Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове за отдаване под наем на едно помещение в с. Боянци и един терен в гр. Асеновград

На основание чл. 81  от НРПУРОИ и Заповеди  №№ А-217 и А-218 от 15.02.2018 г. на Кмета на Община Асеновград  ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С  ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти – частна общинска собственост, както следва:
вид и местонахождение на обекта
 
предназначение
обща площ
кв.м.
начална тръжна цена за год. наем без ДДС
и стъпка на наддаване
в лв.
депозит -
  30%  от началната  тръжна цена
в лв.
дата и час на
провеждане
на търга
 
 1. Помещениена 1-ви етаж в сграда с КИ 06029.502.946.2.2 по КК на с. Боянци,  разположен в  ПИ с идентификатор  №06029.502.946,  за който е отреден УПИ I-читалище, кметство и зеленина, кв.22 по плана на с. Боянци с административен адрес  - ул. „Проф. Асен Златаров” №36, ет.1
търговска дейност - аптека
33.73
( помещение –  18.36
обсл. площи – 15.37)
781.32
 
70.00
234.40
 
07.03.2018 г.
14.30 часа
2. Терен №10,находящ в УПИ II – жил. застрояване и магазини, кв.207 по рег. план на гр. Асеновград, попадащ в поземлен имот с КИ 00702.518.8 по КК на гр. Асеновград, съгласно  одобрена от гл. архитект схема по  чл.56 от ЗУТ, приета  с протокол № 22/16.06.2015 г. на ЕСУТ.
 
бръснаро -фризьорски услуги
15.00
360.00
 
30.00
108.00
 
07.03.2018 г.
15.00 часа
Срок на договорите за наем – 5(пет)години.
Месечната наемна цена,която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща и ДДС.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка IBAN–BG50IORT73758404020000, Международен банков код – BIC на “Инвестбанк” АД – IORTBGSF и код за вид плащане 444100 или в брой на касата на втори етаж – Информационен център на Община Асеновград.
за поз. 1  В търга могат да участват индивидуално всяко местно и чуждестранно физическо и юридическо лице или техните пълномощници, регистрирани като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава членка, като магистър-фармацевт или е сключило трудов договор или договор за управление на аптека с магистър-фармацевт, а в предвидените от ЗЛПХМ случаи с помощник-фармацевт.
  за поз. 2  Спечелилият търга се задължава да се снабди с  удостоверение за регистрация на преместваем обект,  издадено от гл. архитект на общината, за своя сметка за срок не по-дълъг от 1(една) година, без да иска прихващане от наема.
Търговете ще се проведат в зала 601 на VI ет. в сградата на Община Асеновград.
Тръжна документация се получава от 22.02.2018 г. до  06.03.2018г., всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа, от отдел “Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане”, стая 502, срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински  имоти и договорите им са  били прекратени по тяхна вина.
Цена на тръжната документация  (с ДДС)– 72.00 лв. (седемдесет и два лева).
Депозити за участие в търговете - в размер на 30% от началната тръжна цена  се внася в касата на Общината - Информационен център до 16.30 часа на 06.03.2018 г.
Оглед на обектите се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане”, стая 502 на Община Асеновград, а за позиция 1 и в км. Боянци.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 19.03.2018 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторните търгове да се получава всеки работен ден от 08.03.2018 г. до 16.03.2018 г. Депозитите за участие да се внасят до 16.30 часа на 16.03.2018 г.
За допълнителна информация тел.: 0331/ 20 335

Валидно до: 19.03.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Обява за избор на членове на Съвета на децата Валидно до: 24.05.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 4 бр. поз. имоти, находящи се в Асеновград Валидно до: 25.04.2018
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 62.52 кв.м., находящо се в с. Боянци Валидно до: 19.04.2018
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект- терен находящ се в публична общинска собственост – Плувен басейн Валидно до: 04.04.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост - Общински пазар Валидно до: 04.04.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до САБАХТИН РЕМЗИЕВ ХАЛИЛОВ Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НАСЛЕДНИЦИ НА ИВАН НАЙДЕНОВ СТОЯНОВ: МАРИЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН ВАСИЛЕВ ДИМОВ Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ЗАПРЯНОВА - ТАШЕВА Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АНГЕЛ ОГНЯНОВ ГЕОРГИЕВ Валидно до: 25.03.2018
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен № 1 с площ 16 кв.м. в с. Боянци Валидно до: 22.03.2018
Продажба на 4 бр. поз. имоти в Асеновград, кв. Горни Воден, с. Червен и с. Три могили Валидно до: 21.03.2018
Публични търгове за отдаване под наем на едно помещение в с. Боянци и един терен в гр. Асеновград Валидно до: 19.03.2018
Проект на окончателен списък на крайно нуждаещи се граждани за 2018 г. Валидно до: 09.03.2018
Община Асеновград обявява Проекто списък на крайно нуждаещи се граждани за 2018 г. Валидно до: 14.02.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 бр. общински обекти, находящи се в Асеновград и с. Леново Валидно до: 06.02.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект находящ се в публична общинска собственост - Общински пазар Валидно до: 06.02.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти в Търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 06.02.2018
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ51830.502.421 по КК на с. Новаково с площ 455 кв.м., урбанизирана територия Валидно до: 06.02.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм