Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен, находящ се в ПИ 00702.531.133 по КК на А-д, с площ 95.85 кв.м.

На основание чл. 81  от НРПУРОИ и Заповед № А-995 от  26.06.2018 г.на Кмета на Община Асеновград
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С  ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект – частна общинска собственост:
 
вид и местонахождение на обекта
 
предназначение
площ
кв.м.
начална тръжна цена за год. наем без ДДС
и стъпка на наддаване
в лв.
депозит -
  30%  от началната  тръжна цена
в лв.
дата и час на
провеждане
на търга
 
 Терен, находящ се в поземлен имот №00702.531.133 по КК на гр. Асеновград (УПИ ХIII–жилищно застрояване и  трафопост, кв.312 по плана на гр. Асеновград),ул. „Княз Борис І”, гр. Асеновград, съгласно одобрена от гл. архитект на Община Асеновград схема по чл. 56 от ЗУТ, приета с протокол №15/15.05.2018 г. на ЕСУТ.
 
 
търговия на дребно
 
95.85
 
3602.88
 
360.00
 
1080.86
 
26.07.2018 г.
9.15 часа
Срок на договора за наем – 5(пет)години.
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем, като към нея се заплаща и ДДС.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец по Банкова сметка IBAN–BG50IORT73758404020000, Международен банков код – BIC на “Инвестбанк” АД – IORTBGSF и код за вид плащане 444100 .
Спечелилият търга се задължава да се снабди с  удостоверение за регистрация на преместваем обект,  издадено от гл. архитект на общината, за своя сметка за срок не по-дълъг от 1(една) година, без да иска прихващане от наема.
Търгът ще се проведе в зала 601 на VIет. в сградата на Община Асеновград.
Тръжна документация се получава от 16.07.2018 г. до  25.07.2018г., всеки работен ден от 8,00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа, от дирекция УОАТ,  отдел “Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане”, стая 502 на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Не се допускат до участие в търга кандидати, които имат задължения към Община Асеновград и които са били наематели на общински  имоти и договорите им са  били прекратени по тяхна вина.
Цена на тръжната документация  (с ДДС)– 72.00 лв. (седемдесет и двалева).
Депозит за участие в търга - в размер на 30% от началната тръжна цена  се внася в касата на Общината - Информационен център до 16.30 часа на 25.07.2018 г.
Оглед на обекта се извършва на място след закупена тръжна документация и заявка за оглед в  дирекция УОАТ, отдел “Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане”, стая 502 на Община Асеновград.
При неявяване на кандидати повторен  търг ще се проведе на 09.08.2018 г. на същото място и при същите условия. Тръжна документация за повторния търг да се получава всеки работен ден от 27.07.2018 г. до 08.08.2018 г. от 8,00 до 12,00 и от 13,30 до 16,30 часа .  Депозит за участие в повторния търг да се внася до 16.30 часа на 08.08.2018 г.
За допълнителна информация тел.: 0331/ 20 335

Валидно до: 09.08.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НАСЛЕДНИЦИ НА АСЕН ПЕТКОВ НАНКОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МЮМЮН МЮМЮН ХАСАН Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРИНА ХРИСТОВА ХРИСТОВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КРАСИМИР ХРИСТОВ ДИКОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КОСТАДИН ТОМОВ ШОПОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕРДИНЧ РАМАДАН АХМЕД Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИЯНА ВАСИЛЕВА КОМЕНДАРОВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАСИЛ ИВАНОВ ДИМОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до БОНКА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВИЛИАНА ХРИСТЕВА АТАНАСЧЕВА ПЕТЪР АНГЕЛОВ АТАНАСЧЕВ Валидно до: 04.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на терени, находящи се в гр. Асеновград, с. Мулдава и с. Боянци Валидно до: 30.10.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на два имота в Асеновград и с. Конуш Валидно до: 24.10.2018
Публични търгове за отдаване под наем на два терена и едно помещение в гр. Асеновград и с. Боянци Валидно до: 17.10.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост - Търговски център Валидно до: 12.10.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар гр. Асеновград Валидно до: 12.10.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ПАВЛОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТОЯН ТОДОРОВ ИЛИЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ДИМИТРОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ МАКАЗЧИЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ПЛАМЕН КРЪСТЕВ НАЙДЕНОВ Валидно до: 30.09.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм