Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


45 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии

ПРОЕКТ ЗА
ДНЕВЕН РЕД НА 45-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД, 29.08.2018Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.13 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
І. Писмо от кмета на общината вх. № ДЗ-417/13.08.2018 г., относно отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Асеновград за периода 31.01.2018 г. до 13.06.2018 г. към 10.08.2018 г. (ЗА СВЕДЕНИЕ)
 
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от Димчо Темелков - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-415/13.08.2018 г., относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2018 г.
2. Докладна записка от Димчо Темелков - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-410/13.08.2018 г., относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост за 2018 г. и определяне начална наемна цена на Терен с площ  36.00 кв. м. - общинска собственост, находящ се в УПИ I - комплексно жилищно строителство и ТП и в улична регулация на кв. 65 по плана на гр. Асеновград, с предназначение - Търговия на дребно.
3. Докладна записка от Тамер Бейсимов - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-420/14.08.2018 г., относно отдаване под наем на обекти - публична общинска собственост, находящи се на Общински пазар, гр. Асеновград.(ПК по БФ).
4. Докладна записка от Тамер Бейсимов - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-421/14.08.2018 г., относно отдаване под наем на обекти - публична общинска собственост, находящи се в Търговски център – под площадно пространство, гр. Асеновград.(ПК по БФ).
5. Докладна записка от Тамер Бейсимов - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-422/14.08.2018 г., относно удължаване срока на договорите на обекти - публична общинска собственост, находящи се на Общински пазар, гр. Асеновград.(ПК по БФ).
6. Докладна записка от Тамер Бейсимов - зам. -кмет на общината вх. № ДЗ-383/30.07.2018 г., относно определяне начална наемна цена на Терен за поставяне на преместваем обект с площ  15.75 кв. м. - общинска собственост, находящ се в УПИ I - Болница, 526.263,  квартал 306 по регулационния план на град Асеновград, с предназначение -Терен за търговия.(ПК поБФ).
7. Докладна записка от Тамер Бейсимов - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-395/09.08.2018 г., относно определяне начална наемна цена  на Терен №5 - публична общинска собственост, находящ се  в улична регулация, попадащ в поземлен имот с кадастрален  № 00702.513.201 по КК на гр. Асеновград. (ПК по БФ).                  
8. Докладна записка от Тамер Бейсимов - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-397/09.08.2018 г., относно определяне начална наемна цена  на Терен с площ 112.30 кв. м. - публична общинска собственост, находящ се в улична регулация -ул. „Ново време”, кв. 379  по регулационния план на  гр. Асеновград,  попадащ в поземлен имот с кадастрален  №  00702.533.131 по кадастралната карта на гр. Асеновград.  (ПК по БФ).  
9. Докладна записка от Тамер Бейсимов - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-404/10.08.2018 г., относно определяне начална наемна цена  на Терени №1 и 3 -публична общинска  собственост, находящи се  в улична регулация, попадащи в поземлени имоти с кадастрални  №№ 00702.510.191 и 00702.513.201 по КК на гр. Асеновград.(ПК по БФ).
10. Докладна записка от Тамер Бейсимов - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-396/09.08.2018 г., относно определяне начална наемна цена  на Терен с площ 9.00 кв.м.  публична общинска собственост, находящ се  в пар. IX-читалище, кв. 11 по плана на  с. Мулдава, попадащ в поземлен имот с кадастрален  № 49309.28.118 по кадастралната карта на с. Мулдава.(ПК по БФ).
11. Докладна записка от Тамер Бейсимов - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-405/10.08.2018 г., относно обявяване на конкурс за отдаване под наем  на обект - Терен с площ 42.25 кв. м. -публична общинска собственост, попадащ в поземлен имот с кадастрален  № 00702.513.255по  кадастралната карта на гр. Асеновград, с предназначение  „обществена  тоалетна”.(ПК по БФ).
12.Докладна записка от Тамер Бейсимов - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-406/10.08.2018 г., относно обявяване на конкурс за отдаване под наем  на обект - Терен с площ 42.25 кв. м. –публична общинска собственост, попадащ в поземлен имот с кадастрален  № 00702.518.158 по  кадастралната карта на гр. Асеновград, с предназначение  „обществена  тоалетна”. (ПК по БФ).
13. Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-408/13.08.2018 г., относно отдаване под наем на обект частна общинска собственост -  Помещения с обща площ 112.50 кв.м. /кабинет № 1-11.20 кв.м., кабинет № 2 - 10.70 кв.м., кабинет № 3 - 10.70 кв.м., кабинет № 4 - 22.57 кв.м., манипулационна -10.90 кв.м. , чакалня -22.54 кв.м. и обсл. части - 23.89 кв.м./, част от  Фелдшерска здравна служба  с. Боянци, находяща се в  поземлен имот  №06029.502.81по КК на с. Боянци и движимо имущество, с предназначение: „Здравни дейности -Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ”.(ПК по БФ).
14. Докладна записка от Тамер Бейсимов - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-419/14.08.2018 г., относно придобиване на имоти - собственост на частни лица, за разширяване на новият гробищен парк на ул. „Миньор”, м. „Лакова”- гр. Асеновград.(ПК по БФ).
15. Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-424/14.08.2018 г., относно безвъзмездно прехвърляне в собствеността на държавата на язовири, находящи се на територията на Община Асеновград.
16. Докладна записка от Тамер Бейсимов - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-398/09.08.2018 г., относно одобряване на предварителен договор, определяне на квотите и цени в съсобствения УПИ 18.163,164,165, склад за промишлени стоки и авточасти по плана на кв. Долни Воден.(ПК по БФ).
17. Докладна записка от Тамер Бейсимов - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-390/07.08.2018 г., относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот с кадастрален идентификатор 00702.515.190 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, ведно с построената в имота сграда с кадастрален идентификатор 00702.515. 190.1.
18. Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-409/13.08.2018 г., относно ликвидиране на съсобственост в поземлен имот 44834.755.8 покадастралната карта нас. Лясково. 
19. Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-413/13.08.2018 г., относно продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 99088.127.25 по кадастралната карта  на кв. Долни Воден.(ПК по БФ).
20. Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-386/01.08.2018 г., относно продажба на поземлен имот с кадастрален идентификатор 80437.101.521 по кадастралната карта  на с. Червен.(ПК по БФ).
21. Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-416/13.08.2018 г., относно учредяване право на пристрояване в ПИ 00702.522.114по кадастралната карта на гр.Асеновград.(ПК по БФ).
22. Докладна записка от инж. Мария Вълканова - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-379/18.07.2018 г., относно промяна в разпределението на общинския жилищен фонд за 2018 година.
23. Докладна записка от инж. Мария Вълканова - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-378/18.07.2018 г., относно молба от  М.С., за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.(ПК по БФ).
24. Докладна записка от инж. Мария Вълканова - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-388/02.08.2018 г., относно молба от Е.И., за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.(ПК по БФ).
 
ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
25.Докладна записка от кметана общината вх. № ДЗ-425/14.08.2018 г., относно промяна на разчета за финансиране на капиталови разходи и бюджета на Община Асеновград за 2018 г.(ВСИЧКИ ПК).
26. Докладна записка от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-411/13.08.2018 г., относно 1. Промяна на общинската транспортна схема за градска автобусна линия № 1.  2. Откриване на нова градска автобусна линия № 6 - кв. Баделема - Жп гара.
27. Докладна записка от Тамер Бейсимов - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-407/10.08.2018 г., относно прекратяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени разписания, обособени в пакети /комбинирани в ефективни и неефективни/ и самостоятелни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми, открит с Решение № 999, взето на Четиридесет и четвъртото редовно заседание с Протокол №  44 от 27.10.2010 г. на Общински съвет – Асеновград.
28. Докладна записка от Тамер Бейсимов - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-393/08.08.2018 г., относно съгласие за изготвяне на ПУП (ПРЗ) за УПИ VІІІ-аптека,  кв. 353 по регулационния план на гр. Асеновград и одобряване на договор за определяне на квоти в новообразувано УПИ.(ПК по ОС).
29. Докладна записка от Тамер Бейсимов - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-394/08.08.2018 г., относно съгласие за изготвяне на ПУП (ПРЗ) за УПИ XVІІІ-534.28,103,  кв. 2 по регулационния план на ПЗ Изток, гр. Асеновград и одобряване на договор за определяне на квоти в новообразувано УПИ.(ПК по ОС).
30. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-400/10.08.2018 г., относно одобряване на ПУП /ПП/ - парцеларен план за обект – канализация на поземлени имоти с КИ 00702.18.453, 00702.18.454, 00702.18.455, 00702.18.456, 00702.18.457 и 00702.18.458 по КК на гр. Асеновград.
31. Докладна записка от Тамер Бейсимов - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-399/09.08.2018 г., относно изменение на Решение № 1252, взето на Тридесет и седмо редовно заседание  с Протокол № 37 от 31.01.2018 г. на Общински съвет – Асеновград относно:  Разрешаване за изготвяне на ПУП (ПРЗ) за УПИ IX -515.426 – общински комплекс за социални грижив кв. 80 по регулационния план на гр. Асеновград.(ПК по ОС).
32. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-402/10.08.2018 г., относно разрешаване изготвянето на ПУП (ПРЗ) за промяна предназначението на земеделски земи – поземлен имот с КИ № 99088.24.41 по кадастралната карта накв. Долни Воден, гр. Асеновград.
33. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-401/10.08.2018 г., относно проект за изменение на ПУП-ПР заУПИ XV-353, озеленяване, параклис и общ. застрояване в кв. 259 и УПИ XI-375, общ. зеленина в кв. 256 по регулационния план на гр. Асеновград.
 
IV. Постоянна комисия по Бюджет и финанси:
34. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-403/10.08.2018 г., относно информация за изпълнението на бюджета на община Асеновград и сметките за средствата от Европейския съюз за полугодието на 2018  година . (ВСИЧКИ ПК).
35. Докладна записка от инж.Мария Вълканова - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-385/01.08.2018г., относно предоставяне на безлихвен заем от бюджета на Община Асеновград за 2018г. по сметката на европейските средства/7443/ за проект BG16RFOP001-5.001-0019-C01„Подобряване на социалната инфраструктура за деца с увреждания в Община Асеновград”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”.
36. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-389/06.08.2018 г., относно необходимост от издаване на запис на заповед по проект с наименование "Насърчаване на социалното включване на уязвими групи, чрез осигуряване на заетост в сферата на строителството и поддръжката на общински обекти в Община Асеновград", след сключен ДБФП.
 
V. Постоянна комисия Правна:
37. Предложение от временната комисия избрана с Решение № 1389/25.04.2018 г. на Общински съвет вх. № С-45/15.08.2018 г., относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Асеновград. (ВСИЧКИ ПК).
38. Докладна записка от инж.Петър Бояджиев - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-387/02.08.2018 г., относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета, регламентиране регистрацията и стопанисването на домашни кучета на територията на Община Асеновград, приета с Решение № 715 /31.01.2013 г. на Общински съвет – Асеновград. (ПК по Екология).
39. Предложение от Димчо Темелков - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-418/14.08.2018г., относно приемане  на Наредба за изменение на Наредба  за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост. (ПК по ОС).
40. Докладна записка от кмета на общината вх. № ДЗ-414/13.08.2018 г., относно приемане на актуализиран план за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност в Община Асеновград.
41. Предложение от председателя на Общински съвет-Асеновград вх. № С-44/13.08.2018г., относно предложение за избор на временна комисия за избор на съдебни заседатели.
 
VІ. Постоянна комисия по Образование и култура:
42 Докладна записка от инж. Петър Бояджиев - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-412/13.08.2018 г., относно утвърждаване маломерни паралелки за учебната 2018/2019 г.
 
VІI. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
43. Докладна записка от инж. Мария Вълканова - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-382/24.07.2018 г., относно разкриване на социална услуга в общността „Център за социална  рехабилитация и интеграция", считано от 01.04.2019 г. като държавно делегирана дейност. (ПК по БФ).
44. Докладна записка от инж.Мария Вълканова - зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-381/24.07.2018 г., относно отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки и семейства с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Асеновград. (ПК по БФ).
45. Предложение от кмета на общината вх. № ДЗ-426/14.08.2018 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Е.А. (ПК по БФ).
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:   /п/                                                                                                                                                                         /ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ/

 

Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 20.08-23.08.2018Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
20.08.2018 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
 
20.08.2018 Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
20.08.2018Г. (ПОНЕДЕЛНИК)
от 16.30 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
23.08.2018Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
23.08.2018Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 15.30 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
23.08.2018Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЕКОЛОГИЯ
23.08.2018Г. (ЧЕТВЪРТЪК)
от 16.30 ч. ет.6, стая 603
 

Валидно до: 29.08.2018

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА Валидно до: 31.12.2019
КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА’ 2018 ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Валидно до: 31.12.2018
Община Асеновград организира конкурс за най-добро домашно вино реколта 2018 година Валидно до: 30.12.2018
Общински съвет Асеновград обявява кандидатите за съдебни заседатели, мандат 2019-2023 г. Валидно до: 27.12.2018
51 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 19.12.2018
Община Асеновград обявява прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализирана инвестиционна програма по ОПРР 2014-2020 Валидно до: 19.12.2018
Промяна в организацията на движението по ул. “Асенова крепост” в гр. Асеновград Валидно до: 18.12.2018
Община Асеновград подготвя проектна идея за изграждане на социални жилища в град Асеновград Валидно до: 09.12.2018
График за събиране и транспортиране на битови отпадъци през месец ноември Валидно до: 30.11.2018
Обява за откриване на процедура за избор на съдебни заседатели в Районен съд - Асеновград Валидно до: 30.11.2018
50- то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за дневен ред и График комисии Валидно до: 21.11.2018
Ден на народните будители Валидно до: 01.11.2018
НА 31.10.2018 Г. ИЗТИЧА СРОКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ Валидно до: 01.11.2018
48 - Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 24.10.2018
Eсенни празници на изкуствата 2018 г. Валидно до: 10.10.2018
Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград” информира за предстоящо провеждане на информационни събития Валидно до: 27.09.2018
46 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 26.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ: На 21.09.2018 г. /петък/ ще бъде спряно електрозахранването на блок 107 в кв. Запад и другите сгради около него Валидно до: 21.09.2018
СРЕДНОВЕКОВЕН ПАНАИР – АСЕНОВГРАД 2018 Валидно до: 16.09.2018
Временна организация на движението на главен път Пловдив – Асеновград при входа / изхода към кв.”Долни Воден” Валидно до: 15.09.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм