Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


40 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 40-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
25.04.2018Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I.Писмо от кмета на общината вх.№ ДЗ-219/11.04.2018г., относно Годишен план за дейността по вътрешния одит в община Асеновград за 2018г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-191/03.04.2018 г., относно приемане на Програма за определяне на общинските спортни обекти и съоръжения, техния статут, условията и реда за предоставянето им за ползване от спортните организации за 2018г.
2. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-225/12.04.2018 г.,относно отдаване под наем на обекти-публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар. гр. Асеновград. (ПК по БФ).
3. Докладна запискаот Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-202/11.04.2018 г., относно молба с вх. № 14-00-1589/02.04.2018 г. от ЕТ "Д-р Мевлян Мустафа - Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ", за удължаване срока на договора за наем на помещения с обща площ 53.54 кв.м., находящи се в сградата на Здравната служба с.Новаково, с предназначение – „Извършване на здравни дейности - амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”.(ПК по БФ).
4.  Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-200/10.04.2018 г. , относно отдаване под наем на сграда с КИ № 38799.110.27.1 по КК на с. Косово, със застроена площ 22 кв.м, ведно с поставеното до сградата съоръжение-конзолна конструкция.(ПК по БФ).
5. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-207/11.04.2018 г. , относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище - С.О.С. с КИ № 00702.531.188.3.2  с адрес: гр. Асеновград, ул. „цар Иван Асен ІІ” № 99, бл. 8/58, ет. 1, ап. 2а на наемател, настанен по административен ред.(ПК по БФ).
6. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-206/11.04.2018г. , относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище- С.О.С. с КИ № 00702.508.11.1.29 с адрес: гр. Асеновград, кв. Запад, ул. „Лозница” № 10, бл. 7/5, вх. А, ет.4, ап. 29 на наемател, настанен по административен ред.(ПК по БФ).
7.Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-224/11.04.2018 г. , относно утвърждаване на цена и продажба на общинско жилище- С.О.С. с КИ № 00702.508.11.1.3 с адрес: гр. Асеновград, кв. Запад, ул. „Ханджи Д. Стоилов” № 2, бл. 3/8, вх. А, ет.1, ап. 3 на наемател, настанен по административен ред.(ПК по БФ).
8. Предложение от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-183/23.03.2018 г., относно отриване на процедура за избор на оператор за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на поземлен имот № 51830.85.467 по КК на с. Новаково-язовир „Елока”, чрез отдаване поднаем.
9. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-196/10.04.2018 г., относно молба от Сеид Рюстем Шаиб, за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.(ПК по ЗДС).
10. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-197/10.04.2018 г., относно молба от Йорданка Георгиева Тръндафилова, за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.(ПК по ЗДС).
11. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-198/10.04.2018 г., относно молба от Зейра Мюмюн Пала, за удължаване срока на договор за наем на общинско жилище.(ПК по ЗДС).
 
ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
12. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-226/12.04.2018 г., относно даване на съгласие за изготвяне проект за изменение на ПУП-/ПР/ за УПИ І-дом на отбраната и младежки дом кв. 94 по регулационния план на с. Тополово.
13. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-205/11.04.2018 г., относно даване на съгласие за превоз на пътници по маршрутните разписания от утвърдените Общинска и Областна транспортни схеми за автобусни линии.
 
ІV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
14. Докладна записка от кметана общината вх. № ДЗ-221/11.04.2018 г., относно приемане на годишния финансов отчет за 2017г. на „Многопрофилна болница за активно лечение-Асеновград” ЕООД.(ПК по ЗДС).
15. Докладна записка от кметана общината вх. № ДЗ-220/11.04.2018 г., относно приемане на годишен финансов отчет за 2017г. на „Медицински център І-Асеногврад” ЕООД и избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишен финансов отчет за 2018г. на дружеството.(ПК по ЗДС).
16. Докладна записка от кметана общината вх. № ДЗ-199/10.04.2018 г., относно предложение за промяна на организационната структура на ОП "Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци - Асеновград".
17. Докладна записка от Венцислав Василев Василев-ликвидатор на „Обреден дом” ЕООД-в ликвидациявх. № М-32/12.04.2018 г., относно продължаване срока на ликвидацията и отпускане на финасови средсва.
18. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-201/10.04.2018 г., относнопредоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград на 2018г. по сметка за европейски средства (7443) за проекта „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020” , по безвъзмездна финансова помощ №BG05FMOP001-3.002-0152-C04, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020” , по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
 
V. Постоянна комисия Правна:
19. Предложение от Драгомир Георгиев-председател на ОбС-Асеновград вх.№ С-14/10.04.2018г., относно създаване временна комисия за изготвяне на изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на ОбС-Асеновград.
20. Докладна записка от Тамер Бейсимов-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-189/30.03.2018г., относно изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград.(ПК по БФ).
 
VI. Постоянна комисия Образование и култура:
21. Докладна записка от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-204/11.04.2018 г., относно годишни доклади за осъществените читалищни дейности през 2017г.
22. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-222/11.04.2018 г., относно организиране и провеждане на IV-ти национален бридж турнир Асеновград 2018г.
23. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-223/11.04.2018 г., относно одобряване на предложения от Клуб за екстремни спортове „Тангра” проект,  „Асеновград-град Приключение 5”.
 
VIІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
24. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-208/11.04.2018 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград.(ПК по БФ).
25. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-209/11.04.2018 г., относно внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Ерен Байрямали Тефик.(ПК по БФ).
26. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-210/11.04.2018 г., относно отпускане на финансова средства на абитуриенти от випуск 2017/2018г., на които единият или двамата родители са починали.(ПК по БФ).
27. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-187/28.03.2018 г., относно утвърждаване списък на крайнонуждаещите се граждани за 2018г..
28. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-212/11.04.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Григор Иванов Найденов. (ПК по БФ).
29. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-213/11.04.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ наАтанас Янков Михайлов.(ПК по БФ).
30. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-214/11.04.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ наСтефана Димова Славова.(ПК по БФ).
31. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-215/11.04.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ наСпас Викторов Тодоров.(ПК по БФ).
32. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-216/11.04.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ наЕлена Богданова Николова.(ПК по БФ).
33. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-211/11.04.2018 г., относно молба от Филиз Фикриева Бекирефендиева за отпускане на еднократна социална помощ за наемане на лице, което да полага грижи за нея.(ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:/п/
                                                             ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ
 
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 16.04-19.04.2018Г.
 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

16.04.2018Г. (ПОНЕДЕЛНИК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

17.04.2018 Г. (ВТОРНИК)

от 15.30 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

17.04.2018 Г. (ВТОРНИК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ПРАВНА

18.04.2018 Г. (СРЯДА)

от 15.30 ч. ет.6, стая 603

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

18.04.2018 Г. (СРЯДА)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

19.04.2018Г. (ЧЕТВЪРТЪК)

от 16.00 ч. ет.6, стая 602

 

 


Валидно до: 25.04.2018

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Програма за Майски празници’2018 Валидно до: 27.05.2018
41 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 16.05.2018
Празнична програма по случай 9 май Валидно до: 09.05.2018
6 май – Гергьовден Валидно до: 06.05.2018
40 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 25.04.2018
Програма „Дни на книгата’2018” Валидно до: 23.04.2018
Временно ограничение за достъп на МПС до паркинга на читалището в гр. Асеновград Валидно до: 22.04.2018
Стартира кампанията по плащане на данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци Валидно до: 22.04.2018
Промяна в организацията на движението в гр. Асеновград Валидно до: 20.04.2018
Великденска програма Община Асеновград Валидно до: 10.04.2018
Промяна в организацията на движението в гр.Асеновград Валидно до: 31.03.2018
Съобщение във връзка с актуалните маршрути на градския транспорт по автобусни линии № 1, № 3, № 4 и междуселищните превози Валидно до: 31.03.2018
39 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 28.03.2018
Покана по „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград" Валидно до: 16.03.2018
Честване на 788-та годишнина от победата на цар Иван Асен II при Клокотница и 800 години от провъзгласяването му за цар Валидно до: 09.03.2018
Слово на кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов по случай Националния празник на Република България 3 март Валидно до: 05.03.2018
140 г. от Освобождението на България от османско иго Валидно до: 05.03.2018
38- мо Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 28.02.2018
Община Асеновград обявява шести международен конкурс за хумор и сатира „Голямата къща на мъдрите хора – Асеновград 2018” Валидно до: 20.02.2018
Промяна в организацията на движението в гр. Асеновград Валидно до: 08.02.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм