНОВА ХАДЖИКОСТОВА Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до САФЕТ РЕДЖЕП МУРАД Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РЕМЗИ ЕМИНКЯЗИМОВ КОДЖАЕМИНОВ Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИХАИЛ ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ Валидно до: 24.05.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм