Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Вашите въпроси

Здравейте, интересува ме каква такса се плаща за близнаци в детска градина.
Желева, 29.07.2013


Уважаема г-жо Желева,
За близнаци, посещаващи детска градина в Асеновград има намаление на таксата с 50%. За всяко от децата /за месец/ Вие трябва да плащате 5 лв. постоянна такса плюс сумата от присъствените дни на детето за месеца по 0,80 лв.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 19.09.2013


кога ще се отвори общностният центьр на запад
емилия данаилова, 12.06.2013


Уважаема госпожо Данаилова,
Това зависи от Министерството на труда и социалната политика. Те ще определят кога да стартират тези центрове в цялата страна. За сега все още нямаме информация.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 19.09.2013


кога ше се отвори общностния център и какви специалсти ще се търсят
йорданка костадинова, 17.06.2013


Уважаема г-жо Костадинова,
Очакваме Министерството на труда и социалната политика да стартира разкриването на тези центрове в цялата страна. При откриване на центъра работните места ще бъдат обявени в дирекция "Бюро по труда" и на сайта на община Асеновград.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 19.09.2013


ще бъде ли отворен общностния център през месец юни и кога ще се обявят работните места
йорданка дочева, 25.05.2013


Уважаема г-жо Дочева,
Очакваме Министерството на труда и социалната политика да стартира разкриването на тези центрове в цялата страна. За сега нямаме информация кога ще стане това.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 19.09.2013


Здравейте,интересува ме общината отпуска ли еднократна помощ за новородени и в какъв размер е помоща.
Жанета Георгиева, 20.06.2013


Уважаема г-жо Георгиева,
Община Асеновград не отпуска еднократна помощ за новородени. Отпуска се определена сума само на първото бебе, родено през годината.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 19.09.2013


Здравейте,със съпругът ми сме пациенти на клиника "Селена"Пловдив имаме проблем със зачеването,все още не е уточнена причината,но ни предстои инсеминация и цветна снимка за проходимост на тръбите.Въпросът ми е,можем ли да направим тези процедури,като ги заплатим лично,а фонда искам бебе да ни възстанови сумата?
Румяна Якова, 15.05.2013


Уважаема г-жо Якова,
За отговор на Вашия въпрос трябва да се свържете с Фондация "Искам бебе".
Миналата година в Община Асеновград беше приет Правилник за финансово подпомагане на хора с репродуктивни проблеми. Той е публекуван в сайта на Общината в меню "Общински дейности"-"Социални дейности". Вие можете да кандидатствате по този правилник за финансово подпомагане.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 19.09.2013


Здравейте, какви функции ще извършва този общностен център в кв.Запад и къде точно ще се намира?
Г-жа Петрова, 25.03.2013


Уважаема г-жо Петрова,
В кв. Запад, в сградата на новата детска градина ще бъде открит общностен център. Основна негова цел е стимулиране процесите на пълноценна социална интеграция на децата до 7г. от уязвимите групи - малцинствени, социалнослаби, с увреждания и хронични заболявания.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 19.09.2013


Защо не ми записват детето в детска градина Вапцаров,все отказва директорката ,не иска такива деца в градината?Къде да го запиша?
кадир, 24.04.2013


Уважаема г-жо Кадир,
Не мога да отговоря на Вашия въпрос. Подадохте ли документите за записване в д. градина навреме? Какви деца не иска директорката?
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 19.09.2013


ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Обн. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г.
Права и задължения на родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете (Загл. доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.)
Чл. 8.
(3) (Нова - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 38 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Родителите, настойниците, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22,00 ч., ако детето е навършило 14-, но не е навършило 18-годишна възраст.
Дирекция "Социално подпомагане"
Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2003 г.) Специализиран орган за провеждане на политиката за закрила на детето в общината е дирекция "Социално подпомагане", в която се създава отдел за закрила на детето.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2003 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) Дирекция "Социално подпомагане" работи в сътрудничество и координация с държавни органи и физически и юридически лица, които имат за предмет на дейност закрилата на детето.
Функции на дирекция "Социално подпомагане" (Загл. изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.)
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 120 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. - ДВ, бр. 36 от 2003 г.) (1) По този закон дирекция "Социално подпомагане":
1. осъществява текущата практическа дейност по закрила на детето в общината и прави предложения до общинския съвет за общинска програма за закрила на детето;
2. определя и провежда конкретни мерки по закрилата на децата и контролира изпълнението им;
3. (доп. - ДВ, бр. 14 от 2009 г.) извършва проверки по жалби и сигнали за нарушаване правата на децата и дава задължителни предписания за отстраняването им при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона;
Санкции
Чл. 45.
(3) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 42 от 2010 г., в сила от 02.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2012 г., в сила от 01.06.2012 г.) Родител, настойник, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което наруши чл. 8, ал. 3, или родител, попечител или друго лице, което полага грижи за дете, което не осигури придружител по чл. 8, ал. 4, се наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв.

Във връзка с цитираните членове от Закона за закрила на детето Ви питам следното:
1.Как Община Асеновград е организирала изпълнението на тоза закон?
2.Кой следи за изпълнението на чл. 8 ал. 3, като се знае работното време на общинските служители?
3.Какви действия ще бъдат предприети по изпълнението на изискванията на закона, защото през лятото много деца (малки и големи) са навън без придружители доста след 20,00 часа?
Горан Горанов, 07,06,2013 год., 07.06.2013


Уважаеми г-н Горанов,
Спазването на чл.8 от Закона за закрила на детето е задължение на всички граждани.
Ако Вие имате информация за родители, които не го спазват трябва да подадете сигнал в отдел "Закрила на детето" към дирекция "Социално подпомагане".
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 19.09.2013


И така, за пореден път съм възмутена от едновременната липса на организация и отговорност. Оказва се, че поради ремонт (забавен, закъснял), голяма част от градините в града ни ще започнат да функционират след 1 октомври 2013 г. И защо се случва това? Разбира се, че градините трябва да бъдат обновени, променени, но трябва ли това да става за сметка на децата и времето на родителите. Замислят ли се отговорните групи и хора, организиращи тези ремонти, колко планове и ангажименти на родителите трябва да отпаднат. Не може, не е редно родителите да не ходят на работа, защото по време на учебната година има ремонт в детската градина на детето им. Ако не са достатъчни работниците (защо ли не ги увеличат или работното им време, например) , ами и ние, родителите, да се включим, та дано по-бързо приключат. Това е просто безумие...
Шинка Дичева, 28.08.2013


Уважаема г-жо Дичева,
Ремонтът на петте детски градини и четири училища се извършва по проект "Енергийна ефективност". Ремонтът е необходим за доброто на нашите деца. За съжаление ремонтните дейности не могат да приключат за ден-два. Това създаде неудобство на родителите, но за не повече от един месец. Всяка детска градина беше затворена за един месец. В момента работят всички детски градини. Някои от тях работят с намален капацитет, но няма проблем Вашето дете да посещава детска градина.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 19.09.2013


Страница: 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм