Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси ДИРЕКЦИЯ СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ И ЕКОЛОГИЯ
 СПИСЪК НА УНИФИЦИРАНИТЕ НАИМЕНОВАНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
 
 
Община Асеновград е регистрирана като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни с удостоверение № 53036/09.02.2009 г. и с идентификационен номер 53036
 
 
 
Община Асеновград предлага възможност да заплатите таксите по заявените услуги чрез ПОС терминал с Вашата банкова карта в  информационния център но общината.
 
 
№ 
от адм.
 регистър
Наименование на услугата
Прилагани документи
Заявление
Срок за извършване на услугата
Такса или цена на услугата в лева
 Издаване на заповед за изземване на имот
- Копие от документ за собственост
- Скица от Агенция по кадастър
- Протокол за трасиране
- Удостоверение за наследници /при необходимост/
   Заявление    свободен текст
 
30 дни
безплатна
Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот
- скица от кадастралната карта
- документ за собственост  
- заявление по образец
 
 
 
 
14 дни
7 дни
2 дни
 7.00 лв.
 10.00 лв.
 15.00 лв.
Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти
-комплект проекти
- схема по чл. 56 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/
заявление по образец
 
 
 
 
7 дни
25.00 лв.
 Издаване на разрешение за строеж в поземлени имоти в горски територии без промяна на предназначението
- нотариален акт
- скица от Агенция по кадастъра
 
 
 
 
7 дни
25.00 лв.
Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове
- нотариален акт
- скица от Агенция по кадастъра - Пловдив
-скица предложение за изменение на техническо задание
заявление по образец
 
 
14 дни
 
7 дни
20.00 лв.
 
30.00 лв.
Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми  
- комплект документ за собственост
 
-
 
 
10 дни
 
3 дни
 
1 ден
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси  и цени на услугитеприета с решение № 344/27.04.2016 год., приложение 2, I, т. 2
За ксерокопие на извлечение от действащ ПУП   до формат А4  
4 лв.- обикновена  
6 лв - експресна  до формат А3   
6 лв.- обикновена   
10 лв - експресна
За изчертаване на извлечение от действащ ПУП от цифров модел в жилищна зона до формат А4 
6 лв. - обикновена  
15 лв.- бърза
Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове
-нотариален акт
-скица от Агенция по кадастъра
-предложение за изменение на ПУП
заявление по образец
 
 
 
10 дни
 
3 дни
20.00 лв.
 
30.00 лв.
Издаване скица-виза за проучване и проектиране
-нотариален акт
-скица от Агенция по кадастъра - Пловдив
заявление по образец
 
 
 
14 дни
 
7 дни
18.00 лв.
 
30.00 лв.
Съгласуване на идейни инвестиционни проекти
- документ за собственост
- комплект проекти
заявление по образец
 
 
 
 
30 дни
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси  и цени на услугитеприета с решение № 344/27.04.2016 год., приложение 2, I, т. 5
Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
-копие от документ за собственост
-проект
заявление по образец
30 дни
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси  и цени на услугитеприета с решение № 344/27.04.2016 год., приложение 2, I, т. 6
Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени
- нотариален акт
- копие от разрешение за строеж
заявление по образец
 
 
 
 
30 дни
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси  и цени на услугитеприета с решение № 344/27.04.2016 год.,  приложение 2, I, т. 8
Издаване на разрешение за строеж
- документ за собственост - скица за проектиране
- проекти всички части
заявление по образец
7 дни
35.00 лв.
Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства /за строежи с влязло в сила разрешително за строеж/
- копие от влязло в сила разрешение за строеж
- ситуация от одобрен проект
- копие от договор с ВИК
заявление по образец 
 
30 дни
 
20 лв.
 
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси  и цени на услугитеприета с решение № 344/27.04.2016 год.,  приложение 2, I, т. 9
 
Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти
- нотариален акт
- скица от Агенция по кадастъра
- конструктивно становище
заявление по образец
7 дни
25.00 лв.
Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива
- скица-предложение за изменение на ПУП
заявление по образец
 
 
 
14 дни
 
7 дни
26.00 лв.
 
48.00 лв.
Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
- разрешение за строеж- оригинал 
- протокол за строителна линия и ниво на строеж обр. 2
заявление по образец
 
 
 
7 дни
18.00 лв.
Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
- копие от документ за собственост
- проекти, одобрени и преработени
заявление по образец
 
 
 
30 дни 
35.00 лв.
Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
- Заявление по образец
- Протокол за строителна линия и ниво на строежа обр.2;
- Разрешение за строеж, влязло в сила;
- ПБЗ;
- ПУСО;
- Договор за авторски надзор с проектанта;
 
 
След проверка на място
10.00 лв.
Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация
- комплект одобрени проекти   екзекутиви
- документ за собственост
заявление по образец
 
 
 
 
30 дни
безплатно
Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория
- досие, изготвено от лицензирана фирма за надзор в строителството
- Искане за регистриране на строеж от пета категория
- Искане за регистриране на строеж от четвърта категория
или
 
 
 
7 дни
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси  и цени на услугитеприета с решение № 344/27.04.2016 год.,приложение 2, I, т. 14
Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи
- нотариален акт
- разрешение за строеж /влязло в сила/ - копие
- архитектурен проект за сведение
 - Протокол обр. 2, 3 и 14
заявление по образец
 
 
 
20 дни
10 дни
5 дни
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси  и цени на услугитеприета с решение № 344/27.04.2016 год., приложение 2, I, т. 15
Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти  
- скица
- предложение
 
 
 
30 дни
Стойността на услугата се определя по пазарна цена, на основание чл. 210, ал. 1 от Закона за устройство на територията от комисия, назначена със заповед на кмета на общината
Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти
- скица - предложение
заявление по образец
 
 
 
30 дни
Стойността на услугата се определя по пазарна цена, на основание чл. 210, ал. 1 от Закона за устройство на територията от комисия, назначена със заповед на кмета на общината
Издаване заповед за осигуряване достъп в недвижими имоти
- скица - предложение
заявление по образец
 
 
 
 
30 дни
Стойността на услугата се определя по пазарна цена, на основание чл. 210, ал. 1 от Закона за устройство на територията от комисия, назначена със заповед на кмета на общината
Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване
- нотариален акт
заявление по образец
 
 
30 дни
безплатно
Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба
- одобрен проект за делба
- документ за собственост
заявление по образец
 
 
 
14 дни
7 дни
2 дни
7.00 лв.
10.00 лв.
15.00 лв.
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
- декларации от трима свидетели - нотариално заверени
- нотариален акт
- скица от Агенция по кадастъра
заявление по образец
 
 
 
14 дни
50.00 лв.
Включване на земеделски земи в границите на урбанизираните територии 
 
- Акт за узаконяване на постройката /за ползватели/
- Документ за уредени отношения с ползвателите /за собственици/
- Заповед на кмета за утвърждаване на оценката /за ползватели/
- Заявление от ползвател
- Заявление от собственик
- Квитанция за платена сума по влязла в сила оценка /за ползватели/
- Оценителен протокол /за ползватели/
- Решение на поземлена комисия /за собственици/
- Точен адрес на живите наследници /за собственици/
- Точен адрес на ползвателите /за собственици/
- Удостоверение за наследници /за собственици/
или
 
30 дни
безплатно
Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж
-технически паспорт на сградата
 
 
 
14 дни
20.00 лв.
Издаване на скици за недвижими имоти
- нотариален акт
-заверена скица от АК
заявление по образец
 
 
 
 
 
14 дни
7 дни
2 дни
12.00 лв.
20.00 лв.
34.00 лв.
 
Издаване на удостоверения и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
- решение на Поземлена комисия
- помощен план
заявление по образец
 
 
30 дни
35.00 лв.
Одобряване на протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация
 - Протокол за утвърждаване на размер и граници на терени за рекултивация
заявление по образец
 
 
  
 
30 дни
безплатно
Одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ
- проекти - всички части
заявление по образец
 
 
30 дни
безплатно
Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти
- документ за собственост копие
заявление по образец
 
 
 
14 дни
7 дни
2 дни
7.00 лв.
10.00 лв.
15.00 лв.
Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот- общинска собственост
- план-схема се изисква за имоти, в регулация
- парцеларен план се изисква за имоти извън регулация
заявление по образец
 
 
 
30 дни
Ст-та на услугата се определя по пазарна цена, на основание чл. 210, ал. 1 от ЗУТ от комисия, назначена със заповед на кмета на общината
Предварително съгласие за прокарване на съоръжение на техническата инфраструктура
- парцеларен план
заявление по образец
 
 
 
 
 
 
30 дни
20.00 лв. лв. 
Одобряване на Подробен устройствен план
- нотариален акт
- проект за ПУП
 
 
 
30 дни
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси  и цени на услугитеприета с решение № 344/27.04.2016 год.приложение 2, I, т. 4
Проверка за спазване определената линия за застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
- геодезическо заснемане
- копие на виза за строеж
- протокол - образец 2
- разрешение за строеж / влязло в сила/ - копие
заявление по образец
 
 
30 дни 
безплатно 
Проверка за установяване на съответствието на строеж с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването
- документ за собственост
 - копие
- Протокол обр. 2
заявление по образец
 
 
14 дни 10.00 лв.
Презаверяване  на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца.
- документ за собственост
- Скица/схема/ на имота /сградата/ от Агенция по кадастър Пловдив
- заявление по образец
 
 
 
 
3 дни
3.00 лв.
Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър
- списък на собствениците, участващи в сдружението, с трите им имена и адреса в етажната собственост
- копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет
- копие от приетото споразумение, заверено от председателя на управителния съвет
- нотариално заверени образци от подписите на лицата, представляващи сдружението
- покана за свикване на събр ание
Заявление за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 от ЗУЕС
 
 
 
14 дни
безплатно
Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство
- копие от документ за собственост
-заверена скица от АК
- заявление по образец
 
 
 
14 дни
 
7 дни
 
2 дни
7.00 лв.
 
10.00 лв.
 
15.00 лв.
Справки /устни и писмени/ от кадастъра
- заявление по образец
устни
 или писменни справки
 
 
 
веднага
безплатно
Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи
- Заявление за поставяне на рекламно-информационен елемент
- проект
 
 
 
7 дни
 
 
25 лв.
 
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси  и цени на услугитеприета с решение № 344/27.04.2016 год.приложение 1, III, т. 15
 
Издаване на разрешение за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на пътя и обслужващите зони
- Заявление за поставяне на рекламно-информационен елемент
- проект
- снимка на рекламата
 
 
30 дни
 
 
15 дни 
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси  и цени на услугитеприета с решение № 344/27.04.2016 год.приложение 2, I, т. 24
 
Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве
- Разрешение за строеж /влязло в сила/ - копие
-План за управление на строителни отпадъци /ПУСО/ - 3 бр.
- План за безопасност и здраве /ПБЗ/ - 3 бр.
- заявление по образец
 
 
 
14 дни 
безплатно
Издаване на предписание за насочване на битовите и строителните отпадъци
- Разрешение за строеж /влязло в сила/ - копие
- Копие от документ за собственост
- Скица от Агенция по кадастър
- Одобрени проекти "Архитектура" и "Конструкции"
- заявление по образец
 
 
 
7 дни 
безплатно
Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър
- удостоверение за наследници
-документ за собственост
 
-Заявление свободен текст
 
 
15 дни
7.00 лв.
Регистрация на собствениците на пчели и пчелни семейства (извършва се от кметствата)
- Декларация за собственост на пчелни семейства
- Копие от документ за собственост
- Скица/схема/ на имота /сградата/ от Агенция по кадастър Пловдив
- Удостоверение за регистрация от ИАБХ
 
 
15 дни
безплатно
Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд
- Заповед за отсичане от Кмета на общинат
- Заявление за заявяване на услугата /свободен текст/
 
Заявление свободен текст
 
 
14 дни
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси  и цени на услугитеприета с решение № 344/27.04.2016 год.приложение 2, I,т. 29
2.50 лв. за всяка марка
 Издаване на разрешения за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
- заявление свободен текст
-документ за собственост -копие
- скица на имота
Заявление свободен текст
 
 
 
14 дни
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси  и цени на услугитеприета с решение № 344/27.04.2016 год.приложение 2, I, т. 28
Издаване на разрешение за премахване на растителност (дървесна и декоративна)  
за 1 бр.-50.00 лв.     от 2 до 5 бр.-100.00 лв.
за премахване на лозе - безплатно
  
 Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областна дирекция "Земеделие"
- Анкетна карта от Позелената комисия, коятосе заверява от Кмета на общината - за култури, отглеждани в регулацията на град Асеновград.
- За култури отглеждани извън регулацията на град Асеновград, в регулацията на кметствата - Анкетната карта се заверява от кмета /кметския наместник/ на съответното кметство.
Заявяване устно
 
1 ден
безплатно
Издаване на позволително за ползване на лечебни растения
-
 
 
Заявление свободен текст
 
14 дни
безплатно
Издаване на удостоверения за билки от култивирани лечебни растения
-
 
Заявление свободен текст
 
 
14 дни
безплатно
Издаване на разрешително за достъп до горски територии
- разрешително за сеч от Държавно горско стопанство Асеновград
- документ за регистрация на фирмата в Агенция по вписванията
Заявление свободен текст
 
 
 
14 дни
безплатно
Издаване на разрешение за преместване на растителност
-
 
заявление свободен текст 
 
Информация
 
14 дни
6.00

Експертна оценка на дървесина и храстова растителност

- Копие от документ за собственост
-Скица от Агенция по кадастър 
заявление свободен текст
 
 
 
14 дни
безплатно
Съгласуване на инвестиционни проекти на сгради и съоръжения на техническата инфраструктура по отношение на предвидени мероприятия за благоустрояване с оглед на функционалното предназначение и правилната им експлоатация
- документ за собственост
- комплект проекти
 
 
30 дни
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси  и цени на услугите, приета с решение № 344/27.04.2016 год., приложение 2, I, т. 6.15

1996

Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар
 
 
- документ за собственост -копие
- скица на имота
 
 
заявление свободен текст
 
 
 
14 дни
съгласно Наредба за определяне и администриране на такси  и цени на услугите, приета с решение № 344/27.04.2016 год., приложение 2, I, т. 28.

За издаване на разрешение за премахване на растителност (дървесна и декоративна)

от 6 до 10 бр.-200.00 лв. над 10 бр.-300.00 лв.

за премахване на лозе - безплатно

Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
- заповед за отсичане от кмета на Общината
заявление свободен текст
 
 
30 дни 
безплатно
Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях    
Заявление в ИЦ на община Асеновград с придружаващите документи за услугата.
 
 
 
 
заявление свободен текст
 
 
 
14 дни
7 дни
2 дни
 съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Асеновград, приета с решение № 344/27.04.2016 год., приложение 1, III, т. 9 и 10.
Промяна на предназначението на земеделските земи и включване в строителните граници на населените места
- документ за собственост;  
 - скица от АК;            
-  скица-предложение и техническо задание,
- положително становище от кмета на населеното място
 
 
 
 
 
 
7 дни за предписание 30 дни за ПУП след представяне на проекта
съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Асеновград, приета с решение № 344/27.04.2016 год.,приложение 2, I, 4.4
4.4. За земеделска земя
до 10 дка- 45.00 лв.
над 10 дка-45.00 лв.+ за всеки следващ дка. по 10 лв. 45+n*10, но не повече от 240 лв.
Издаване на заверен препис от решение на Общински експертен съвет     
 
Заявление в ИЦ на община Асеновград с придружаващите документи за услугата и администрацията ги преглежда за допустимост.
 
 
14 дни
безплатно
2009 
Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
- Документ за платена такса
- Заявление за заявяване на услугата /свободен текст/
- Копие от скица/виза/ за проектиране, с която се определя местоположението на обекта и пътната връзка към него, вкл. спрямо съседните поземлени имоти
- Проект за транспортно-комуникационен план, приет от органите на МВР, с приложени схема с точното километрично местоположение на обекта, разположението му спрямо оста на пътя и отстоянието му от ръба на пътната настилка и напречни профили в подходящ мащаб на характерни места в обхвата на пътя.
- Становище на органите на МВР
- Съгласуван от органите на МВР технически проект - част "Пътна" и "Организация на движението"
- Удостоверение за наличие и липса на задължения по ДОПК
 
 
 
30 дни
125.00 лв.
Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
- Документ за платена такса
- Документ за собственост/при промяна на собствеността, след издаване на разрешението за изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него/
- Копие от разрешително за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него
- Удостоверение за наличие и липса на задължения по ДОПК
 
 
 
30 дни
25.00 лв.
Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя
- Декларация, че при необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за своя сметка
- Документ за платена такса
- Документ за собственост и скица на имота, за нуждите на които се изгражда съоръжението
- Технически или работен проект за съответния вид специално ползване /съгласуван от администрацията управляваща пътя/ и становище на органите на МВР за части "Пътна" и "Организация на движението"
- Удостоверение за наличие и липса на задължения по ДОПК
 
 
 
30 дни
25.00 лв.
Комплексна администра-тивна услуга
Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост на физически или юридически лица, собственици на законно построена върху имота
- Заявление-образец
- скица на поземления имот от АК - Пловдив
- скица на сградата или схема на самостоятелния обект в сграда, собстве-ност на заявителя, издадена от АК – гр. Пловдив
- договор за учр.право на строеж или удостове-рение за признато право на строеж по § 6 от ПР на ЗС
- документ за собственост в/у сградата или обект в сграда,или констативен акт от общ. администра-ция, че сградата е завършена в груб вид
- документ за законно учредено право на строеж на роднини по права линия, ако е налице такова
- разрешение за строеж или акт за узаконяване на строеж
- декларация по чл.25, ал.8 от Закона за нотар. дейност за гражданство и гр. състояние
60 дни
60.00 лв.
Комплексна администра-тивна услуга
Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
Заявление-образец
Нотариален акт
Документи удостоверяващи годината на построяване
При липса на такива нотариално заверена декларация от 3-ма свидетели
14 дни
55.00 лв.

 

 

 
Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм