Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Информация по приложение № 2 за инвестиционно предложение „Увеличаване броя на животните в съществуваща ферма от 50 на 100 бр. животни“, в ПИ 38799.11.94, с.Косово, община Асеновград, с възложител – „ Краси - 70 ” ЕООД, гр. Чепеларе, ул.”Хан Аспарух” № 7
 
Информацията по приложение № 2 за инвестиционно предложение „Изпълнение на втори етап на обект „Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки”. Възложител – Община Асеновград, пл. ”Акад. Николай Хайтов ” №  9, гр. Асеновград общ. Асеновград, обл. Пловдив.
 
Информацията по приложение № 2 за инвестиционно предложение за обект „Жилищно строителство” в ПИ 00702.18.104, гр. Асеновград, община Асеновград. Възложител – „Гео Плюс Инвест” ЕООД, ул. ”Жан Жорес” № 8, гр. Пловдив, обл. Пловдив.
 
Информацията по приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на ново маточно изкуствено езеро за екстензивно отглеждане на разплоден материал /Японски шаран/ Кои – Cyprinus carpio/ в ПИ 02974.13.40, в землището  на с.Бачково, община Асеновград, област Пловдив. Възложител – „ ДОКС – ПРОПЪРТИ ” ООД, ул.” Драгоман ” №  10, гр.Асеновград общ.Асеновград, обл.Пловдив.
 

Информацията по приложение № 2 за инвестиционно предложение:    „Изграждане и оборудване на садкова инсталация, рециркулационна система и плаващи понтонни къщи за гости“ в язовир Мечка, в землището на с. Новаково, общ. Асеновград, с възложител – „ Аква Комерсиал 2016 ” ЕООД, гр. Пловдив, р-н Централен, ул. ”Константин Иречек” № 15.

   
Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци и инсталация за предварително третиране на смесено битови отпадъци на територията на Регионален център за управление на отпадъците – Асеновград за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки“, в местност „Капсида”, гр.Асеновград, обл.Пловдив. Възложител: Община Асеновград, пл. "Акад.Николай Хайтов " №  9, общ. Асеновград, обл.Пловдив. 
 
Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: "Жилищно застрояване" в ПИ 00702.18.232, землище на гр.Асеновград, общ.Асеновград, област Пловдив”. Възложители: Бистра Илиева Плачкова, Янка Йорданова Кузмова, Кирил Йорданов Ангелов, Петрана Илиева Велева, Георги Илиев Велев, Илиян Димитров Велев, Недялка Илиева Миндева, Маргарита Илиева Влахова, Петър Георгиев Генов и Кремена Георгиева Желева. ул. ”Васил Левски” № 35, гр.Асеновград, общ.Асеновград, обл.Пловдив.
 
Информация по Приложение № 2 за инвестиционно предложение: "Жилищно строителство – 5 бр. нови УПИ“, в ПИ 00702.18.653 и ПИ 00702.18.654 по КК на гр. Асеновград. Възложители: Дафинка Трендафилова Балджиева и Филип Трендафилов Манафилов, ул. ”Прохлада” № 4 и ул. „Тутракан” № 24, гр. Асеновград, обл. Пловдив.
 
Информация по Приложение №2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на кариера за добив на мрамори в концесионна площ „Вратицата”/219,207 дка/, землище на с. Добростан, общ. Асеновград, област Пловдив”. Възложител: „Запрянови – 03” ООД, ул. ”Васил Левски” № 5, ет. 2, ап. 5, гр. Асеновград
 
Информация по Приложение №2 за инвестиционно предложение: „Изграждане на ферма с 30000 бр. места за отглеждане на патици мюлари“, в ПИ 38385.214.1, с.Конуш, Община Асеновград с възложител – „ Елит 2095 ” ЕООД, гр.Пловдив, ул. ”Драгота ” № 7, обл.Пловдив 
 
Инвестиционно предложение: "Промяна преназначението на земеделска земя - поземлен имот с КИ № 00702.18,154 по кадастрална карта на гр. Асеновград за жилищно застрояване и ПУП - ПП за елементите на техническата инфраструктура". Възложители: Анна Тодорова Дерменджиева и Николай Георгиев Чешмеджиев, ул. "Васил Левски" № 35, гр. Асеновград, обл. Пловдив
 
Инвестиционно предложение: „Изграждане на стопанска сграда за отглеждане на патки” ПИ 43298.80.2 по КК на с. Леново, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Възложител: "РИНС" ЕООД, с. Леново, община Асеновград, ул. "Йорданка Николова" № 8
 
Инвестиционно предложение: "Изграждане на кариера за добив на мрамори в концесионна площ "Вратицата" (219,207 дка) землище с. Добростан, община Асеновград, обл. Пловдив. Възложител: Георги Вакрилов Запрянов, гр. Асеновград, ул. "Васил Левски" №5, ет. 2, ап. 5
 
Обява за обществено обсъждане на Доклада на ОВОС на инвестиционно предложение: „Изграждане на комплекс от сгради представляващи конюшня, манеж,  екокъщи и сгради за обслужващи и стопански дейности" с. Мостово, община Асеновград. Възложител: Мариан Душков Душков, гр. София, бул. "Сливница" № 441, община София, област София
 
Инвестиционно предложение "Кравеферма за 50 крави и спомагателни постройки и съоръжения" в УПИ VIII - Стопански нужди, кв. 1 по плана на с. Косово, община Асеновград. Възложител: Антон Красимиров Хаджиев, гр. Чепеларе, ул. "Хан Аспарух" № 5, община Чепеларе, област Смолян.
 
Инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг с обществено обслужващо предназначение” в поземлен имот с идентификатор ПИ 00702.16.68 в землище на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Възложител: Атанас Благоев Аргиров, Мария Петкова Ташева гр. Асеновград, ул. „Пенчо Славейков” № 7, ет.1
 
Инвестиционно предложение "Кравеферма за 50 крави, мандра и спомагателни постройки и съоръжения" в УПИ VIII - Стопански нужди, кв. 1 по плана на с. Косово, общ. Асеновград, област Пловдив. Възложител: Антон Красимиров Хаджиев, гр. Чепеларе, ул. "хан Аспарух" № 5, община Чепеларе
 
Инвестиционно предложение "Изграждане на отоплителната инсталация за оранжерия"в ПИ с КИ № 69273.7.13, м. Чатърлъка,по КК на с.Стоево, общ. Асеновград , област Пловдив. Възложител: Теодора Йорданова Балабанова, гр. Първомай, ул. "Перуника" № 27, общ. Пъвомай, обл. Пловдив
 
Инвестиционно предложение "Основен ремонт на съществуваща оранжерия и изграждане на обслужваща селскостопанска сграда , котелно помещение , отоплителна инсталация и ограда" в ПИ с КИ № 69273.7.13, м. Чатърлъка, по КК на с. Стоево, общ. Асеновград , област Пловдив. Възложител: Теодора Йорданова Балабанова  гр. Първомай, ул. Перуника № 27, общ. Първомай , обл. Пловдив
 
Инвестиционно предложение " Изграждане на кравеферма за 192 броя дойни крави" в ПИ 43298.33.111, с.Леново, община Асеновград. Възложител ЕТ "Катриг - 5 Никола Янков" с. Леново
 
Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от "Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС" за Инвестиционното предложение: "Изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на бъдещ Автосервиз в Асеновград". Възложител: ЕТ "МАСМОТОРС - Стоил Йорданов".
 
Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС" за Инвестиционното предложение: "Изготвяне на ПУП за промяна предназначението на имоти № 80437.13.106 и № 80437.13.78 по КК на с. Червен за изграждане на водоем до 500 куб. м."
 
Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС" за Инвестиционното предложение: "Промяна предназначението на ПИ с идентификатор 00702.23.30 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, м. "Кацаря" - земеделска територия, начин на трайно ползване - нива с площ 1,125 дка за "Складова база със собствен водоизточник"
 
Инвестиционно предложение за "Промяна на преднанзначението на ПИ с идентификатор 00702.23.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград,м.”Кацаря”- земеделска територия, начин на трайно ползване-нива с площ 1.125 дка за „Складова дейност”.
 
Инвестиционно предложение: "Животновъдна ферма" в поземлени имоти с кадастрални идентификатори 80437.20.5 и 80437.20.6, землище на с. Червен, Община Асеновград, област Пловдив
 
Инвестиционно предложение за "Изграждане на животновъдна ферма" в ПИ 38385.155.484, с. Конуш, община Асеновград, област Пловдив, информация по Приложение 2
 
Инвестиционно предложение за "Изграждане на сондажен кладенец" в ПИ 00702.505.242 по КК на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, информация по Приложение 2

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм