Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 бр. общински обекти, находящи се в Асеновград и с. Леново

На основание чл. 81 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповеди №№А-13, А-14 и А-15/04.01.2018 г.  на Кмета на Община Асеновград
ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска собственост: 
 
 
 
 
Вид и местонахождение
на обекта
 
Предназначение
 
Площ
кв.м.
 
Начална  тръжна цена
за годишен наем
(без ДДС) лв.
и стъпка на наддаване, в лв.
 
Депозит
(в размер на  30 % от началната    тръжна цена),
в   лв.
 
Дата и час на провеждане
на търга
1.
Терен, общинска собственост находящ се на ул. „Иларион Макариополски”,
гр. Асеновград, в УПИ I-КЖС и ТП и в улична регулация на кв. 65 по плана на гр. Асеновград,
попадащ в ПИ с №№00702.513.221 и  00702.513.218          /улица/ по кад. карта
гр. Асеновград,
/съгласно одобрена от гл. архитект на Общината схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с прот.№23 от 22.08.2017 г. на ЕСУТ/
Търговия на дребно
36.00 кв.м.
1940.00 лв.
Стъпка на наддаване 190.00 лв.
582.00 лв.
24.01.2018 г.
 
9.00 часа
2.
Терен,
публична общинска собственост, находящсе в улична регулация – ул. „Ново време”, кв.379   по рег. план на  гр. Асеновград, ПИ№ 00702.533.131 по кад. карта на
гр. Асеновград          /съгласно одобрена от гл. архитект на Общината схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с прот.  №14 от 16.06.2017 г. на ЕСУТ/
Магазин за продажба на хранителни стоки
48.00 кв.м.
1440.00 лв.
Стъпка на наддаване
140 лв.
432.00 лв.
24.01.2018 г.
 
9.45 часа
3.
Помещения представляващи обособена част от  недвижим имот  - публична общинска собственост, находящи се  в двуетажна масивна сграда – читалище,  със  ЗП от 450 кв.м., построена в имот с КИ 43298.501.171 по кадастралната карта на с. Леново
 
 
Заведение за хранене и развлечение – Кафе-сладкарница
 
 
 
Обща площ 66.20 кв.м.
 
840.00 лв.;
 
Стъпка на наддаване 80.00 лв.
 
 
252.00 лв.
 
24.01.2018 г.
 
10.15 часа
Срок на отдаване под наем – 5 (пет) години;
Месечната наемна цена, която ще заплащат спечелилите търг, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща  и ДДС.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка – BG50IORT73758404020000, код за вид плащане 444100, BICна „Инвестбанк” АД – IORTBGSF  или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
Спечелилите търгове от позиции 1 и 2 се задължават като наематели, да се снабдят с удостоверение за регистрация на преместваем обект,  издадено от главния архитект на Община Асеновград, за своя сметка за срок не по-дълъг от 1 (една) година, без да искат прихващане от наема.
Спечелилият търг от позиция 3 се задължава като наемател:
  • Да се снабди  с всички необходими  документи за преустройство -  въвеждане в експлоатация и работа в обекта, за своя сметка за срок не по-дълъг от 1 (една)  година, без да иска прихващане от наема.
  • Да извърши основен ремонт и подобрения в обекта за своя сметка и да предаде същите в собственост на наемодателя след прекратяване на договора. За стойността на извършените ремонтни работи да не се иска прихващане на наема.
Търговете  ще се  проведат в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация се получава от 12.01.2018 г. до 23.01.2018 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от дирекция УОАТ, отдел УОСНИНАР стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационен център – Община Асеновград.
Цена на тръжната документация (с  ДДС) - 72 лв. (седемдесет и два лева).
Депозит за участие в търг се внася в касата на Общината – Информационен център до 16.30 часа на 23.01.2018 г.
Оглед на обект се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в дирекция УОАТ, отдел УОСНИНАР, стая  502 , ет. V  на Община Асеновград.
При участието си в търговете, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград. За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 06.02.2018 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторен търг ще се получава всеки работен ден  от 25.01.2018 г. до 05.02.2018 г.  Депозит за участие  ще се внася до 16.30 часа на 05.02.2018 г.
За допълнителна информация тел.: 0331/ 20 335

Валидно до: 06.02.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 бр. общински обекти, находящи се в Асеновград и с. Леново Валидно до: 06.02.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект находящ се в публична общинска собственост - Общински пазар Валидно до: 06.02.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти в Търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 06.02.2018
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ51830.502.421 по КК на с. Новаково с площ 455 кв.м., урбанизирана територия Валидно до: 06.02.2018
Трети прием на документи-проект Социално включване на хората с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост Валидно до: 26.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 05.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 05.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЯНКО ИВАНОВ НИКОЛАЕВ Валидно до: 29.12.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „Т И А ТЕРАПИС”ООД Валидно до: 29.12.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВСКИ Валидно до: 29.12.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ГОГОВ Валидно до: 29.12.2017
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти в с. Конуш, с. Боянци и гр. Асеновград Валидно до: 22.12.2017
Публични търгове с явно наддаване за продажба на два имота в кв. Горни Воден и гр. Асеновград Валидно до: 12.12.2017
Удължаване срока за закупуване на конкурсна документация за отдаване под наем на помещения в с. П. Евтимово за чит. дейност Валидно до: 08.12.2017
Агенция "Пътна инфраструктура" съобщава за следното инвестиционно предложение "Основен ремонт на Път II-58 "Кърджали-Асеновград" Валидно до: 06.12.2017
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти находящи се в публична общинска собственост в парцел II Валидно до: 05.12.2017
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 4 бр. имоти в Асеновград, с. Мулдава и с. Конуш Валидно до: 21.11.2017
Конкурси за отдаване под наем на помещения в селата: Нар. бани, Леново, Конуш и кв. Д. Воден за читалищна дейност Валидно до: 17.11.2017
Конкурс за отдаване под наем на обект ЧОС – Помещения с обща площ 50.09 кв.м.в с. Патриарх Евтимово за читалищна дейност Валидно до: 17.11.2017
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение № 2 с площ 27.30 кв.м., находящо се в кв. Долни Воден Валидно до: 14.11.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм