Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Продажба на 4 бр. поз. имоти в Асеновград, кв. Горни Воден, с. Червен и с. Три могили

На основание чл.35, ал.1от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение наРешения №№  1233, 1234, 1235 и 1236 от 31.01.2018 г. на Общински съвет -Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-210, А- 211, А-212 и А-213 от 13.02.2018г., Община Асеновгра ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба на поземлени имоти  в гр. Асеновград, кв . Горни Воден, с. Червен и с. Три могили
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
07.03.2018г.
9.00 ч.
Поз. имот 00702.506.150 по ККна гр. Асеновград, незастроен, трайно предназначение: урб.територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 383, квартал: 9, парцел: ХVІІ - 383, съседи: 00702.506.63, 506.64, 506.65, 506.68, 506.148, 506.162 и 506.62 /АЧОС № 3636от 06.06.2011г./
3675
171100
85000
2000
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
07.03.2018г.
9.45 ч.
Поз. имот 9087.20.64 по КК на кв. Горни Воден, м. Чифлика, незастроен, ТП: земеделска територия, НТП: Изоставена орна земя, категория на земята: 9, номер по предходен план: 020064, съседи: 99087.19.159 и 99087.20.63 /АЧОС № 6561от 11.12.2017г./
417
8340
4000
800
72 лв.
/ с ДДС/
3.
07.03.2018г.
10.30ч.
Поз. имот 80437.101.482 по КК на с. Червен, незастроен, трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: пл. № 101.362, кв.54, парцел: ХХ, съседи: 80437.101.423, 80437.101.361, 80437.101.483 и 80437.101.435 /АЧОС № 860от 12.10.2001г./
662
10000
5000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
4.
07.03.2018г.
11.15
Поз. имот 73147.70.90 по КК  на с. Три могили, адрес: п.к. 4263,ул. „Сокол”, застроен, ТП – урбанизирана територия, НТП – За административна сграда, комплекс, стар идентификатор: 73147.70.18, ведно спостроената в имота сграда с  К№ 73147.70.90.1, брой тажи 2, предназначение: селскостопанска сграда (бивш физкултурен салон), съседи: поз. имоти – 73147.11.1, 73147.70.91, 73147.70.63 и 73147.70.19 /АЧОС № 6318 от 21.11.2016г./
Земя -1539 кв.м. и сграда – 79 кв.м.
14900
7000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 20.02.2018г. до 06.03.2018г. /деня  предхождащ  търговете/ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 08.03.2018г. до деня предхождащ повторните търгове –20.03.2018г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSFв срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 501 или 518 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати,повторни търгове ще се проведат на 21.03.2018г.  на същото място и при същите условия.
За допълнителна информация,тел.: 0331/6-42-55  

Валидно до: 21.03.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НАСЛЕДНИЦИ НА АСЕН ПЕТКОВ НАНКОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МЮМЮН МЮМЮН ХАСАН Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КРАСИМИР ХРИСТОВ ДИКОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КОСТАДИН ТОМОВ ШОПОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕРДИНЧ РАМАДАН АХМЕД Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИЯНА ВАСИЛЕВА КОМЕНДАРОВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАСИЛ ИВАНОВ ДИМОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до БОНКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВИЛИАНА ХРИСТЕВА АТАНАСЧЕВА ПЕТЪР АНГЕЛОВ АТАНАСЧЕВ Валидно до: 04.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на терени, находящи се в гр. Асеновград, с. Мулдава и с. Боянци Валидно до: 30.10.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на два имота в Асеновград и с. Конуш Валидно до: 24.10.2018
Публични търгове за отдаване под наем на два терена и едно помещение в гр. Асеновград и с. Боянци Валидно до: 17.10.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост - Търговски център Валидно до: 12.10.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар гр. Асеновград Валидно до: 12.10.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ПАВЛОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТОЯН ТОДОРОВ ИЛИЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ДИМИТРОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ МАКАЗЧИЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ПЛАМЕН КРЪСТЕВ НАЙДЕНОВ Валидно до: 30.09.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм