Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


 

ДИРЕКЦИЯ “СЧЕТОВОДСТВО”

 

Директор на дирекция – Дияна Илкова Томова       тел: 0331/6-22-53

Основни задачи и функции на дирекцията:  

 1. Изготвя и представя в Министерството на финансите и ТП “Сметна палата” сборния отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове.
 2. Изготвя годишния финансов отчет на Общината и спавките към него.
 3. Осъществява цялостната организация по публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета.
 4. Внася информация в Общински съвет за отчета за изпълнението на общинския бюджет, съгласно НУРСИОО.
 5. Изготвя и представя в Министерството на финансите отчета на общинския дълг, както и изготвя информация за състоянието му пред Общинския съвет.
 6. Изготвя всички данъчни декларации. 
 7. Извършва контрол на постъпващите за обработка първични счетоводни документи относно правилното им движение, използване и предаване за съхранение.
 8. Осчетоводява приходите и разходите по фактури, дейности, параграфи и обекти, съгласно Единната бюджетна класификация и Закона за счетоводството.
 9. Участва в системата за финансово управление и контрол.
 10. Предоставя необходимата счетоводна информация, както и мнения, сатовища и предложения за мотивиране на управленските решения на ръководните кадри.
 11. Извършва инвентаризация на активите и пасивите на Общината и поддържа картотеките с данни за тях.
 12. Разработва счетоводната политика на Общината и дава методически указания на второстепенните разпоредители.
 13. Контролира срочното внасяне на всички данъци, отчисления и начисления.
 14. Организира и контролира съхраняването на счетоводната информация.
 15. Подготвя всички статистически отчети и справки.

Усуги предоставяни на граждани – УП-2, Образец 30 на бивши служители 

Наредби:  

 • За реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;
 • За условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет;
 • За разпределение на служебните задължения персонално в дирекция “Счетоводство”, провеждането на вътрешния финансов контрол, отговорности и срокове за периодичните приключвания в Община Асеновград;
 • За организацзия на касовите операции, задълженията на касиера и подотчетните лица при Община Асеновград.

Правилници:  

 • Вътрешни правила за работа в Община Асеновград;
 • Вътрешни правила за бракуване и ликвидиране на негодни основни средства в Община Асеновград;
 • Вътрешни правила за работната заплата на общинска администрация.

 Други:  

 • Инструкция за документооборота при Община Асеновград, разработена на основание чл. 44 от Закона за счетоводството;
 • Инструкция за начините на обработване на личните данни в регистрите с лични данни, водени в Община Асеновград;
 • Инструкция за инвентаризация на активите и пасивите при Община Асеновград;
 • Счетоводна политика на Община Асеновград;
 • Индивидуален сметкоплан на Община Асеновград;

 Регистър:  

 • ползване на счетоводна информация;
 • сключени договори в общината;
 • ползване на сключени договори в общината;
 • дълготрайни материални активи /по видове – земи, сгради .../
 • стопански инвентар в употреба;
 • малоценки и малотрайни.

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм