Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


41 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД
НА 41-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
16.05.201Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл. 45, ал. 4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
I.Предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на гр.Асеновград”.
 
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1.Докладна записка от Димчо Темелков - зам. -кмет на общината вх.№ДЗ-233/23.04.2018г. относно предоставянебезвъзмездно за управление на недвижим имот-публична общинска собственостс КИ 0702.526.85.9 по кадастралната картана гр. Асеновград на ОУ „Петко Каравелов” - Асеновград и актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г.
2. Докладна записка от Димчо Темелков - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-234/23.04.2018 г. относно предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот-публична общинска собственост на Исторически музей гр. Асеновград.
3. Докладна записка от Димчо Темелков - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-235/24.04.2018 г., относно  заявление вх.№ 94-М-186/11.04.2018 г. от д-р Маряна Христова Иванова, във връзка с договор за наем на помещение с обща площ 32.55 кв.м., находящо се на ул. „Захари Стоянов” № 7, гр. Асеновград, с предназначение- „Извършване на здравни дейности - амбулатория за индивидуална практика за първична помощ по дентална медицина”.
4. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ- 251/02.05.2018 г относно писмо с вх. № 14-00-1914/25.04.2018 г. от "Байрам Буюк Строй" ЕООД за удължаване срока на договора за наем на обект публична общинска собственост:Сграда с кадастрален № 00702.532.108.2 по кадастралната карта на гр. Асеновград с полезна площ 108 кв.м., с предназначение: Търговия на дребно – промишлени стоки.
5. Докладна записка от Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-252/ 02.05.2018 г. относно молба с вх. № 14-00-1767/16.04.2018 г. от Мария Пеева Дичева, управителна "Титан Е" ЕООД, за удължаване срока на договора за наем на обект частна общинска собственоскт - Терен № 1 с площ 25.60 кв.м., находящ се в пар. ІІ-финансови, кредитни и застрахователни нужди, кв. 200 по плана на гр. Асеновград, с предназначение - "Заведение за хранене и развлечение - кафе и закуски".
6. Докладна записка от Димчо Темелков - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ– 253/02.05.2018 г. относно молба с вх. № 14-00-1910/25.04.2018 г. от ЕТ "Георги Карастоянов - 71", за удължаване срока на договора за наем на обект частна общинска собственост: Терен № 4 с площ 103.00 кв.м., представляващ част от поземлен имот с кадастрален № 00702.508.231 по кадастралната карта на гр.Асеновград, с предназначение: Търговия на дребно.
7.  Докладна записка от Димчо Темелков - зам. -кмет на общината вх.№ ДЗ-237/24.04.2018 г относно продажба на поземлен имот с КИ № 00702.519.385 по кадастралната карта на гр. Асеновград.(ПК по БФ).
8. Докладна запискаот Димчо Темелков-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-238/24.04.2018 г. относно продажба на поземлен имот с КИ № 00702.522.111 по кадастралната картана гр. Асеновград, ведно с построената в имота сграда с КИ № 00702.522.111.1.(ПК по БФ).
9. Докладна записка от Димчо Темелков-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-239/24.04.2018 г. относно продажба на поземлен имот с КИ № 00702.506.145 по кадастралната карта на гр. Асеновград.(ПК по БФ)
10. Докладна записка от Димчо Темелков-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-240/24.04.2018 г. относно продажба на поземлен имот с КИ № 55590.111.385 по кадастралната картана с. Патриарх Евтимово.(ПК по БФ).
11. Докладна записка от Димчо Темелков-зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-241/24.04.2018г относно продажба на поземлен имот с КИ № 99087.231.3 по кадастралната картана район Горни Воден.(ПК по БФ).
 
ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
12. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев - зам. -кмет на общината вх.№ ДЗ-254/03.05.2018 г., относно изменение на Решение № 1297 взето на Тридесет и осмо редовно заседание с Протокол № 38 от 28.02.2018 г. на Общински съвет - Асеновград, относно Разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделски земи - поземлен имот с КИ № 00702.7.5 по кадастралната карта на гр.Асеновград за производство и складове за крепежни изделия.
 
ІV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
13. Докладна запискаот инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх.№ДЗ-257/03.05.2018г. относно предоставяне на възмезднна финансова помощ от бюджета на Община Асеновград за 2018 г. на Сдружение "Местна инициативна група Куклен - Асеновград", за управление на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на Общини Куклен и Асеновград, която е одобрена за финансиране по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19. "Водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014 - 2020 .
14. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев- зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-258/03.05.2018 г., относно даване на съгласие за ползване на част от натрупаните средства представляващи отчисления за депониране на битови отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци в размер на 4 773 344.24 лв. /четири милиона седемстотин седемдесет и три хиляди триста четиридесет и четири лева и 24 ст./ с вкл. ДДС, за изграждане на обект: "Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки - Втори етап - изпълнение на клетка 2 за битови отпадъци 5 и клетка 2 за строителни отпадъци".(ПК по Екология) (ПК по БФ)
15. Предложение от Драгомир Георгиев – председател на Общински съвет вх. № С-24  03.05.2018 г., относно отпускане средства за изработване на ръчно резбован иконостас с шест икони за параклис „Св. св. Кирил и Методий”. (ПК по ОК) (ПК по БФ)
 
V. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
16. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-247/27.04.2018 г., относно отпускане на финансови средства на абитуриент от випуск 2017/2018 г., на който единият от родителите е починал.(ПК по БФ).
17. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-248/27.04.2018 г.,относно отпускане на еднократна социална помощ на Мюзеин Салимехмед Чолак. (ПК по БФ).
18. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-249/27.04.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Георги Христев Митков(ПК по БФ).
19. Предложение от инж. Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-250/27.04.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Владимир Атанасов Тодоров.(ПК по БФ).
20.  Предложение от Драгомир Георгиев -председателна Общински съвет Асеновград вх. №С-25/04.05.2018 г., относно отпускане на финансови средства за лечение на Васил Благоев Богданов. (ПК по БФ)
 
 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/
                                                     /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/

 

Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 08.05-10.05.201Г.
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
08.05.2018 Г. (ВТОРНИК)
от 15.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
 СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
 
08.05.2018Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
08.05.2018 Г. (ВТОРНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
08.05.2018 Г. (ВТОРНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
09.05.2018Г. (СРЯДА)
от 15.30 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
09.05.2018Г. (СРЯДА)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
10.05.2018Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
 

 

 


Валидно до: 16.05.2018

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Покана за публично обсъждане за приемане на отчета на бюджета на община Асеновград за 2017 г. Валидно до: 12.09.2018
Община Асеновград ще сформира работна група за актуализиране на Инвестиционната програма по ОПРР 2014-2020 г. Валидно до: 12.09.2018
Честваме 133 години от Съединението на България Валидно до: 06.09.2018
Информация по проекта за създаване на социално предприятие за строителство, ремонт и поддържане на общинската собственост Валидно до: 31.08.2018
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 31.08.2018
45 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 29.08.2018
Обява на Общинска служба по Земеделие-Асеновград Валидно до: 15.08.2018
Обява за сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 г. Валидно до: 31.07.2018
УВЕДОМЛЕНИЕ Валидно до: 31.07.2018
Започва реализацията на проект ”Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. Асеновград” Валидно до: 28.07.2018
Временно ограничение за движение на МПС по моста до хотел „Асеновец” в гр. Асеновград Валидно до: 16.07.2018
44- то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 11.07.2018
Временно ограничение за достъп на МПС до паркинга на читалището в гр. Асеновград Валидно до: 09.07.2018
Класиране на децата за участие в лятна академия „Шарена ваканция” Валидно до: 02.07.2018
Протокол за разпределяне на мери, пасища и ливади за стопанската 2018-2019 г. Валидно до: 29.06.2018
Еньовден на Беланташ Валидно до: 24.06.2018
Програма за обичая „Калиница” Валидно до: 24.06.2018
Съобщение от Общинска служба "Земеделие" - Асеновград Валидно до: 22.06.2018
42- то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград- Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 13.06.2018
Покана за Общо събрание на МИГ „Куклен – Асеновград” Валидно до: 05.06.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм