Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на 4 бр. поз. имоти, находящи се в Асеновград

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения №№  1286, 1287 и 1288 от 28.02.2018 г. на Общински съвет -Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-331, А- 332, А-333и А-334 от 09.03.2018г., Община Асеновград ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба напоземлени имоти  в гр. Асеновград
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
11.04.2018г.
9.00 ч.
поз. имот с КИ № 00702.536.32 по КК на гр. Асеновград, ПЗ„Изток”, незастроен, трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: За химическата и каучуковата промишленост, съседи: 00702.536.31, 00702.536.43, 00702.536.33 и 00702.536.30 /АЧОС № 6599от 09.02.2018г./
15034
370 400
180 000
10 000
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
11.04.2018г.
9.45 ч.
поз. имот с КИ № 00702.536.33 по КК на гр. Асеновград, ПЗ„Изток”, незастроен, трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: За друг вид производствен, складов обект,съседи: 00702.536.32, 00702.536.43 и 00702.536.30 /АЧОС № 6600от 09.02.2018г./
36740
905 400
450 000
20 000
72 лв.
/ с ДДС/
3.
11.04.2018г.
10.30ч.
Поз. имот 00702.535.112 по КК на гр. Асеновград, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП – За друг вид застрояване, стар идентификатор: пл. № 76, съседи: 00702.535.177  и 00702.535.215 /АЧОС № 6577от 15.01.2018г./
96
9 600
1 200
200
72 лв.
/ с ДДС/
4.
11.04.2018г.
11.15
Поз. имот 00702.506.110 по КК на гр. Асеновград, ПЗ Север, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП – незастроен имот за обществена сграда, комплекс, номер по предходен план: 208, съседи: 00702.506.108, 00702.506.111, 00702.506.153, 00702.506.112, 00702.506.34 и 00702.506.109 /АЧОС № 6586 от 23.01.2018г./
756
30 240
10 000
1 000
72 лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 26.03.2018г. до 10.04.2018г. /деня  предхождащ  търговете/ от отдел "УОСНИНАР" стая 502 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 12.04.2018г. до деня предхождащ повторните търгове –24.04.2018г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF в срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 518 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати,повторни търгове ще се проведат на 25.04.2018г.  на същото място и при същите условия.
За допълнителна информация,тел.: 0331/6-42-55,  

Валидно до: 25.04.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НАСЛЕДНИЦИ НА АСЕН ПЕТКОВ НАНКОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МЮМЮН МЮМЮН ХАСАН Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КРАСИМИР ХРИСТОВ ДИКОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КОСТАДИН ТОМОВ ШОПОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕРДИНЧ РАМАДАН АХМЕД Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИЯНА ВАСИЛЕВА КОМЕНДАРОВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАСИЛ ИВАНОВ ДИМОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до БОНКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВИЛИАНА ХРИСТЕВА АТАНАСЧЕВА ПЕТЪР АНГЕЛОВ АТАНАСЧЕВ Валидно до: 04.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на терени, находящи се в гр. Асеновград, с. Мулдава и с. Боянци Валидно до: 30.10.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на два имота в Асеновград и с. Конуш Валидно до: 24.10.2018
Публични търгове за отдаване под наем на два терена и едно помещение в гр. Асеновград и с. Боянци Валидно до: 17.10.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост - Търговски център Валидно до: 12.10.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар гр. Асеновград Валидно до: 12.10.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ПАВЛОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТОЯН ТОДОРОВ ИЛИЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ДИМИТРОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ МАКАЗЧИЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ПЛАМЕН КРЪСТЕВ НАЙДЕНОВ Валидно до: 30.09.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм