Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на 5 бр. имоти в гр. Асеновград, с. Червен и с. Добростан

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ,  в изпълнение на Решения №№  1317, 1318, 1320, 1322 и 1324 от 28.03.2018 г. на Общински съвет -Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-561, А- 562, А-563, А- 564  и А-565 от 17.04.2018г., Община Асеновград
ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ
с явно наддаване за продажба напоземлени имоти  в гр. Асеновград, с.Червен и с. Добростан
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
09.05.2018г.
9.00 ч.
поз. имот с КИ № 00702.527.170 по КК на гр. Асеновград, трайно предназначение – урбанизирана територия, начин на трайно ползване– ниско застрояване /до 10 м./, номер по предходен план: квартал: 391, парцел: VІІІ – 5066, съседи: 00702.527.7, 00702.527.200, 00702.527.210, 00702.527.164, 00702.527.163 и 00702.527.4/Акт за частна общинска собственост №103 от 18.02.1998г./
 
347
34700
15000
2000
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
09.05.2018г.
9.45 ч.
поз. имот с КИ № 00702.519.547 КК на гр. Асеновград, адрес: гр. Асеновград, п.к. 4230, ул. „Свети Димитър”, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване (до 10 м.),стар идентификатор: 00702.519.168, съседи:  00702.519.169, 00702.519.548, 00702.519.167, 00702.519.483, 00702.519.166, 00702.519.165, 00702.519.164 и 00702.519.172 /АЧОС № 6601от 15.02.2018г./
231
27720
10000
1000
72 лв.
/ с ДДС/
3.
09.05.2018г.
10.30 ч.
Поз.имот 00702.524.326 по КК на гр. Асеновград, адрес: гр. Асеновград, п.к. 4230, ж.к.Баделема, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП: средно застрояване (от 10 до 15 м.),номер по предходен план: 524.254, квартал: 386, парцел: Х- 524.254, съседи:  00702.524.308, 00702.524.321, 00702.524.208, 00702.524.324, 00702.524.336, и 00702.524.337 /АЧОС № 4545от 11.03.2013г./
 
622
49760
20000
2000
72 лв.
/ с ДДС/
4.
09.05.2018г.
11.15 ч.
Поз. имот 80437.101.518 по КК на с. Червен, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП – ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор: 80437.101.366, номер по предходен план: квартал: 59, парцел: ІХ – общ., съседи: 80437.101.527, 80437.101.519, 80437.101.517 и 80437.101.516 /АЧОС № 4347от 07.11.2012г./
 
588
9800
4500
900
72 лв.
/ с ДДС/
5.
09.05.2018г.
12.00 ч.
Поз. имот 21676.27.34 по КК на с. Добростан, адрес на поземления имот: местност Юрта, ТП: земеделска територия, НТП – нива, номер по предходен план: 027034, съседи: 21676.27.497,  27.640, 27.99,  27.48,  27.41, 27.40, 27.38,  27.37,  27.36, 27.35,  27.33, 27.32, 27.103,  27.26, 27.102, 27.27, 27.25  и 27.636         /АЧОС № 6192 от 22.06.2016г./
1239
3900
2000
200
72 лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 23.04.2018г. до 08.05.2018г. /деня  предхождащ  търговете/ от отдел "УОСНИНАР" стая 501 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 10.05.2018г. до деня предхождащ повторните търгове –21.05.2018г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSFв срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 501 или 518 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати, повторни търгове ще се проведат на 22.05.2018г.  на същото място и при същите условия.
За допълнителна информация,тел.: 0331/6-42-55,  

Валидно до: 22.05.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НАСЛЕДНИЦИ НА АСЕН ПЕТКОВ НАНКОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МЮМЮН МЮМЮН ХАСАН Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КРАСИМИР ХРИСТОВ ДИКОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КОСТАДИН ТОМОВ ШОПОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕРДИНЧ РАМАДАН АХМЕД Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИЯНА ВАСИЛЕВА КОМЕНДАРОВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАСИЛ ИВАНОВ ДИМОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до БОНКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВИЛИАНА ХРИСТЕВА АТАНАСЧЕВА ПЕТЪР АНГЕЛОВ АТАНАСЧЕВ Валидно до: 04.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на терени, находящи се в гр. Асеновград, с. Мулдава и с. Боянци Валидно до: 30.10.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на два имота в Асеновград и с. Конуш Валидно до: 24.10.2018
Публични търгове за отдаване под наем на два терена и едно помещение в гр. Асеновград и с. Боянци Валидно до: 17.10.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост - Търговски център Валидно до: 12.10.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар гр. Асеновград Валидно до: 12.10.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ПАВЛОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТОЯН ТОДОРОВ ИЛИЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ДИМИТРОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ МАКАЗЧИЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ПЛАМЕН КРЪСТЕВ НАЙДЕНОВ Валидно до: 30.09.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм